Ayon kay Marcos 11:1-33

11  Nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage at Betania+ sa Bundok ng mga Olibo, isinugo niya ang dalawa sa mga alagad niya+  at sinabi sa kanila: “Pumunta kayo sa nayon na abot-tanaw ninyo, at pagdating doon, may makikita kayong isang bisiro na nakatali at hindi pa nasasakyan ng sinuman. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito.  At kung may magtanong sa inyo, ‘Bakit ninyo ginagawa iyan?’ sabihin ninyo, ‘Kailangan ito ng Panginoon; ibabalik din ito kaagad.’”  Kaya umalis sila at nakita ang bisiro na nakatali sa harap ng pintuan ng isang bahay sa tabi ng daan, at kinalagan nila ito.+  Pero tinanong sila ng ilang taong nakatayo roon: “Bakit ninyo kinakalagan ang bisiro?”  Sinabi nila sa mga ito ang sinabi ni Jesus, at hinayaan nila silang makaalis.  At dinala nila kay Jesus ang bisiro,+ at ipinatong nila rito ang mga balabal nila, at sinakyan niya ito.+  Inilatag din ng maraming tao ang mga balabal nila sa daan.+ Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga* mula sa bukid.+  At ang mga taong nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa kaniya ay patuloy na sumisigaw: “Iligtas nawa siya!+ Pinagpala siya na dumarating sa pangalan ni Jehova!+ 10  Pinagpala ang dumarating na Kaharian ng ama nating si David!+ Iligtas nawa siya, ang dalangin namin sa langit!” 11  At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo, at tumingin siya sa buong palibot. Pero dahil gumagabi na, pumunta siya sa Betania kasama ang 12 apostol.+ 12  Kinabukasan, nang paalis sila sa Betania, nagutom siya.+ 13  Nakita niya mula sa malayo ang isang puno ng igos na may mga dahon, at lumapit siya para tingnan kung may bunga iyon. Pero pagdating doon, wala siyang nakita kundi mga dahon, dahil hindi pa panahon ng igos. 14  Kaya sinabi niya rito: “Mula ngayon, wala nang kakain ng bunga mula sa iyo.”+ At narinig iyon ng mga alagad niya. 15  Nakarating sila sa Jerusalem. Pumasok siya sa templo at pinalayas ang mga nagtitinda at bumibili sa templo, at itinaob niya ang mga mesa ng mga tagapagpalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati,+ 16  at hindi niya pinayagan ang sinuman na may dalang kagamitan na gawing daanan ang templo. 17  Tinuruan niya sila. Sinabi niya: “Hindi ba nasusulat, ‘Ang bahay ko ay tatawaging bahay-panalanginan para sa lahat ng bansa’?+ Pero ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw.”+ 18  Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at nagsimula silang maghanap ng paraan kung paano siya papatayin+ dahil natatakot sila sa kaniya. Namamangha kasi ang mga tao sa turo niya.+ 19  Nang gumagabi na, umalis sila sa lunsod. 20  Pero kinaumagahan, habang naglalakbay sila sa daan, nakita nila ang puno ng igos na tuyot na mula sa mga ugat nito.+ 21  Naalaala ito ni Pedro, kaya sinabi niya kay Jesus: “Rabbi, tingnan mo! Tuyot na ang puno ng igos na isinumpa mo.”+ 22  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Manampalataya kayo sa Diyos. 23  Sinasabi ko sa inyo na sinumang magsabi sa bundok na ito, ‘Umangat ka at mahulog sa dagat,’ at hindi nag-aalinlangan sa puso niya kundi nananampalataya na ang sinasabi niya ay mangyayari, mangyayari iyon.+ 24  Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay na ipinapanalangin ninyo at hinihiling, manampalataya kayong tinanggap na ninyo iyon, at tatanggapin ninyo iyon.+ 25  At kapag kayo ay nakatayong nananalangin, patawarin ninyo ang anumang kasalanang nagawa sa inyo ng iba, para patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit sa mga pagkakamali ninyo.”+ 26  —— 27  Muli silang nakarating sa Jerusalem. At habang naglalakad siya sa templo, ang mga punong saserdote at mga eskriba at matatandang lalaki ay lumapit sa kaniya 28  at nagsabi: “Ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na gawin ang mga ito?”+ 29  Sinabi ni Jesus sa kanila: “May itatanong ako sa inyo. Sagutin ninyo ako, at sasabihin ko sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng awtoridad na gawin ang mga ito. 30  Ang awtoridad ba ni Juan na magbautismo+ ay galing sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako.”+ 31  Kaya nag-usap-usap sila: “Kung sasabihin natin, ‘Sa langit,’ sasabihin niya, ‘Kung gayon, bakit hindi kayo naniwala sa kaniya?’ 32  Pero maglalakas-loob ba tayong sabihing ‘Sa mga tao’?” Natatakot sila sa mga tao dahil lahat ng ito ay naniniwalang talagang propeta si Juan.+ 33  Kaya sumagot sila kay Jesus: “Hindi namin alam.” Sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng awtoridad na gawin ang mga ito.”

