Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?A KUNNDƐ KƐ BE KLE Ɔ BIBLU’N NUN LIKE?

Sran kwlakwla be kwla suan Biblu’n nun like

Sran kwlakwla be kwla suan Biblu’n nun like

Sran kpanngban be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bo jasin fɛ’n. ?Sanngɛ, a si kɛ be kle sran’m be Biblu’n nun like?

Afuɛ 2014 nun’n, Zoova i Lalofuɛ 8.000.000 tra su mɔ be o nvle 240 nun’n, be kleli sran kɔe 9.500.000 be Biblu’n nun like. a Be nga e kle be Biblu’n nun like’n, be nuan tra nvle 140 be nun sran mun.

Kɛ ɔ ko yo naan Zoova i Lalofuɛ’m b’a kle sran’m be Biblu’n nun like kpa’n ti’n, afuɛ kwlaa nun be yi fluwa akpingbinngbin kun tra su. Be yɛle Biblu’n, nin fluwa kɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n sa’n, ɔ nin fluwa wie mun ekun. Be yi be aniɛn kɔe 700 nun. Ɔ maan aniɛn nga sran kun ti’n, i nun yɛ sɛ ɔ klo’n, be kwla kle i Biblu’n nun like ɔ.

BIBLU’N NUN LIKE KLELƐ’N I SU KOSAN NGA SRAN’M BE USA’N

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ?

Like klelɛ’n taka Biblu’n nun ndɛ fanunfanun be su. Kɛ é klé sran like’n, e fɛ i ɲin sie i ndɛ sɔ’m be su. Kpɛkun, Biblu’n nun ndɛ mma nga be nin ndɛ sɔ’m be kɔ likawlɛ’n, e kanngan be nun. Kosan nga Biblu’n tɛ be su’n, be nun wie yɛ: “?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli? ?Ɔ ti sɛ? ?Ɔ le dunman trele kun? ?Nin yɛ ɔ tran ɔn? ?E kwla fa e wun e mɛntɛn i?” Kɛ ɔ yo naan e wun Biblu’n nun ndɛ mma nga be tɛ be su trele’n, ɔ timan pɔpɔ.

Be flɛ e fluwa kun kɛ ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? Fluwa sɔ’n yɛ e fa kle sran’m be like naan b’a wun kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n niɔn. b Be yili fluwa sɔ’n naan sran’m be si Ɲanmiɛn ndɛ’n i bo bolɛ’n. I wie yɛle Ɲanmiɛn nin Zezi Klist be su ndɛ’n. I wie ekun yɛle like nga ti yɛ sran’m be o afɛ nun’n, ɔ nin sran cɛnlɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn srɛlɛ’n. Ndɛ kpanngban wie mun ekun be o nun.

?Lika benin nun, yɛ cɛn benin yɛ amun kle sran’m be like ɔ?

Lika nga a klo’n, ɔ nin cɛn ng’ɔ ti ɔ liɛ’n su’n, yɛ é klé ɔ like ɔ.

?Like suanlɛ’n di dɔ nɲɛ?

Like klelɛ’n diman dɔ trele kun sa. Sran kpanngban be fa dɔ kun, annzɛ dɔ kun tra su le mɔcuɛ kwlaa nun naan be kle be like. Blɛ nga sran kun le i’n, yɛ e fa kle i like ɔ. Afin sran wie’m be liɛ’n, le mɔcuɛ kun nun e fa miniti 10, annzɛ miniti 15 yɛ e kle be like ɔ.

?Be tua kalɛ?

Sran nga e kle be like’n, be tuaman kalɛ. Yɛ be toman fluwa nga be fa suan Biblu’n nun like’n. Ndɛ nga Zezi kan kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n, i su yɛ e nanti ɔ. Ɔ seli be kɛ: “N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, an kusu nán an de like fi.”​—Matie 10:8.

?Like suanlɛ’n, ɔ́ cɛ́?

Sɛ like suanlɛ’n cɛ́ annzɛ ɔ su cɛman’n, ɔ o wɔ sa nun. Fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? i nun ndɛ tre’n ti 19. Sɛ a klo kɛ á súan ndɛ tre kunngba cɛ i nun like’n, e kwla kle ɔ. Sɛ kusu a klo kɛ á súan fluwa wunmuan’n i nun like’n, e kwla kle ɔ wie.

?Be nga be suan Biblu’n nun like’n, saan fii bé káci Zoova i Lalofuɛ wie?

Cɛcɛ. E mianman sran fi kɛ ɔ kaci Zoova i Lalofuɛ. Afin e si kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga i nun yɛ sran kun klo kɛ ɔ́ kɔ́’n, ɔ ti i bɔbɔ i ndɛ. Sanngɛ, kɛ sran kun ko si Biblu’n nun ndɛ’n, ɔ wun ajalɛ ng’ɔ kwla fa’n.

?Nin yɛ n kwla wun ndɛ uflɛ wie’m be nun yiyilɛ ɔ?

Sɛ a kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su’n, á wún like nga Zoova i Lalofuɛ’m be kle’n, ɔ nin Ɲanmiɛn junman nga be di’n, be su ndɛ kpanngban.

?Sɛ n kunndɛ kɛ amun kle min like’n, ngue yɛ ń yó ɔ?

  • Klɛ fluwa www.jw.org su ko man Zoova i Lalofuɛ mun.

  •  
  • Bo su kle Zoova i Lalofuɛ nga be tran ɔ akpasua’n su lɔ’n.

a Titi’n, be kle sran’m be tinuntinun be like. Sanngɛ wie liɛ’n, be kle sran kpanngban be like likawlɛ.

b Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ. Nga be yili’n i nuan ti miliɔn 230 tra su. Yɛ ɔ fite aniɛn 260 tra su nun.