Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Susi sa Maligayang Pamilya

Patibayin ang Espirituwalidad Bilang Mag-asawa

Patibayin ang Espirituwalidad Bilang Mag-asawa

Frederick *: “Nang ikasal kami ni Leanne, iginiit kong pag-aralan namin nang magkasama ang Bibliya. Kapag nag-aaral kami, gusto ko sanang nakapokus siya. Pero napapansin kong naiinip siya. At kapag nagtatanong ako, oo o hindi lang ang sagot niya. Hindi dapat na ganito ang mga sagot niya kapag nag-aaral ng Bibliya.”

Leanne: “Disiotso anyos lang ako nang magpakasal kay Frederick. Regular kaming nag-aaral ng Bibliya, pero laging ginagamit ni Frederick ang mga pagkakataong iyon para ungkatin ang mga pagkakamali ko at ang mga dapat kong baguhin bilang asawa. Nakakadismaya talaga at nasasaktan ako!”

ANO sa tingin mo ang problema nina Frederick at Leanne? Maganda naman ang intensiyon nila. Pareho nilang mahal ang Diyos. At alam nilang pareho na kailangan nilang pag-aralan ang Bibliya nang magkasama. Pero sa halip na magkaisa, parang kabaligtaran ang nangyayari. Maaaring magkasama nga silang nag-aaral ng Bibliya, pero hindi naman nila pinatitibay ang kanilang espirituwalidad bilang mag-asawa.

Ano ba ang espirituwalidad? Bakit dapat itong patibayin ng mag-asawa? Anong mga hamon ang posibleng mapaharap sa kanila, at paano nila mapagtatagumpayan ang mga ito?

Ano ang Espirituwalidad?

Ang salitang “espirituwalidad” ayon sa pagkakagamit sa Bibliya ay tumutukoy sa saloobin o pananaw sa buhay. (Judas 18, 19) Bilang halimbawa, idiniin ng manunulat ng Bibliya na si Pablo ang pagkakaiba ng saloobin ng taong espirituwal at ng taong makalaman. Ipinahihiwatig ni Pablo na ang mga taong makalaman ay mas nakapokus sa kanilang sarili kaysa sa iba. Ginagawa nila ang inaakala nilang tama, sa halip na mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos.​—1 Corinto 2:14; Galacia 5:19, 20.

Samantala, pinahahalagahan naman ng mga taong may espirituwal na pananaw ang mga pamantayan ng Diyos. Itinuturing nilang Kaibigan ang Diyos na Jehova, at sinisikap nilang tularan ang kaniyang personalidad. (Efeso 5:1) Kaya naman sila ay mapagmahal, mabait, at mahinahon kapag nakikitungo sa iba. (Exodo 34:6) At sinusunod nila ang Diyos kahit hindi ito madaling gawin kung minsan. (Awit 15:1, 4) “Sa pagkakaalam ko,” ang sabi ni Darren na taga-Canada at 35 taon nang kasal, “laging iniisip ng taong espirituwal kung paano makaaapekto sa pakikipagkaibigan niya sa Diyos ang kaniyang mga sinasabi at ginagawa.” Idinagdag naman ng asawa niyang si Jane: “Para sa akin ang babaing espirituwal ay araw-araw na nagsisikap na makita sa kaniyang personalidad ang bunga ng espiritu ng Diyos.”​—Galacia 5:22, 23.

Siyempre pa, hindi naman kailangang may asawa ang isa para magkaroon ng espirituwal na pananaw. Sa katunayan, itinuturo ng Bibliya na ang bawat indibiduwal ay may pananagutang matuto tungkol sa Diyos at tularan siya.​—Gawa 17:26, 27.

Bakit Dapat Patibayin ang Espirituwalidad Bilang Mag-asawa?

Kung gayon, bakit dapat na magkasamang patibayin ng mag-asawa ang kanilang espirituwalidad? Pag-isipan ito: May dalawang magsasaka na gustong magtanim ng mga gulay sa lupang pag-aari nilang pareho. Magkaiba ang pinili nilang panahon kung kailan nila itatanim ang binhi. Gusto ng isa na gumamit ng pataba, ayaw naman ng isa. Gusto ng isa na asikasuhin araw-araw ang kanilang taniman, pero kontento na ang isa na magrelaks at maghintay na lang. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na may aanihin naman ang dalawa, pero hindi kasindami ng aanihin sana nila kung sila ay nagkasundo sa dapat nilang gawin at nagtulungan para magawa ang mga iyon.