Talababa

Mga sanga ng palma.

Study Notes

Betania: Nayon sa timog-silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo na mga 3 km (2 mi) mula sa Jerusalem. (Ju 11:18) Lumilitaw na ang bahay nina Marta, Maria, at Lazaro sa nayong ito ang pinakatirahan ni Jesus sa Judea. (Ju 11:1) Sa ngayon, nasa lokasyon nito ang isang maliit na nayon na may pangalang Arabiko na nangangahulugang “Lugar ni Lazaro.”

Nang: Ang mga nakaulat sa Mar 11:1-11 ay nangyari noong umaga ng Nisan 9.​—Tingnan ang Ap. A7 at B12.

Betfage: Ang pangalan ng nayong ito na nasa Bundok ng mga Olibo ay mula sa salitang Hebreo, na posibleng nangangahulugang “Bahay ng mga Unang Igos.” Ito ay pinaniniwalaang nasa pagitan ng Jerusalem at Betania sa timog-silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo, malapit sa tuktok nito, mga 1 km (wala pang 1 mi) mula sa Jerusalem.—Mat 21:1; Luc 19:29; tingnan ang Ap. A7, Mapa 6.

Betania: Tingnan ang study note sa Mat 21:17.

bisiro: Anak ng asno. Bisiro lang ang binanggit nina Marcos, Lucas (19:35), at Juan (12:14, 15) nang iulat nila ang pangyayaring ito. Pero mababasa sa ulat ni Mateo (21:2-7) na naroon din ang magulang na asno.—Tingnan ang study note sa Mat 21:2, 5.

isang asnong nakatali, kasama ang isang bisiro: Sa ulat lang ni Mateo parehong binanggit ang asno at bisiro. (Mar 11:2-7; Luc 19:30-35; Ju 12:14, 15) Lumilitaw na isang hayop lang ang binanggit nina Marcos, Lucas, at Juan dahil sa bisiro lang naman sumakay si Jesus.—Tingnan ang study note sa Mat 21:5.

sa asno, oo, sa isang bisiro: Kahit dalawang hayop ang binanggit sa Mat 21:2, 7, binanggit sa hula sa Zac 9:9 na sa isang hayop lang sasakay ang hari.—Tingnan ang study note sa Mat 21:2.

Iligtas nawa siya: Lit., “Hosanna.” Ang terminong Griego ay mula sa ekspresyong Hebreo na nangangahulugang “iligtas mo, aming dalangin” o “pakisuyong iligtas.” Dito, ginamit ang terminong ito para humiling sa Diyos ng kaligtasan o tagumpay; puwede itong isaling “pakisuyong iligtas si.” Nang maglaon, ginagamit na ang ekspresyong ito hindi lang sa panalangin, kundi pati sa pagpuri. Ang ekspresyong Hebreo ay mababasa sa Aw 118:25, na bahagi ng mga Salmong Hallel, na regular na inaawit sa panahon ng Paskuwa. Kaya talagang maiisip agad ang pananalitang ito sa eksenang binanggit sa teksto. Ang isang paraan ng pagsagot ng Diyos sa panalanging ito na iligtas ang Anak ni David ay ang pagbuhay-muli sa kaniya. Sa Mar 12:10, 11, sinipi ni Jesus ang Aw 118:22, 23 para tumukoy sa Mesiyas.

