Ayon kay Juan 14:1-31

14  “Huwag mabagabag ang mga puso ninyo.+ Manampalataya kayo sa Diyos;+ manampalataya rin kayo sa akin.  Maraming tirahan sa bahay ng Ama ko; kung hindi ay sinabi ko sana sa inyo. Pero ngayon, aalis ako para maghanda ng lugar para sa inyo.+  At kapag nakaalis ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking bahay, para kung nasaan ako ay nandoon din kayo.+  At alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko.”  Sinabi ni Tomas:+ “Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan?”  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ako ang daan+ at ang katotohanan+ at ang buhay.+ Walang sinumang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.+  Kung kilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang Ama ko;+ mula sa sandaling ito ay makikilala ninyo siya. Ang totoo, nakita na ninyo siya.”+  Sinabi ni Felipe: “Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin.”  Sinabi ni Jesus: “Nakasama na ninyo ako nang mahabang panahon, pero hindi mo pa rin ba ako kilala, Felipe? Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama.+ Kaya bakit mo sinasabi, ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? 10  Hindi ka ba naniniwala na ako ay kaisa ng Ama at ang Ama ay kaisa ko?+ Ang mga sinasabi ko sa inyo ay hindi mula sa sarili ko,+ kundi sa pamamagitan ko ay isinasakatuparan ng Ama na nananatiling kaisa ko ang kaniyang gawain. 11  Maniwala kayo sa akin na ako ay kaisa ng Ama at ang Ama ay kaisa ko; kung hindi man, maniwala kayo dahil sa mga gawa.+ 12  Tinitiyak ko sa inyo, ang nananampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga ginagawa ko; at ang mga gagawin niya ay makahihigit sa mga ito,+ dahil ako ay pupunta sa Ama.+ 13  At anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay ko iyon, para maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak.+ 14  Kung hihingi kayo ng anuman sa pangalan ko, ibibigay ko iyon. 15  “Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang mga utos ko.+ 16  At hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang katulong para makasama ninyo magpakailanman,+ 17  ang espiritu ng katotohanan,+ na hindi matatanggap ng mundo,* dahil ang espiritu ay hindi nakikita o nalalaman ng mundo.+ Kilala ninyo iyon, dahil iyon ay nananatili sa inyo at sumasainyo. 18  Hindi ko kayo iiwang nagdadalamhati. Babalik ako sa inyo.+ 19  Sandali na lang at hindi na ako makikita ng mundo,* pero makikita ninyo ako+ dahil nabubuhay ako at mabubuhay kayo. 20  Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako ay kaisa ng aking Ama at kayo ay kaisa ko at ako ay kaisa ninyo.+ 21  Ang nagmamahal sa akin ay ang tumatanggap sa mga utos ko at sumusunod sa mga iyon. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng Ama ko,+ at mamahalin ko siya at lubusan kong ipapakilala sa kaniya ang sarili ko.” 22  Sinabi ni Hudas,+ hindi si Hudas Iscariote: “Panginoon, bakit sa amin mo na lang lubusang ipapakilala ang sarili mo at hindi na sa sangkatauhan?”* 23  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Kung ang sinuman ay nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita,+ at iibigin siya ng aking Ama, at pupunta kami sa kaniya at maninirahang kasama niya.+ 24  Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Ang naririnig ninyong salita ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin.+ 25  “Sinasabi ko sa inyo ang mga ito habang kasama pa ninyo ako. 26  Pero ang katulong, ang banal na espiritu, na ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.+ 27  Ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay mananatili sa inyo.+ Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.* Huwag kayong mag-alala o matakot. 28  Narinig ninyo na sinabi ko, ‘Aalis ako at babalik akong muli sa inyo.’ Kung iniibig ninyo ako, magsasaya kayo na pupunta ako sa Ama, dahil ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin.+ 29  Kaya sinasabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari para maniwala kayo kapag naganap na iyon.+ 30  Hindi ko na kayo makakausap nang matagal, dahil ang tagapamahala ng mundo*+ ay dumarating, at wala siyang kontrol sa akin.+ 31  Pero para malaman ng mundo* na iniibig ko ang Ama, ginagawa ko ang mismong iniutos sa akin ng Ama.+ Umalis na tayo rito.

