Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  Ɔktɔblu 2015

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?BE NGA BE SRƐ ƝANMIƐN’N BE KLE BE WUN YALƐ NGBƐN?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i ɔ?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i ɔ?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo i janvuɛ.

Kɛ sran nɲɔn be ti janvuɛ’n, be kan be klun ndɛ kle be wiengu. Ɔ maan, be afiɛn’n mantan kpa. I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e kan e klun ndɛ e kle i naan sɛ e yo sɔ’n, ɔ́ fɛ́ i wun mántan e kpa. Ɔ se kɛ: “Sɛ amun flɛ min’n, naan an srɛ min’n, ń tí amun srɛlɛ’n.” (Zeremi 29:12) Sɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ́ “fɛ́ i wun mántan” e. (Zak 4:8) Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Be kwlaa nga be kpan flɛ Anannganman’n, ɔ mantan be.” (Jue Mun 145:18) Nanwlɛ, sɛ e srɛ Ɲanmiɛn titi e jran su kpa’n, e nin i e afiɛn’n mántan kpa kɛ sran kun nin i janvuɛ sa.

“Be kwlaa nga be kpan flɛ Anannganman’n, ɔ mantan be.”—Jue Mun 145:18.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ́ nían e lika.

Zezi seli kɛ: “?Amun nun onin yɛ sɛ i wa se i kɛ ɔ mɛn i kpaun’n, ɔ fa yɛbuɛ mɛn i-ɔ? ?Annzɛ sɛ ɔ se i kɛ ɔ mɛn i kpatra’n ɔ fa wuo mɛn i-ɔ? Sɛ [...] an fa like kpa cɛ amun mma mun’n, amun Si b’ɔ o nyanmiɛn su lɔ’n i kusu ɔ́ fá like kpa mán be nga be srɛ i’n kpɛ blu.” (Matie 7:9-11) Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan Ɲanmiɛn yɛ “ɔ nian amun lika-a.” (1 Piɛr 5:7) Ɔ maan, Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i naan ɔ́ nían e lika. I kpa bɔbɔ’n, ɔ kunndɛ kɛ e koko sa kwlaa ng’ɔ o e su’n, e kle i. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Nán amun koko sa fi su, sanngɛ sa’n kwlaa nun nin like kwlaa ng’ɔ mian amun’n, an kan kle Nyanmiɛn, an srɛ i, an jran su kpa, yɛ an lɛ i ase.”—Filipfuɛ Mun 4:6.

Ɲanmiɛn yili sran mun naan be fa be wun mɛntɛn i.

Fluwa sifuɛ dandan’m be sieli i nzɔliɛ kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti sran kpanngban kpa be cinnjin. Sran nga be lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ bɔbɔ’n, cɛn kunngun be kunndɛ kɛ bé srɛ́ i. * I sɔ’n kle weiin kɛ Ɲanmiɛn yili sran mun naan be fa be wun be mɛntɛn i. Zezi seli kɛ: “Be nga be si kɛ be di Nyanmiɛn ninnge’m be yalɛ’n, be liɛ su ti ye.” (Matie 5:3) I sɔ’n ti’n, maan e nin Ɲanmiɛn e koko yalɛ titi. Sɛ e yo sɔ’n, e nin i e afiɛn’n mántan kpa.

?Sɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ngue yɛ é ɲɛ́n i ɔ?

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Fluwa sifuɛ dandan wie’m be sieli i nzɔliɛ kɛ Etazini lɔ’n, kɛ be fa be nga be lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ’n be nun sran 100, be nun 11 be srɛ Ɲanmiɛn anglo kwlaa nun.