Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N Ɔktɔblu 2015 | ?Be nga be srɛ Ɲanmiɛn’n be kle be wun yalɛ ngbɛn?

Fluwa sifuɛ kun seli kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ɔ ti “be wun ayre yolɛ wafa’n kun.” ?Ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ sran’m be srɛ ɲanmiɛn ɔn?

Sɛ a wun like nga ti yɛ sran’m be srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ́ bó ɔ nuan.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ ti?

Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n, ɔ fata kɛ e yo like nɲɔn.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i ɔ?

I su mmlusuɛ nga e ɲɛn i’n, like uflɛ kwlá manman e.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Sɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n mmlusuɛ benin yɛ é ɲɛ́n i ɔ?

?Sɛ e srɛ Ɲanmiɛn titi’n, mmlusuɛ benin yɛ é ɲɛ́n i ɔ?

?E wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn nin e o nun?

?Kɛ Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i “sa’n,”wie liɛ’n, ngue yɛ ɔ su kɛn i ndɛ ɔ?

“Sran nga i bɔbɔ ɔ kwlá ukɛmɛn i wun’n ɔ lafi ndɛ kwlaa nga be kan kle i’n su”

?Sɛ e kɔ ɛntɛnɛti su’n, ngue yɛ é yó naan y’a wun i wlɛ kɛ ndɛ kun ti ngua dilɛ, annzɛ ndɛ blɔlɛ, annzɛ ato ndɛ ɔ?

“Man e anwlɛn maan e lafi Nyanmiɛn su kpa”

?Sɛ Ɲanmiɛn w’a fɛmɛn i wawɛ’n w’a manman e’n, é kwlá lafi i su?

Maan Zoova sulɛ’n yo e cinnjin tra like kwlaa

I afuɛ 60 tra su yɛ, Sasafuɛ Tranwlɛ’n kannin ndɛ kun m’ɔ kpɛn su andɛ ɔ.

Maan e bu Ɲanmiɛn Ndɛ’n su akunndan titi

?Sɛ sa wie ju naan i ti’n, e leman Biblu’n, é kwlá sú Ɲanmiɛn kpa?

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

?Wan yɛ ɔ kwla yo naan sran’m b’a diman yalɛ kun ɔn?