Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?BE NGA BE SRƐ ƝANMIƐN’N BE KLE BE WUN YALƐ NGBƐN?

?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ ti?

?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ ti?

Sran wie’m be se kɛ sran’m be kle be wun yalɛ ngbɛn be srɛ Ɲanmiɛn. Afin, Ɲanmiɛn siemɛn i su sran fi i nuan bo. Sran wie’m be srɛli Ɲanmiɛn. Sanngɛ, b’a wunman kɛ ɔ tɛli be su. Be nga be waan Ɲanmiɛn nunman lɛ’n, be nun kun seli kɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ tɛ i su kaan sa. Sanngɛ, w’a tɛmɛn i su.

Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn o lɛ, naan ɔ ti srɛlɛ nga e srɛ i’n. Laa’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun seli Ɲanmiɛn i sufuɛ mun kɛ: “Sɛ amun kpan flɛ Anannganman’n, ɔ́ sí amun aunnvuɛ. Sɛ ɔ ti amun ngan’n, ɔ́ ká lɛ tɛ́ amun su.” (Ezai 30:19) Ɲanmiɛn i sufuɛ kun seli kɛ: “Klun-ufuefuɛ’m be srɛlɛ liɛ nga be srɛ’n, ɔ ti.”—Nyanndra Mun 15:8.

Zezi srɛli i Si Ɲanmiɛn. Kpɛkun, Ɲanmiɛn “tili.” —Ebre Mun 5:7.

Biblu’n kle kɛ sran wie’m be srɛli Ɲanmiɛn naan Ɲanmiɛn tili. Sran sɔ’m be nun kun yɛle Zezi. Biblu’n nun ndɛ mma kun waan Zezi srɛli “Nyanmiɛn b’ɔ kwla de i wie’n nun’n kɛ ɔ niɛn i su, ɔ jrannin su kpa. I nyin b’ɔ yi Nyanmiɛn’n ti ɔ tili.” (Ebre Mun 5:7) Sran wie ekun mɔ Ɲanmiɛn tili be srɛlɛ’n, be wun ndɛ o Daniɛl 9:21 nin 2 Be Nyoliɛ 7:1 be nun.

?Yɛ ngue ti yɛ sran wie’m be srɛ Ɲanmiɛn mɔ be wunman kɛ Ɲanmiɛn tɛ be su ɔ? Ɲanmiɛn Zoova * mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n i kunngba cɛ, yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i ɔ. Ɔ fataman kɛ e koto amuɛn’m be bo, annzɛ e srɛ e nannan nga be wuli’n. Ɲanmiɛn bɔbɔ se kɛ sɛ like nga e srɛ i’n, ɔ “ti i klun su’n, ɔ́ mán ye.” (1 Zan 5:14) I sɔ’n ti, maan e suan Biblu’n nun like naan e si Ɲanmiɛn. Naan e si like ng’ɔ ti i klun su’n. I liɛ’n, sɛ e srɛ i’n, ɔ́ tí.

Sran sunman be waan be srɛli Ɲanmiɛn naan ɔ tɛli be su. I wie yɛle bian kun liɛ’n. Be flɛ i kɛ Izaaki, ɔ fin Keniya. Ɔ seli kɛ: “N srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka min naan ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, n wun i wlɛ. I osu w’a cɛman, sran kun bali min ukalɛ.” Be flɛ bla kun kɛ Ilda, ɔ fin Filipini. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yáci siklɛti nɔnlɛ. Sanngɛ, ɔ yoman ye. I sɔ’n ti, i wun’n seli i kɛ: “Srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ uka wɔ e!” Ɔ fali i wun’n i afɔtuɛ’n su. I sin’n, bla’n seli kɛ: “Wafa nga Ɲanmiɛn ukali min’n, ɔ boli min nuan. Min konvi w’a sɔman siklɛti nɔnlɛ’n kun. M m’an yacili i nɔnlɛ mlɔnmlɔn.”

?Sɛ like nga e srɛ Ɲanmiɛn Kpli’n ɔ ti i klun su’n, ɔ́ tɛ́ e su sakpa?

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn Kpli i dunman’n yɛle Zoova.