Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  Ɔktɔblu 2015

“Sran nga i bɔbɔ ɔ kwlá ukɛmɛn i wun’n ɔ lafi ndɛ kwlaa nga be kan kle i’n su”

“Sran nga i bɔbɔ ɔ kwlá ukɛmɛn i wun’n ɔ lafi ndɛ kwlaa nga be kan kle i’n su”

Sran ng’ɔ kannganman zronali nun’n, ɔ wunman sa wlɛ. I tɛ kpa’n yɛle sran ng’ɔ kanngan zronali nun m’ɔ fɛ i nun ndɛ’n kwlaa su’n.”—August von Schlözer, ɔ ti Alemaɲi bian. Ɔ ti laa sa’m be su like suanfuɛ nin fluwa klɛfuɛ (afuɛ 1735-1809).

SƐ I afuɛ 200 tra su yɛ’n, ɔ fataman kɛ sran’m be lafi ndɛ nga be kanngan be zronali nun’n be ngba su’n, andɛ kusu’n, i kunngba’n niɔn. Ɔ fataman kɛ e fa ndɛ kwlaa nga e kanngan be ɛntɛnɛti su’n, be ngba su. Ndɛ sunman be o ɛntɛnɛti su. Wie ti nanwlɛ yɛ wie ti ato. Wie ti awlaboe ndɛ, yɛ be kwlá yoman e wun sa ye. Sanngɛ wie ti aklunjuɛ ndɛ, yɛ be yo e wun sa ye. Nán ndɛ ngba yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin sie su ɔ. Sran wie’m be o lɛ’n, blɛ li yɛ be su suan ɛntɛnɛti su kɔlɛ ɔ. Kɛ be fite ndɛ fɛfɛ kun su’n, be ka lɛ be fa su. Afin b’a wun i ɛntɛnɛti su, annzɛ be janvuɛ kpa wie yɛ ɔ klɛli ɔ. I lɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Sran nga i bɔbɔ ɔ kwlá ukɛ-mɛn i wun’n, ɔ lafi ndɛ kwlaa nga be kan kle i’n su. Sran ng’ɔ si sa’n kusu, ɔ niɛn i ja ng’ɔ tu’n su kpa.”—Nya. 14:15.

?Sɛ e kɔ ɛntɛnɛti su’n, ngue yɛ é yó naan y’a wun i wlɛ kɛ ndɛ kun ti ngua dilɛ, annzɛ ndɛ blɔlɛ, annzɛ ato ndɛ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e ‘si sa’ ɔ? Maan e usa e wun kɛ: ‘?Ɛntɛnɛti lika nga i nun yɛ n wunnin ndɛ’n, sran’m be si i kpa? ?Be nga be fali ndɛ sɔ’n sieli i ɛntɛnɛti su’n, sran’m be si be? ?Ndɛ sɔ’m be o ɛntɛnɛti adrɛsi nga be di nanwlɛ’n be su?’ * Nanwlɛ, ɔ fataman kɛ e yo “sinnzin.” (Nya. 7:7) Ndɛ wie’m be timan ato. Sanngɛ, sɛ e kwlá lafiman ndɛ kun su’n, nn atrɛkpa’n, ɔ ti ato ndɛ. I li sɛ ɔ ti sran wie’m be wun sacilɛ ndɛ’n, maan e usa e wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ be kannin ndɛ sɔ mun ɔn? ?Wan mun yɛ ndɛ sɔ’n yó be fɛ mɔ bé fá trú ɔ?’

?E FA NDƐ E TRU?

Kɛ sran wie’m be ti ndɛ uflɛuflɛ kun’n, sɛ ndɛ sɔ’n ti ato annzɛ ɔ ti nanwlɛ o, sɛ ɔ́ yó  sran’m be fɛ annzɛ ɔ́ yó be ya o, be bumɛn i akunndan. Kpɛkun, be su fa tru. (2 Sam. 13:28-33) Sɛ e ti sran m’ɔ “si sa’n,” é bú wafa nga ndɛ sɔ’n yó e wiengu’n i akunndan. Afin atrɛkpa’n, ndɛ mɔ e tili’n ɔ ti be wun sacilɛ ndɛ.

Ndɛ bo kpɛlɛ’n, ɔ leman ba. I sɔ’n ti, sran wie’m be kunndɛman kɛ bé yó sɔ. Be waan be nga bé wá tí ndɛ sɔ’n, be yɛ ɔ fata kɛ be kpɛ i bo ɔ. ?Yɛ wan yɛ ɔ kwla ɲɛn i ti yo i sɔ liɛ’n niɔn? (Efɛ. 5:15, 16) I sɔ’n ti’n, sɛ e lafiman ndɛ kun su’n, nán e fa tru.

Maan e usa e wun kɛ: ‘?N fa ndɛ n tru i ɛntɛnɛti su? ?M’an kpata sran wie’m be le afin, ndɛ nga n klɛli’n ti ato? ?Sran wie w’a se min kɛ nán n klɛ i fluwa ɛntɛnɛti su kun? Maan e wun i wlɛ kɛ be nga e klɛ be ɛntɛnɛti su’n, be bɔbɔ be kwla ko kunndɛ ndɛ mun ɛntɛnɛti su wie. Ɔ maan, ɔ fataman kɛ cɛn kwlakwla e klɛ ndɛ nga be kle srilɛ’n, annzɛ e fa video ng’ɔ kle able sifuɛ mun’n, e ko man sran. Asa ekun’n, ɔ fataman kɛ e fa asɔnun kpɛnngbɛn kun i ijɔlɛ’n e ko man sran ɛntɛnɛti su. * Kɛ é síesíe e wun naan y’a ɔ aɲia’m be bo’n, Biblu’n nun ndɛ mma nga e suannin su like’n, annzɛ kosan wie i su tɛlɛ nga e wunnin i’n, ɔ fataman kɛ e klɛ ko man aniaan kun ɛntɛnɛti su. Afin e tinuntinun yɛ ɔ fata kɛ e siesie e wun ɔn.