Jehova: Sa pagsiping ito sa Aw 118:25, 26, ang pangalan ng Diyos, na kinakatawan ng apat na katinig sa Hebreo (ang transliterasyon ay YHWH), ay lumitaw sa orihinal na tekstong Hebreo.—Tingnan ang Ap. C.

ang dumarating na Kaharian ng ama nating si David: Ito ang mababasa sa pinakaluma at pinakamaaasahang mga manuskrito pero may ilang manuskrito na ganito ang makikita: “Ang kaharian ng ama nating si David na dumarating sa ngalan ng Panginoon.” Ganiyan ang mababasa sa ilang salin ng Bibliya sa Ingles. Maraming salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa wikang Hebreo (may code na J7, 8, 10-12, 14, 16, 17 sa Ap. C) ang gumamit dito ng Tetragrammaton o ng pinaikling anyo nito: “Ang kaharian ng ama nating si David na dumarating sa ngalan ni Jehova.”

Kinabukasan: Nisan 10.​—Tingnan ang Ap. A7 at B12.

wala siyang nakita kundi mga dahon: Karaniwan nang hindi namumunga ang puno ng igos sa panahong ito, pero ang punong nakita ni Jesus ay may mga dahon, at kadalasan nang tanda ito na may bunga na ang puno. Dahil puro dahon lang ang puno, alam ni Jesus na hindi na ito mamumunga, kaya nakakadaya ang hitsura nito. Dahil diyan, isinumpa ni Jesus ang punong ito na hindi na mamunga kahit kailan, kaya natuyot ito.—Mar 11:19-21.

templo: Posibleng tumutukoy sa bahagi ng templo na tinatawag na Looban ng mga Gentil.—Tingnan ang Ap. B11.

templo: Tingnan ang study note sa Mat 21:12.

pinalayas ang mga nagtitinda at bumibili: Tingnan ang study note sa Luc 19:45.

tagapagpalit ng pera: Tingnan ang study note sa Mat 21:12.

tagapagpalit ng pera: Maraming iba’t ibang uri ng barya na ginagamit noon, pero lumilitaw na isang uri lang ng barya ang puwedeng ipambayad sa taunang buwis sa templo o sa pagbili ng hayop na panghandog. Kaya ang mga Judiong nagpupunta sa Jerusalem ay kailangang magpapalit ng pera para tanggapin sa templo ang ibabayad nila. Maliwanag na nakita ni Jesus na napakalaki ng sinisingil ng mga tagapagpalit ng pera at maituturing na silang nangingikil.

pinalayas ang mga nagtitinda: Noong Nisan 10, 33 C.E., nilinis ni Jesus ang templo sa ikalawang pagkakataon. Ang pangyayaring ito ay iniulat sa Ebanghelyo nina Mateo (21:12-17), Marcos (11:15-18), at Lucas. Nangyari ang unang paglilinis noong Paskuwa ng 30 C.E., at nakaulat ito sa Ju 2:13-17.

may dalang kagamitan . . . gawing daanan ang templo: Lumilitaw na may mga taong may dalang mga bagay na personal o pangnegosyo na dumadaan sa templo para mapaikli ang ruta nila. Hindi ito pinahintulutan ni Jesus dahil nakakabawas ito sa kabanalan ng bahay ng Diyos. Si Marcos lang ang nag-ulat ng ginawang ito ni Jesus.