Talababa

O “sanlibutan.”
O “sanlibutan.”
O “sanlibutan.”
O “sanlibutan.”
O “sanlibutan.”
O “sanlibutan.”

Study Notes

tirahan: Ang salitang Griego na mo·neʹ ay dito lang lumitaw at sa Ju 14:23, kung saan isinalin itong ‘maninirahan.’ Kung minsan, ang terminong ito ay ginagamit ng sekular na mga literatura para tumukoy sa tuluyan ng mga manlalakbay, pero karamihan ng iskolar ay naniniwalang sa kontekstong ito, nangangako si Jesus ng permanenteng tirahan sa bahay ng Ama niya sa langit, kung saan siya pupunta. Para makapaghanda si Jesus ng lugar para sa mga alagad niya, kailangan niyang umakyat sa langit at iharap sa Diyos ang halaga ng dugo niya. (Heb 9:12, 24-28) Nang gawin niya ito, naging posible na para sa mga tao na umakyat din sa langit.—Fil 3:20, 21.

maghanda ng lugar para sa inyo: Para magawa ito, kailangang bigyang-bisa ni Jesus ang bagong tipan sa pamamagitan ng pag-akyat sa langit at paghaharap sa Diyos ng halaga ng dugo niya. Kailangan ding tumanggap ni Kristo ng kapangyarihan bilang hari, at pagkatapos nito, magsisimula na ang pagbuhay-muli sa mga pinahiran niyang tagasunod tungo sa langit.—1Te 4:14-17; Heb 9:12, 24-28; 1Pe 1:19; Apo 11:15.

Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay: Si Jesus ang daan dahil siya lang ang paraan para makalapit tayo sa Diyos sa panalangin. Siya rin “ang daan” para maipagkasundo ang mga tao sa Diyos. (Ju 16:23; Ro 5:8) Si Jesus ang katotohanan dahil nagsalita siya at namuhay ayon sa katotohanan. Napakarami niya ring tinupad na hula na nagpapakita kung gaano kalaki ang papel niya sa katuparan ng layunin ng Diyos. (Ju 1:14; Apo 19:10) Ang mga hulang ito ay “naging ‘oo’ [o natupad] sa pamamagitan niya.” (2Co 1:20) Si Jesus ang buhay dahil sa pamamagitan ng pantubos, naging posible na magkaroon ang mga tao ng “tunay na buhay,” ang “buhay na walang hanggan.” (1Ti 6:12, 19; Efe 1:7; 1Ju 1:7) Siya rin “ang buhay” para sa milyon-milyong namatay na bubuhaying muli at may pag-asang mabuhay magpakailanman sa Paraiso.—Ju 5:28, 29.

ipakita mo sa amin ang Ama: Lumilitaw na gusto ni Felipe na ipakita ni Jesus sa mga alagad niya ang presensiya ng Diyos, gaya ng nakita noon nina Moises, Elias, at Isaias sa mga pangitain nila.—Exo 24:10; 1Ha 19:9-13; Isa 6:1-5.

Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama: Sa Ju 14:8, lumilitaw na gusto ni Felipe na ipakita ni Jesus sa mga alagad niya ang presensiya ng Diyos, gaya ng nakita noon nina Moises, Elias, at Isaias sa mga pangitain nila. (Exo 24:10; 1Ha 19:9-13; Isa 6:1-5) Sa mga pangitaing iyon, hindi ang mismong Diyos ang nakita nila, kundi mga paglalarawan lang ng kaluwalhatian niya. (Exo 33:17-23; Ju 1:18) Makikita sa sagot ni Jesus na ang nakita ni Felipe ay mas mabuti pa kaysa sa isang pangitain tungkol sa Diyos. Dahil lubusang natularan ni Jesus ang mga katangian ng kaniyang Ama, nang makita ng mga alagad si Jesus, parang nakita na rin nila ang Diyos. (Mat 11:27) Masasabing ‘nakita nila ang Ama’ dahil nalaman nila ang personalidad, kalooban, at layunin ng Diyos sa pamamagitan ng mga sinabi at ginawa ni Jesus. Kaya kapag inilalarawan ng Bibliya si Jesus—ang pagmamahal niya sa mga kaibigan, ang awa na nagpakilos sa kaniya na magpagaling, ang empatiya na naramdaman niya kaya siya naluha, at ang kaniyang husay sa pagtuturo—makikita ng mga mambabasa na iyan din mismo ang sasabihin at gagawin ng kaniyang Ama, si Jehova.—Mat 7:28, 29; Mar 1:40-42; Ju 11:32-36.

