Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 3

Wafa ng’ɔ fata kɛ amun siesie awlo’n nun ndɛ mun’n

Wafa ng’ɔ fata kɛ amun siesie awlo’n nun ndɛ mun’n

“An klo amun wun, afin sran ng’ɔ klo sran’n, ɔ yaci sa tɛ kpanngban nga be yo i cɛ.”1 Piɛr 4:8.

Kɛ amun nin amun yi annzɛ amun wun bé wá trán awlo kunngba’n nun’n, ndɛ fanunfanun bé tɔ́ amun afiɛn. Ndɛ sɔ’m be finwlɛ’n sɔnnin. Ɔ kwla yo amun akunndan bulɛ wafa m’ɔ timan kun’n, annzɛ wafa nga amun wun fa yo amun’n, annzɛ kusu wafa nga amun wun ninnge’m be wlɛ’n. Asa kusu’n, sa wie mɔ sran annzɛ like uflɛ kpɛ i ba’n, ɔ nin sa kekle wie mɔ amun a sunnzunman’n, be kwla tɔ amun su.

Ɔ kwla yo amun kɛ, sɛ amun yo kɛ sa fi nunman lɛ sa’n, ɔ ti kpa. Sanngɛ Biblu’n se e kɛ e kunndɛ e su sa’m be trawlɛ. (Matie 5:23, 24) Ɔ maan sɛ amun nanti Biblu’n nun mmla’m be su’n, amún wún amun su sa’m be trawlɛ.

 1 AMUN KOKO SU YALƐ LIKAWLƐ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Ɔ lɛ blɛ kun bɔ be fa ijɔ-ɔ.” (Akunndanfuɛ’n 3:1, 7) I sɔ’n ti’n, amun tran ase be koko amun afiɛn ndɛ’n su yalɛ. Wafa nga amun wun fa yo amun’n, ɔ nin akunndan nga amun bu i sa sɔ’n su’n, amun kɛn i nanwlɛ su kle amun wiengu. Blɛ kwlaa nun’n, amun “di nanwlɛ” kle amun wiengu. (Efɛzfuɛ Mun 4:25) Kannzɛ lika’n jran sɛ’n, amun tra amun awlɛn kpa naan amun a kanman ndɛnngan. Sɛ amun kan ndɛ amanniɛn su’n, amun yalɛ kokolɛ’n su kaciman ndɛnngan.Nyanndra Mun 15:4; 26:20.

Kannzɛ amun nuan sɛman ndɛ wie su’n, maan amun ijɔlɛ wafa’n yo fɛ. Amun ijɔlɛ’n nun’n, amun kle amun wiengu kun’n i kɛ amun klo i naan amun ɲin yi i. (Kolɔsfuɛ Mun 4:6) Amun mian amun ɲin be siesie sa sɔ’n ndɛndɛ, nán amun yaci yalɛ kokolɛ.Efɛzfuɛ Mun 4:26.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun sie blɛ kun naan amun koko sa ng’ɔ tɔli’n su yalɛ.

  • Sɛ amun wiengu kun’n su ijɔ’n, nán an kpɛ i nuan ndɛ. Amun minndɛ kɛ ɔ wie ijɔ ka naan amun a kan wie.

 2 AN SIE AMUN SU NAAN AMUN FA AKUNNDAN

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “An klo amun wun kpa kɛ sran nin i niaan sa, an bu amun wiengu sran.” (Rɔmfuɛ Mun 12:10) Wafa nga amun sie amun su tie ndɛ’n, ɔ ti cinnjin kpa. Ɔ maan amun mian amun ɲin be wun ndɛ nga amun wiengu kun’n kan’n i bo. I sɔ yolɛ nun’n, “an si i aunnvuɛ, yɛ an yo amun wun aenvuɛ.” (1 Piɛr 3:8; Zak 1:19) Nán amun yo kɛ amun su tie i ndɛ’n sa kusu nn amun tiemɛn i sakpa. Sɛ ɔ nin i fata bɔbɔ’n, amun yaci like nga amun su yo’n i yolɛ naan amun fa amun ɲin sie i amun yi’n annzɛ amun wun’n i su. Annzɛ kusu amun se i kɛ amun kunndɛ kɛ amun sie ndɛ sɔ’n i siɛn kan. Sɛ amun bu amun wiengu kun’n kɛ amun ukafuɛ sa’n, amun su ‘faman ya ndɛndɛ.’Akunndanfuɛ’n 7:9.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Kannzɛ bɔbɔ ndɛ nga amun yi annzɛ amun wun su kan’n timan amun liɛ su’n, sanngɛ amun tie be guɛ i ti nin i bo yɛ amun bu i ndɛ.

  • Akunndan ng’ɔ o i ndɛ’n i sin’n, i su yɛ ɔ fata kɛ amun fa amun ɲin sie ɔ. Wafa nga ɔ yo i ɲrun’n ɔ nin wafa nga ɔ siesie i sa mun’n, ɔ nin wafa nga i nɛn’n fa ti’n, amun sie i nzɔliɛ.

3 AMUN YO I NUAN SA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Junman kwlaa lɛ mmlusuɛ, sanngɛ ijɔlɛ fiaii’n, ɔ yo maan be di yalɛ.” (Nyanndra Mun 14:23) Sɛ amun nuan sɛli su kɛ amún nánti ajalɛ wie su’n, ɔ ti kpa. Sanngɛ nɛ́n i ngba ɔ. Ɔ fata kɛ amun yo i nuan su sa. I sɔ yolɛ’n kwla yo kekle kpa. Sanngɛ ɔ su yoman afɛ ngbɛn. (Nyanndra Mun 10:4) Sɛ amun yo like likawlɛ’n, amún ɲán amun “junman’n i su mmlusuɛ dan.”Akunndanfuɛ’n 4:9.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun kle like trele nga amun tinuntinun amún yó naan amun a siesie amun awlo’n nun ndɛ mun’n.

  • Kɛ blɛ’n kɔ́ i ɲrun’n, amun nian naan sɛ amun nanti ajalɛ sɔ’n su o.