bahay-panalanginan para sa lahat ng bansa: Sa tatlong manunulat ng Ebanghelyo na sumipi sa Isa 56:7, si Marcos lang ang nagsama ng pariralang “para sa lahat ng bansa [bayan].” (Mat 21:13; Luc 19:46) Ang templo sa Jerusalem ay para sa mga Israelita at banyagang may takot sa Diyos na gustong sumamba at manalangin kay Jehova. (1Ha 8:41-43) Tama lang na kondenahin ni Jesus ang mga Judiong gumagamit sa templo para sa negosyo dahil ginagawa nila itong pugad ng mga magnanakaw. Dahil sa kanila, ang mga tao mula sa iba’t ibang bansa ay nawawalan ng ganang pumunta sa templo para manalangin kay Jehova, kaya napagkakaitan sila ng pagkakataon na makilala ang Diyos.

pugad ng mga magnanakaw: Tingnan ang study note sa Mat 21:13.

pugad ng mga magnanakaw: O “kuweba ng mga magnanakaw.” Nasa isip ni Jesus ang nasa Jer 7:11. Malamang na tinawag niyang “magnanakaw” ang mga mangangalakal at tagapagpalit ng pera dahil masyadong mataas ang sinisingil nila sa pagbebenta ng hayop na panghandog at sa pagpapalit ng pera. Galit na galit din si Jesus dahil ang bahay-panalanginan ni Jehova, o lugar ng pagsamba sa kaniya, ay ginawang lugar ng negosyo.

gumagabi na: Hapon ng Nisan 10. Umalis si Jesus at ang mga alagad niya sa Jerusalem at bumalik ng Betania sa silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo. Malamang na nagpalipas ng gabi si Jesus sa bahay ng mga kaibigan niyang sina Lazaro, Maria, at Marta.—Tingnan ang Ap. A7 at B12.

kinaumagahan: Nisan 11. Pabalik na ng Jerusalem si Jesus at ang mga alagad niya para sa huling araw ng kaniyang ministeryo bago niya ipagdiwang ang Paskuwa at pasimulan ang Memoryal ng kaniyang kamatayan at bago siya litisin at patayin.—Tingnan ang Ap. A7 at B12.

Sinasabi ko sa inyo: Tingnan ang study note sa Mat 5:18.

Tinitiyak ko sa inyo: O “Sinasabi ko sa inyo ang totoo.” Ang salitang Griego na puwedeng isalin na “totoo” ay a·menʹ, ang transliterasyon ng Hebreo na ʼa·menʹ, na nangangahulugang “mangyari nawa” o “tiyak nga.” Madalas gamitin ni Jesus ang ekspresyong ito bago sabihin ang isang kapahayagan, pangako, o hula bilang pagdiriin na ito ay talagang totoo at maaasahan. Ang paggamit ni Jesus ng “totoo,” o amen, sa ganitong paraan ay sinasabing makikita lang sa mga Ebanghelyo at hindi sa ibang bahagi ng Bibliya at ibang mga literatura sa relihiyon. Kapag inuulit ito (a·menʹ a·menʹ), gaya ng makikita sa Ebanghelyo ni Juan, ang sinasabi ni Jesus ay puwedeng isalin na “katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo.”—Tingnan ang study note sa Ju 1:51.

nakatayong nananalangin: Sa Bibliya, iba-iba ang posisyon ng mga Hebreo at mga tagaibang bayan kapag nananalangin. Pero lahat ng iyon ay nagpapakita ng matinding paggalang. Karaniwan lang ang pagtayo kapag nananalangin.

Ganito ang mababasa sa ilang sinaunang manuskrito: “Pero kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin patatawarin ng inyong Ama sa langit ang mga pagkakamali ninyo.” Hindi ito mababasa sa pinakaluma at pinakamaaasahang mga manuskrito at maliwanag na hindi talaga ito bahagi ng Marcos. Pero makikita ang katulad na pananalita sa Mat 6:15 na talagang bahagi ng Kasulatan.—Tingnan ang Ap. A3.

mga eskriba: Noong una, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga tagakopya ng Kasulatan, pero noong panahon ni Jesus, tumutukoy ito sa mga eksperto sa Kautusan at mga tagapagturo nito.