mula sa sarili ko: Bilang Punong Kinatawan ng Diyos, si Jesus ay laging nakikinig kay Jehova at ang lahat ng sinasabi niya ay mula kay Jehova.

ang mga gagawin niya ay makahihigit sa mga ito: Hindi sinasabi ni Jesus na mas kamangha-mangha ang mga himalang gagawin ng mga alagad niya kumpara sa mga ginawa niya. Naging mapagpakumbaba lang siya at kinilala niya na mas malaki ang magagawa ng mga tagasunod niya pagdating sa pangangaral at pagtuturo. Mas malawak ang teritoryong masasaklaw nila, mas maraming tao ang makakausap nila, at mas mahabang panahon ang magagamit nila sa pangangaral. Malinaw na makikita sa sinabi ni Jesus na inaasahan niyang itutuloy ng mga tagasunod niya ang gawain niya.

anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko: Sinasabi dito ni Jesus ang isang bagong paraan ng pananalangin. Dati, hindi hinihiling ni Jehova sa bayan niya na manalangin sa pangalan ninuman. Halimbawa, kahit na si Moises ang tagapamagitan noon ng bansang Israel at ng Diyos, hindi sinabi ni Jehova sa mga Israelita na manalangin sila sa pangalan ni Moises. Pero sa huling gabi ni Jesus kasama ang mga alagad niya, apat na beses niyang sinabing ‘humingi sa pangalan ko’ para ituro ang bagong paraang ito ng pananalangin. (Ju 14:13, 14; 15:16; 16:23, 24) Dahil binili ni Jesus ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaniyang perpektong buhay bilang pantubos, makakarating lang sa mga tao ang mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan niya. (Ro 5:12, 18, 19; 1Co 6:20; Gal 3:13) Dahil sa ginawa ni Jesus, siya ang nag-iisang legal na Tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao (1Ti 2:5, 6), at sa pamamagitan lang niya makakalaya ang isang tao sa sumpa ng kasalanan at kamatayan (Gaw 4:12). Kaya makakalapit lang tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. (Heb 4:14-16) Ang mga nananalangin sa pangalan ni Jesus ay kumikilala sa napakahalagang papel niyang ito.

hihingi kayo: Ang saling ito ay sinusuportahan ng ilang sinaunang manuskrito at kaayon ng pananalita sa Ju 15:16 at 16:23. Sa ibang sinaunang manuskrito, ang mababasa ay “hihingi kayo sa akin.”

espiritu: O “aktibong puwersa.” Ang terminong Griego na pneuʹma ay walang kasarian, kaya wala ring kasarian ang mga panghalip na ginagamit para dito. Marami itong kahulugan. Pero ang lahat ng tinutukoy ng salitang ito ay di-nakikita at nagpapatunay na may kumikilos na puwersa. (Tingnan sa Glosari, “Ruach; Pneuma.”) Sa kontekstong ito, ang “espiritu” ay tumutukoy sa banal na espiritu ng Diyos, na tinawag ditong espiritu ng katotohanan. Ginamit din ang ekspresyong ito sa Ju 15:26 at 16:13, kung saan ipinaliwanag ni Jesus na “gagabayan” ng “katulong” na ito (Ju 16:7), o ng “espiritu ng katotohanan,” ang mga alagad niya “para lubusan [nilang] maunawaan ang katotohanan.”

ang espiritu . . . sumasainyo: Sa talatang ito, dalawang beses lumitaw ang Griegong panghalip na au·toʹ, na walang kasarian at tumutukoy sa salitang Griego para sa espiritu (pneuʹma), na wala ring kasarian.—Tingnan ang study note sa Ju 14:16.

ibang katulong: Ipinapahiwatig ng pananalitang ito na may “katulong” na ang mga alagad—si Jesus. Sa katunayan, sa 1Ju 2:1, ginamit din ang terminong Griegong ito (pa·raʹkle·tos) para sa “katulong,” na tumutukoy kay Jesus. Pero dito, ipinapangako ni Jesus na tutulungan din sila ng espiritu, o aktibong puwersa, ng Diyos kapag wala na siya sa lupa.

