Ang sagot ng Bibliya

Oo. Ipinakikita ng Bibliya at ng mga karanasan na talagang sinasagot ng Diyos ang mga panalangin. Sinasabi ng Bibliya: “Ang nasa ng mga may takot sa [Diyos] ay kaniyang isasagawa, at ang kanilang paghingi ng tulong ay kaniyang diringgin, at ililigtas niya sila.” (Awit 145:19) Pero nakadepende rin sa iyo kung sasagutin ng Diyos ang panalangin mo.

Ang mahalaga sa Diyos

  • Pananalangin sa Diyos, hindi kay Jesus, Maria, sa mga santo, anghel, o mga imahen. Ang Diyos na Jehova lang ang “Dumirinig ng panalangin.”—Awit 65:2.

  • Pananalangin ayon sa kalooban, o kahilingan, ng Diyos na makikita sa Bibliya.—1 Juan 5:14.

  • Pananalangin sa pangalan ni Jesus, na nagpapakitang kinikilala mo ang kaniyang awtoridad. “Walang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko,” ang sabi ni Jesus.—Juan 14:6.

  • Pagpapakita ng pananampalataya, at paghiling ng karagdagan nito kung kinakailangan.—Mateo 21:22; Lucas 17:5.

  • Pagiging mapagpakumbaba at taimtim. Sinasabi ng Bibliya: “Si Jehova ay mataas, gayunma’y nakikita niya ang mapagpakumbaba.”—Awit 138:6.

  • Pagiging matiyaga. Sinabi ni Jesus: “Patuloy na humingi, at ibibigay ito sa inyo.”—Lucas 11:9.

Ang hindi mahalaga sa Diyos

  • Ang iyong lahi. “Ang Diyos ay hindi nagtatangi, kundi sa bawat bansa ang tao na natatakot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay kaayaaya sa kaniya.”—Gawa 10:34, 35.

  • Ang iyong posisyon. Puwede kang manalangin sa Diyos nang nakaupo, nakayukod, nakaluhod, o nakatayo.—1 Cronica 17:16; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25.

  • Pananalangin nang malakas o tahimik. Sinasagot ng Diyos kahit ang mga panalanging hindi naririnig ng iba.—Nehemias 2:1-6.

  • Kung mabigat man o magaan ang iyong problema. Pinasisigla ka ng Diyos na ‘ihagis sa kaniya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo.’—1 Pedro 5:7.