lahat ng punong saserdote: Ang terminong Griego dito ay isinasaling “mataas na saserdote” kapag nasa anyong pang-isahan at tumutukoy sa pangunahing kinatawan ng mga tao sa harap ng Diyos. Dito, ang termino na nasa anyong pangmaramihan ay tumutukoy sa pangunahing mga saserdote, kasama na ang dating matataas na saserdote at posibleng pati ang mga pinuno ng 24 na pangkat ng mga saserdote.

punong saserdote: Tingnan ang study note sa Mat 2:4.

eskriba: Tingnan ang study note sa Mat 2:4.

matatandang lalaki: Tingnan ang study note sa Mar 8:31.

matatandang lalaki: Sa Bibliya, ang terminong Griego na pre·sbyʹte·ros ay pangunahing tumutukoy sa mga may malaking awtoridad at pananagutan sa isang komunidad o bansa. Minsan, tumutukoy ang termino sa edad ng isang tao (gaya sa Luc 15:25; Gaw 2:17), pero hindi lang ito tumutukoy sa matatanda. Dito, tumutukoy ang termino sa mga lider ng bansang Judio na madalas banggitin kasama ng mga punong saserdote at eskriba. Ang Sanedrin ay binubuo ng mga lalaki mula sa tatlong grupong ito.—Mar 11:27; 14:43, 53; 15:1; tingnan ang study note sa Mat 16:21 at Glosari, “Matanda; Matandang lalaki.”

Media

Betfage, Bundok ng mga Olibo, at Jerusalem
Betfage, Bundok ng mga Olibo, at Jerusalem

Makikita sa video na ito ang daan papuntang Jerusalem mula sa silangan, mula sa nayon na tinatawag ngayong et-Tur—ipinapalagay na ang Betfage noong panahon ng Bibliya—hanggang sa isa sa matataas na bahagi ng Bundok ng mga Olibo. Ang Betania ay nasa silangan ng Betfage na nasa silangang dalisdis ng Bundok ng mga Olibo. Kapag nasa Jerusalem si Jesus at ang mga alagad niya, madalas silang magpalipas ng gabi sa Betania, kung saan matatagpuan ngayon ang nayon ng el-ʽAzariyeh (El ʽEizariya), pangalang Arabiko na nangangahulugang “Lugar ni Lazaro.” Tiyak na tumuloy si Jesus sa bahay nina Marta, Maria, at Lazaro. (Mat 21:17; Mar 11:11; Luc 21:37; Ju 11:1) Kapag nanggagaling si Jesus mula sa bahay nila papuntang Jerusalem, posibleng ang dinadaanan niya ay kagaya ng rutang makikita sa video. Noong Nisan 9, 33 C.E., nang umakyat si Jesus sa Bundok ng mga Olibo papuntang Jerusalem sakay ng anak ng asno, posibleng nagsimula siya sa Betfage at dumaan sa kalsadang papunta sa Jerusalem.

1. Daan mula sa Betania papuntang Betfage

2. Betfage

3. Bundok ng mga Olibo

4. Lambak ng Kidron

5. Bundok ng Templo

Bisiro, o Batang Asno
Bisiro, o Batang Asno

Ang asno ay kapamilya ng kabayo at may matigas na paa; pero mas maliit ito, mas maigsi ang buhok sa batok, at mas mahaba ang tainga kaysa sa kabayo. Mas maigsi rin ang buhok nito sa buntot, at ang dulong bahagi lang ng buntot nito ang makapal ang balahibo. Kahit madalas gamitin ang asno para ilarawan ang kamangmangan at katigasan ng ulo, mas matalino ito kaysa sa kabayo at karaniwan nang matiisin. Sumasakay sa asno ang mga lalaki at babae, kahit pa ang prominenteng mga Israelita. (Jos 15:18; Huk 5:10; 10:3, 4; 12:14; 1Sa 25:42) Noong hihirangin na si Solomon bilang hari, sumakay siya sa alaga ng kaniyang amang si David, sa isang babaeng mula na anak ng kabayo at lalaking asno. (1Ha 1:33-40) Dahil si Jesus ang mas dakilang Solomon, tinupad niya ang hula sa Zac 9:9 sa pamamagitan ng pagsakay sa batang asno, hindi sa kabayo.