katulong: O “tagaaliw; tagapagpatibay; tagasuporta.” Ang salitang isinaling “katulong” (pa·raʹkle·tos) ay ginagamit sa Bibliya para tumukoy sa banal na espiritu (Ju 14:16, 26; 15:26; 16:7) at kay Jesus (1Ju 2:1). Puwede itong literal na isaling “isa na pinapalapit” para tumulong. Puwersa lang ang banal na espiritu at hindi isang persona. Kaya nang tukuyin ito ni Jesus bilang katulong na ‘nagtuturo,’ ‘nagpapatotoo,’ ‘nagbibigay ng nakakukumbinsing katibayan,’ ‘gumagabay,’ ‘nagsasalita,’ at ‘nakakarinig,’ (Ju 14:26; 15:26; 16:7-15), gumamit siya ng tayutay na tinatawag na personipikasyon, kung saan tinutukoy na parang may buhay ang isang bagay na walang buhay. Karaniwan sa Kasulatan ang paggamit ng personipikasyon. Halimbawa, ginamit ito para sa karunungan, kamatayan, kasalanan, at walang-kapantay na kabaitan. (Mat 11:19; Luc 7:35; Ro 5:14, 17, 21; 6:12; 7:8-11) Maliwanag na hindi persona ang mga bagay na iyan. Gayundin, madalas banggitin ang espiritu ng Diyos kasama ng walang-buhay na mga bagay at puwersa, na isa pang patunay na hindi ito persona. (Mat 3:11; Gaw 6:3, 5; 13:52; 2Co 6:4-8; Efe 5:18) Sinasabi ng ilan na dahil panlalaki ang Griegong panghalip na ginagamit para sa “katulong,” patunay iyon na ang banal na espiritu ay isang persona. (Ju 14:26) Pero sa Griegong gramatika, kailangan talagang gumamit ng panghalip na panlalaki kapag inilalarawan ang ginagawa ng “katulong,” dahil ang salitang ito ay nasa kasariang panlalaki. (Ju 16:7, 8, 13, 14) Sa kabilang banda, walang kasarian ang salitang Griego para sa “espiritu” (pneuʹma), kaya wala ring kasarian ang mga panghalip na ginagamit para dito.—Tingnan ang study note sa Ju 14:17.

katulong: O “tagaaliw; tagapagpatibay; tagasuporta.” Ang salitang isinaling “katulong” (pa·raʹkle·tos) ay ginagamit sa Bibliya para tumukoy sa banal na espiritu (Ju 14:16, 26; 15:26; 16:7) at kay Jesus (1Ju 2:1). Puwede itong literal na isaling “isa na pinapalapit” para tumulong. Puwersa lang ang banal na espiritu at hindi isang persona. Kaya nang tukuyin ito ni Jesus bilang katulong na ‘nagtuturo,’ ‘nagpapatotoo,’ ‘nagbibigay ng nakakukumbinsing katibayan,’ ‘gumagabay,’ ‘nagsasalita,’ at ‘nakakarinig,’ (Ju 14:26; 15:26; 16:7-15), gumamit siya ng tayutay na tinatawag na personipikasyon, kung saan tinutukoy na parang may buhay ang isang bagay na walang buhay. Karaniwan sa Kasulatan ang paggamit ng personipikasyon. Halimbawa, ginamit ito para sa karunungan, kamatayan, kasalanan, at walang-kapantay na kabaitan. (Mat 11:19; Luc 7:35; Ro 5:14, 17, 21; 6:12; 7:8-11) Maliwanag na hindi persona ang mga bagay na iyan. Gayundin, madalas banggitin ang espiritu ng Diyos kasama ng walang-buhay na mga bagay at puwersa, na isa pang patunay na hindi ito persona. (Mat 3:11; Gaw 6:3, 5; 13:52; 2Co 6:4-8; Efe 5:18) Sinasabi ng ilan na dahil panlalaki ang Griegong panghalip na ginagamit para sa “katulong,” patunay iyon na ang banal na espiritu ay isang persona. (Ju 14:26) Pero sa Griegong gramatika, kailangan talagang gumamit ng panghalip na panlalaki kapag inilalarawan ang ginagawa ng “katulong,” dahil ang salitang ito ay nasa kasariang panlalaki. (Ju 16:7, 8, 13, 14) Sa kabilang banda, walang kasarian ang salitang Griego para sa “espiritu” (pneuʹma), kaya wala ring kasarian ang mga panghalip na ginagamit para dito.—Tingnan ang study note sa Ju 14:17.

