Skip to content

Về Nhân Chứng Giê-hô-va

Đọc tin tức trực tuyến về Nhân Chứng Giê-hô-va. Cũng có thông tin dành cho báo chí và ngành pháp lý.

Báo cáo số 8 từ Hội đồng Lãnh đạo năm 2022

Một thành viên Hội đồng Lãnh đạo khuyến khích chúng ta sẵn sàng thích nghi khi cỗ xe của Đức Giê-hô-va di chuyển.

Báo cáo số 8 từ Hội đồng Lãnh đạo năm 2022

Một thành viên Hội đồng Lãnh đạo khuyến khích chúng ta sẵn sàng thích nghi khi cỗ xe của Đức Giê-hô-va di chuyển.

Tin tức dành cho báo chí

Tin tức, phóng sự và video tin mới về Nhân Chứng Giê-hô-va toàn cầu.

Pháp lý

Các vấn đề về pháp lý và nhân quyền ảnh hưởng đến Nhân Chứng Giê-hô-va khắp thế giới.