?Ɔ fata kɛ...ndɛ nga be klɛ blɛli min ɛntɛnɛti su’n, n klɛ n ko man sran uflɛ?

Sran wie’m be tɔn Zoova i Lalofuɛ’m be suɛn ɛntɛnɛti su. ?Sɛ e fite i sɔ ndɛ su’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ? Ɔ fataman kɛ e kɛnngɛn i bɔbɔ kaan sa. Sran wie’m be se kɛ bé fá ndɛ sɔ mun klé be wiengu mun naan bé sí be ndɛ liɛ’n nga bé kán’n. Sanngɛ nn, i sɔ yolɛ’n ti ato ndɛ trulɛ. Sɛ e fite Zoova i Lalofuɛ’m be wun ndɛ wie su ɛntɛnɛti su naan ɔ sanngan e akunndan’n, maan e srɛ Zoova. Kpɛkun, maan e kan kle aniaan nga be ɲin w’a ti kpa’n, naan be uka e. (Zak 1:5, 6; Zid 22, 23) Sran’m be tɔnnin Zezi i suɛn. Yɛ ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ:  ‘Bé klé amun yalɛ, [...] bé tɔ́n amun suɛn tɛtɛ’n kwlaa.’ (Mat. 5:11; 11:19; Zan 10:19-21) Nanwlɛ, maan e yo akunndanfuɛ nin ngwlɛlɛfuɛ. I liɛ’n, é wún be “bɔ be atin’n ti sa klɛklɛ’n” be wlɛ, yɛ e su “su-man gblɛfuɛ’m be su.”—Nya. 2:10-16.

MAAN E BU E WIENGU’M BE SRAN

Sɛ e ti sa wie m’ɔ juli e niaan’m be su’n, annzɛ junman kpa wie mɔ be dili’n i su ndɛ’n, ɔ fata kɛ e nian e wun su wie. Kannzɛ ndɛ kun ti nanwlɛ’n, nɛ́n i sɔ’n ti yɛ é fá trú ɔ. Wie liɛ bɔbɔ’n, nán e bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ e kan ndɛ sɔ’n e kle sran uflɛ ɔ. (Mat. 7:12) Sɛ e tili sran kun i wun ndɛ naan ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ bɔbɔ’n, ɔ fataman kɛ e fa ndɛ sɔ’n e tru. (2 Tɛs. 3:11; 1 Tim. 5:13) Ndɛ wie o lɛ’n, ɔ fataman kɛ sran uflɛ ti. Ɔ fata kɛ e minndɛ naan sɛ sran bɔbɔ’n klo’n, nn w’a kan kle sran uflɛ. Afin, sɛ e kpli e fa ndɛ kun e tru’n, i bo’n kwla gua tɛ kpa.

Andɛ’n, i ndɛ tɛ o, i ndɛ kpa o, ndɛ nanwlɛ o, ato ndɛ mɔ be kpɛ saɛ ba o, sran’m be fa tru ndɛndɛ kpa. Sran kun kwla klɛ i wiengu kun ɛntɛnɛti su. Kpɛkun, ɔ́ nían ɔn, ndɛ sɔ’n su tru mɛn wunmuan’n nun. Maan e nian e wun kpa, naan y’a yoman sran m’ɔ fa ndɛ tru ndɛndɛ’n. Kɛ wie liɛ’n, e kanngan sran wie i wun ndɛ nun’n, e wun blibli e. Sanngɛ, maan e wla kpɛn su titi kɛ sran m’ɔ klo sran’n, ɔ faman ndɛ ngba su. Yɛ ɔ buman sran wun akunndan tɛ. Sɛ e klo Zoova nin e niaan mun’n, e su faman be suɛn nga Satan i minniɛn’m be tɔn’n su. Afin Satan yɛ ɔ ti “ato buafuɛ’m be si nin-ɔn.” (Zan 8:44; 1 Kor. 13:7) Sɛ e ti akunndanfuɛ nin ngwlɛlɛfuɛ’n, é ‘sí sa.’ Kpɛkun, e su kannganman ndɛ kwlaa nga e wun be ɛntɛnɛti su’n, be nun. Yɛ e su faman ndɛ ngba su. Biblu’n se kɛ: “Sran nga be bɔbɔ be kwlá uka-man be wun’n be like liɛ’n, yɛlɛ sinnzin’n, sanngɛ be nga be ti akunndanfuɛ’n, be si sa.”—Nya. 14:18.

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Ato ndɛ nin ngua dilɛ ndɛ nga be kan be’n ti’n, maan e nian e wun su. Afin be kwla kpɛ ndɛ sɔ’m be wun lele, kpɛkun sran’m be bu be ndɛ nanwlɛ.

^ ndɛ kpɔlɛ 8 An nian afuɛ 2010, Avrili, Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ junman fluwa’n i lika nga be klɛli kɛ “Kosan’m be su tɛlɛ”nun.