ang espiritu . . . sumasainyo: Sa talatang ito, dalawang beses lumitaw ang Griegong panghalip na au·toʹ, na walang kasarian at tumutukoy sa salitang Griego para sa espiritu (pneuʹma), na wala ring kasarian.—Tingnan ang study note sa Ju 14:16.

espiritu: O “aktibong puwersa.” Ang terminong Griego na pneuʹma ay walang kasarian, kaya wala ring kasarian ang mga panghalip na ginagamit para dito. Marami itong kahulugan. Pero ang lahat ng tinutukoy ng salitang ito ay di-nakikita at nagpapatunay na may kumikilos na puwersa. (Tingnan sa Glosari, “Ruach; Pneuma.”) Sa kontekstong ito, ang “espiritu” ay tumutukoy sa banal na espiritu ng Diyos, na tinawag ditong espiritu ng katotohanan. Ginamit din ang ekspresyong ito sa Ju 15:26 at 16:13, kung saan ipinaliwanag ni Jesus na “gagabayan” ng “katulong” na ito (Ju 16:7), o ng “espiritu ng katotohanan,” ang mga alagad niya “para lubusan [nilang] maunawaan ang katotohanan.”

nagdadalamhati: O “ulila.” Sa San 1:27, literal ang kahulugan ng salitang Griego para sa “ulila,” or·pha·nosʹ, at tumutukoy ito sa isa na wala nang mga magulang. Pero dito, tumutukoy ito sa isa na wala nang kaibigan, tagapangalaga, o panginoon na susuporta at poprotekta sa kaniya. Nangako si Jesus sa mga alagad niya na hindi niya sila iiwan; tutulungan niya pa rin sila at poprotektahan.

Tadeo: Sa listahan ng mga apostol sa Luc 6:16 at Gaw 1:13, hindi kasama ang pangalang Tadeo; ang mababasa roon ay “Hudas na anak ni Santiago,” kaya masasabing ang Tadeo ay isa pang pangalan ng apostol na tinawag ni Juan na “Hudas, hindi si Hudas Iscariote.” (Ju 14:22) Posibleng ginagamit minsan ang pangalang Tadeo dahil baka mapagkamalan siyang si Hudas Iscariote, ang Hudas na nagtraidor.

Hudas, hindi si Hudas Iscariote: Tumutukoy sa apostol na si Hudas, na tinatawag ding Tadeo.—Tingnan ang study note sa Mat 10:3.

tirahan: Ang salitang Griego na mo·neʹ ay dito lang lumitaw at sa Ju 14:23, kung saan isinalin itong ‘maninirahan.’ Kung minsan, ang terminong ito ay ginagamit ng sekular na mga literatura para tumukoy sa tuluyan ng mga manlalakbay, pero karamihan ng iskolar ay naniniwalang sa kontekstong ito, nangangako si Jesus ng permanenteng tirahan sa bahay ng Ama niya sa langit, kung saan siya pupunta. Para makapaghanda si Jesus ng lugar para sa mga alagad niya, kailangan niyang umakyat sa langit at iharap sa Diyos ang halaga ng dugo niya. (Heb 9:12, 24-28) Nang gawin niya ito, naging posible na para sa mga tao na umakyat din sa langit.—Fil 3:20, 21.

maninirahang: Tingnan ang study note sa Ju 14:2.

