Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  Ɔktɔblu 2015

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?BE NGA BE SRƐ ƝANMIƐN’N BE KLE BE WUN YALƐ NGBƐN?

?Ngue ti yɛ sran’m be srɛ ɲanmiɛn ɔn?

?Ngue ti yɛ sran’m be srɛ ɲanmiɛn ɔn?

“Laa’n, n fali sika nun mma tolɛ’n n cicili min ti. N srɛli Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ yra su naan n ɲan sika kpanngban. Sanngɛ, w’a yoman sɔ le.”—Samiɛli, * ɔ fin Keniya.

“Suklu lɔ’n, be kleli e wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n. Yɛ e srɛ e flan nun sa trilili.”—Tereza, ɔ fin Filipini.

“Kɛ kekle’n tɔ min su’n, n srɛ Ɲanmiɛn. N srɛ i kɛ ɔ yaci sa tɛ nga n yoli be mun cɛ min, yɛ ɔ uka min naan n kaci Klistfuɛ kpa.”—Mandelɛni, ɔ fin Gana.

Ndɛ nga Samiɛli nin Tereza, nin Mandelɛni be kannin’n, be kle kɛ sa fanunfanun ti yɛ sran’m be srɛ Ɲanmiɛn ɔn. Kɛ bé wá bó suklu ba’m be ta’n, suklu ba wie’m be srɛ Ɲanmiɛn. Sran wie’m be srɛ Ɲanmiɛn naan be nga be bo balɔn mɔ be jran be sin’n, be wla be wiengu kun mun. Siɛ nin niɛn wie’m be srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ kle be wafa nga be kwla nian be awlobo’n i lika’n. Nanwlɛ, like nga ti yɛ sran’m be srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ ti fanunfanun. Wie liɛ’n, like nga be srɛ’n, ɔ ti su. Sanngɛ wie liɛ’n, ɔ timan su kaan sa. Sran wie’m be srɛ Ɲanmiɛn be kan be klun ndɛ be kle i. Wie’m be liɛ kusu’n, kɛ m’ɔ fata kɛ be srɛ Ɲanmiɛn’n i ti yɛ be srɛ i ɔ. Sran nga be kɔman asɔnun bɔbɔ’n, be nun wie’m be srɛ Ɲanmiɛn titi.

?Yɛ ɔ li, a srɛ Ɲanmiɛn? ?Ngue ti yɛ a srɛ i ɔ? Sɛ a srɛ Ɲanmiɛn titi, annzɛ a srɛmɛn i o, atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kosan wie mun. I wie yɛle kɛ: ‘?E srɛ Ɲanmiɛn e kle e wun yalɛ ngbɛn? ?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ ti?’ Fluwa sifuɛ kun seli kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, ɔ ti “be wun ayre yolɛ wafa’n kun.” Dɔɔtrɔfuɛ wie’m be bu i sɔ wie. ?Sanngɛ, kɛ mɔ sran’m be bu i kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti be wun ayre yolɛ wafa kun’n, i ti yɛ be srɛ ɔ? ?Annzɛ kusu be srɛ Ɲanmiɛn sa ngbɛn?

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kleman kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, ɔ ti be wun ayre yolɛ wafa kun. Sanngɛ, ɔ kle kɛ sɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa’n, ɔ́ síe i su e nuan bo. Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n wá klé kɛ Ɲanmiɛn yo sɔ sakpa.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 E kacili sran wie’m be dunman’n.