Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  Desanblu 2015

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

?E kwla si Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e si ndɛ nanwlɛ’n niɔn? An kanngan Zan 17:3 nun

Ɲanmiɛn kɛnnin i klun ndɛ kleli sran mun. Ɔ fɛli i wawɛ’n mannin be yɛ be klɛli i ndɛ’n niɔn. I ndɛ’n mɔ be klɛli’n, ɔ o Biblu’n nun. (2 Piɛr 1:20, 21) Sɛ e kanngan Biblu’n nun’n, é sí Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n.—An kanngan Zan 17:17, ɔ nin 2 Timote 3:16 be nun.

Ɲanmiɛn kɛn i wun ndɛ kpanngban kle e Biblu’n nun. Ɔ kle e like nga ti yɛ ɔ yili sran mun’n. Yɛ like ng’ɔ́ wá yó mán sran mun’n, ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ sran’m be tran’n, ɔ kannin be ndɛ wie. (Sa Nga Be Yoli’n 17:24-27) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e si i su ndɛ nanwlɛ’n.—An kanngan 1 Timote 2:3, 4 nun.

?Ngue ti yɛ sran nanwlɛfuɛ mun yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ be ɔ?

Ɲanmiɛn Zoova ti nanwlɛfuɛ. Yɛ ɔ sunmɛnnin i Wa Zezi naan ɔ wa kle sran’m be ndɛ nanwlɛ’n. Be nga be klo nanwlɛ’n, be fali be wun mantannin Zezi. (Zan 18:37) I sɔfuɛ mun yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ be su i ɔ.—An kanngan Zan 4:23, 24 nun.

Mmusu’m be si Satan bua Ɲanmiɛn i su ato naan sran’m b’a suman Ɲanmiɛn. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:3, 4) Be nga be kloman nanwlɛ’n, be fa ato ndɛ’m be su. (Rɔmfuɛ Mun 1:25) Sanngɛ, sran kpanngban kpa be suan Biblu’n nun like. Ɔ maan be si Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n.—An kanngan Sa Nga Be Yoli’n 17:11 nun.

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

?Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n yɛle benin?

?A bu i ndɛ ɔ bɔbɔ ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn sakpa? Suan wafa ng’ɔ ti’n ɔ nin wafa nga a kwla fa ɔ wun mɛntɛn i’n be su like.

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?