katulong: O “tagaaliw; tagapagpatibay; tagasuporta.” Ang salitang isinaling “katulong” (pa·raʹkle·tos) ay ginagamit sa Bibliya para tumukoy sa banal na espiritu (Ju 14:16, 26; 15:26; 16:7) at kay Jesus (1Ju 2:1). Puwede itong literal na isaling “isa na pinapalapit” para tumulong. Puwersa lang ang banal na espiritu at hindi isang persona. Kaya nang tukuyin ito ni Jesus bilang katulong na ‘nagtuturo,’ ‘nagpapatotoo,’ ‘nagbibigay ng nakakukumbinsing katibayan,’ ‘gumagabay,’ ‘nagsasalita,’ at ‘nakakarinig,’ (Ju 14:26; 15:26; 16:7-15), gumamit siya ng tayutay na tinatawag na personipikasyon, kung saan tinutukoy na parang may buhay ang isang bagay na walang buhay. Karaniwan sa Kasulatan ang paggamit ng personipikasyon. Halimbawa, ginamit ito para sa karunungan, kamatayan, kasalanan, at walang-kapantay na kabaitan. (Mat 11:19; Luc 7:35; Ro 5:14, 17, 21; 6:12; 7:8-11) Maliwanag na hindi persona ang mga bagay na iyan. Gayundin, madalas banggitin ang espiritu ng Diyos kasama ng walang-buhay na mga bagay at puwersa, na isa pang patunay na hindi ito persona. (Mat 3:11; Gaw 6:3, 5; 13:52; 2Co 6:4-8; Efe 5:18) Sinasabi ng ilan na dahil panlalaki ang Griegong panghalip na ginagamit para sa “katulong,” patunay iyon na ang banal na espiritu ay isang persona. (Ju 14:26) Pero sa Griegong gramatika, kailangan talagang gumamit ng panghalip na panlalaki kapag inilalarawan ang ginagawa ng “katulong,” dahil ang salitang ito ay nasa kasariang panlalaki. (Ju 16:7, 8, 13, 14) Sa kabilang banda, walang kasarian ang salitang Griego para sa “espiritu” (pneuʹma), kaya wala ring kasarian ang mga panghalip na ginagamit para dito.—Tingnan ang study note sa Ju 14:17.

katulong: O “tagaaliw; tagapagpatibay; tagasuporta.”—Tingnan ang study note sa Ju 14:16.

dahil ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin: Sa maraming pagkakataon, kinilala ni Jesus ang kadakilaan, awtoridad, at nakakahigit na posisyon ng kaniyang Ama. (Mat 4:9, 10; 20:23; Luc 22:41, 42; Ju 5:19; 8:42; 13:16) Kahit noong nasa langit na si Jesus, malinaw na ipinakita ng mga apostol na magkaiba ang Ama at si Jesus at na nakakahigit ang Ama sa kaniyang Anak. (1Co 11:3; 15:20, 24-28; 1Pe 1:3; 1Ju 2:1; 4:9, 10) Ang salitang Griego para sa “mas dakila” (meiʹzon) ay mula sa salitang meʹgas (dakila), at ginamit ito sa maraming konteksto kung saan ang isang tao o bagay ay sinasabing nakakahigit sa iba.—Mat 18:1; 23:17; Mar 9:34; 12:31; Luc 22:24; Ju 13:16; 1Co 13:13.

ang tagapamahala ng mundo: May katulad itong ekspresyon sa Ju 12:31 at 16:11, at tumutukoy ito kay Satanas na Diyablo. Sa kontekstong ito, ang terminong “mundo” (sa Griego, koʹsmos) ay tumutukoy sa lipunan ng tao na malayo sa Diyos at hindi kumikilos kaayon ng kalooban niya. Hindi Diyos ang dahilan kung bakit masama ang mundong ito. Ang totoo, ito ay “nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama.” (1Ju 5:19) Si Satanas at ang kaniyang “hukbo ng napakasasamang espiritu sa makalangit na dako” ang di-nakikitang “mga tagapamahala [isang anyo ng salitang Griego na ko·smo·kraʹtor] ng madilim na sanlibutang ito.”—Efe 6:11, 12.

wala siyang kontrol sa akin: O “wala siyang kapangyarihan sa akin.” Perpekto si Jesus at wala siyang maling pagnanasa na puwedeng masamantala ni Satanas para maitalikod siya sa Diyos. Ang ekspresyong Griego na isinaling “wala siyang kontrol sa akin” ay posibleng mula sa idyomang Hebreo na ginagamit sa mga legal na usapin at nangangahulugang “wala siyang habol sa akin.” Pero nakapasok ang Diyablo kay Hudas at nakontrol niya ito.—Ju 13:27.

Media