Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

?Yalɛ dilɛ’n kwla wie mɛn’n nun le?

?Ngue yɛ Ɲanmiɛn wá yó naan sran’m b’a diman yalɛ kun ɔn?—Matie 6:9, 10.

Lika wie’m be nun’n, sran’m be tran pɔɔ nun. Sanngɛ lika uflɛ’n, yalɛ’n di sran mun dan. Be ɲanman aliɛ kpa be diman, yɛ be tɔ tukpacɛ. I sɔ’n ti, sran kpanngban kpa be wu afuɛ kwlaa nun. Biblu’n kle kɛ, kɛ ɔ fɛ i laa lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, yalɛ’n di sran mun.—An kanngan Zan 12:8 nun.

Kɛ ɔ ko yo naan yalɛ’n w’a diman sran mun kun’n, ɔ fata kɛ be ɲan siefuɛ kun m’ɔ kwla nian sran ngba be lika asiɛ wunmuan’n su’n. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ siefuɛ sɔ’n yo naan alɛ kunlɛ’n, ɔ wie mlɔnmlɔn. Afin alɛ kunlɛ’n ti yɛ wie liɛ’n, sran’m be di yalɛ ɔ. Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ wá mán sran’m be siefuɛ sɔ’n.—An kanngan Daniɛl 2:44 nun.

?Wan yɛ ɔ kwla sie sran mun naan b’a diman yalɛ kun ɔn?

Sran nga Ɲanmiɛn fɛli i kɛ ɔ sie sran mun’n, yɛle i Wa Zezi. (Jue Mun 2:4-8) Zezi wá dé yalɛfuɛ mun. Ɔ́ dé be mianmianlɛ nin yalɛ klelɛ’n nun.—Kanngan Jue Mun 72:8, 12-14 nun.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan Zezi ti “aunjuɛ wlengbi.” Ɔ maan, Zezi wá yó maan alaje nin fɔundi trán asiɛ wunmuan’n su. Sran’m bé kplán sua yɛ be bɔbɔ bé trán nun. Junman nga bé dí’n, ɔ́ yó be klun su. Yɛ bé ɲán aliɛ kpanngban.—Kanngan Ezai 9:5, 6; 65:21-23 nun.