Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Maging Malapít sa Diyos

Tuparin ang Katungkulan Natin sa Diyos

Tuparin ang Katungkulan Natin sa Diyos

NAITANONG mo na ba kung ano ang layunin ng buhay? Binigyan tayo ni Jehova hindi lang ng kakayahang magtanong ng ganito kundi pati na ng matinding pagnanais na masagot ito. Mabuti na lang, tinulungan tayo ng ating maibiging Diyos na mahanap ang pinakaaasam-asam nating sagot. Matatagpuan iyan sa kaniyang Salita, ang Bibliya. Talakayin natin ang sinabi ni Haring Solomon sa Eclesiastes 12:13.

Talagang nasa kalagayan si Solomon para masabi kung paano magiging maligaya at makabuluhan ang buhay. Dahil sa tinanggap niyang pambihirang karunungan, napakalaking kayamanan, at awtoridad bilang hari, maingat niyang nasaliksik ang hangarin ng mga tao, kasama na ang paghahangad nilang yumaman at maging prominente. (Eclesiastes 2:4-9; 4:4) Pagkatapos, sa tulong ng Diyos, ganito ang sinabi niya tungkol sa kaniyang natuklasan: “Ang katapusan ng bagay, matapos marinig ang lahat, ay: Matakot ka sa tunay na Diyos at tuparin mo ang kaniyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.” Ito ang pinakakapaki-pakinabang at pinakamarangal na magagawa ng tao.

“Matakot ka sa tunay na Diyos.” Ang pagkatakot sa Diyos ay isang magandang saloobin. Maihahalintulad ito sa pagnanais ng isang anak na mapasaya ang kaniyang mapagmahal na ama. Sinasabi sa isang reperensiya na ang pagkatakot sa Diyos ay “ang pagpipitagan at pagkasindak na ipinakikita sa Kaniya ng bayan Niya dahil iniibig nila Siya at iginagalang ang Kaniyang kapangyarihan at ang Kaniyang kadakilaan.” Ang saloobing ito ay nag-uudyok sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos dahil iniibig natin siya at alam nating iniibig din niya tayo. Hindi lang ito isang damdamin, makikita rin ito sa gawa. Paano?

“Tuparin mo ang kaniyang mga utos.” Ang pagkatakot sa Diyos ang nag-uudyok sa atin na sundin siya. Nararapat lang na sumunod tayo kay Jehova. Dahil siya ang ating Maylikha, alam na alam niya kung ano ang pinakamabuting paraan ng pamumuhay para sa atin, kung paanong alam na alam din ng gumawa ng isang produkto ang pinakamabuting paraan ng paggamit dito. Bukod diyan, talagang nagmamalasakit sa atin si Jehova. Gusto niya tayong maging masaya, at ang kaniyang mga kahilingan ay para sa ating ikabubuti. (Isaias 48:17) Ganito ang sinabi ni apostol Juan: “Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kaniyang mga utos; gayunma’y ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat.” (1 Juan 5:3) Ang ating pagsunod ay nagpapakitang iniibig natin siya, at ang kaniyang mga utos naman ay nagpapakitang iniibig niya tayo.

“Ito ang buong katungkulan ng tao.” Idiniriin ng mga salitang ito ang isang mahalagang dahilan kung bakit dapat tayong matakot at sumunod sa Diyos. Ito ang ating katungkulan, ang ating obligasyon. Si Jehova ang ating Maylalang, kaya utang natin sa kaniya ang ating buhay. (Awit 36:9) Oo, nararapat siya sa ating pagsunod. Kung namumuhay tayo ayon sa kaniyang kalooban, tinutupad natin ang ating katungkulan.

Ano nga ba ang layunin ng buhay? Sa simpleng pananalita: Narito tayo para gawin ang kalooban ng Diyos. Iyan lang ang paraan para maging makabuluhan ang iyong buhay. Bakit hindi mo subukang alamin pa ang tungkol sa kalooban ni Jehova at kung paano mo maiaayon dito ang iyong buhay? Malulugod ang mga Saksi ni Jehova na tulungan ka.

Pagbabasa ng Bibliya para sa Nobyembre:

Kawikaan 22-31; Eclesiastes 1-12Awit ni Solomon 1-8