Ang mag-asawa ay gaya ng dalawang magsasakang iyon. Kung isa lang sa kanila ang magpapatibay ng espirituwalidad, makatutulong naman ito sa kanilang relasyon. (1 Pedro 3:1, 2) Pero hindi ba’t mas mabuti kung ang mag-asawa ay magkakasundong mamuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos at magsisikap na magtulungan habang naglilingkod sa Diyos? “Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa,” ang isinulat ng matalinong si Haring Solomon. Bakit? “Sapagkat sila ay may mabuting gantimpala dahil sa kanilang pagpapagal. Sapagkat kung mabuwal ang isa sa kanila, maibabangon ng isa pa ang kaniyang kasama.”​—Eclesiastes 4:9, 10.

Malamang na gusto mo ring patibayin ninyong mag-asawa ang inyong espirituwalidad. Pero hindi sapat iyan. May mga kailangan kang gawin. Isaalang-alang ang dalawang hamon na maaaring mapaharap sa iyo at kung paano mo mapagtatagumpayan ang mga ito.

HAMON 1: Wala kaming panahon.

“Alas siyete ng gabi ako sinusundo ng asawa ko mula sa aking trabaho,” ang sabi ni Sue na bagong kasal pa lang. “Pag-uwi namin, marami pa kaming kailangang gawin sa bahay. Nagtatalo ang aming isip at katawan; sinasabi ng isip namin na kailangan naming mag-aral tungkol sa Diyos, pero gustung-gusto nang magpahinga ng aming katawan.”

Posibleng solusyon: Mag-adjust at makipagtulungan. Sinabi ni Sue: “Napagkasunduan naming mag-asawa na gumising nang maaga para basahin at pag-usapan ang isang bahagi ng Bibliya bago pumasok sa trabaho. Tinutulungan din ako ng aking asawa sa ilang gawaing-bahay para mas magkaroon pa kami ng panahon sa isa’t isa.” Ano ang naging resulta? Sinabi ni Ed na asawa ni Sue: “Kapag regular kaming nag-uusap ni Sue tungkol sa espirituwal na mga bagay, mas nakakayanan namin ang mga problema at nababawasan ang aming mga álalahanín.”

Bukod sa pag-uusap, mahalaga ring manalangin nang magkasama kahit ilang minuto lang araw-araw. Paano iyan makatutulong? “Kamakailan lang,” ang sabi ni Ryan na 16 na taon nang kasal, “nagkaroon kami ng matinding problema sa aming pagsasama. Pero naglaan kami ng panahon para manalangin nang magkasama tuwing gabi at sabihin sa Diyos ang aming mga ikinababahala. Nakatulong ito para malutas ang aming mga problema, at naging maligaya ulit ang aming pagsasama.”

SUBUKAN ITO: Araw-araw, bago matulog sa gabi, maglaan ng panahon kahit ilang minuto lang para pag-usapan ang anumang magagandang bagay na nangyari sa inyo, mga bagay na ipagpapasalamat ninyo sa Diyos. Pag-usapan din ang mga hamong napapaharap sa inyo kung saan kinakailangan ninyo ang tulong ng Diyos. Babala: Huwag gamitin ang pagkakataong ito para isa-isahin ang mga pagkakamali ng iyong asawa. Sa halip, kapag nananalangin kayo, banggitin lang ang mga isyu na kailangan ninyong lutasin. Kinabukasan, sikaping unti-unting ayusin ang mga isyung ipinanalangin ninyo.

HAMON 2: Magkaiba kami ng abilidad.

“Hindi ako palabasa,” ang sabi ni Tony. Sinabi naman ng kaniyang asawang si Natalie: “Mahilig akong magbasa, at gustung-gusto kong ipakipag-usap ang mga natututuhan ko. Kung minsan, parang naaasiwa sa akin si Tony kapag nag-uusap kami tungkol sa pinag-aaralan namin sa Bibliya.”

Posibleng solusyon: Sumuporta, huwag makipagkompetensiya o maging mapanghatol. Komendasyunan at patibayin ang iyong asawa. “Kung minsan, hindi ko masabayan ang sigla ng aking asawa kapag nag-uusap kami tungkol sa Bibliya,” ang sabi ni Tony, “at nag-aalangan ako noon na makipag-usap sa kaniya tungkol sa espirituwal na mga bagay. Pero sinuportahan ako nang husto ni Natalie. Regular na kami ngayong nag-uusap tungkol sa espirituwal na mga bagay, at nakita kong wala naman pala akong dapat ikatakot. Nag-eenjoy na akong makipag-usap sa kaniya tungkol sa mga paksang ito. Natulungan kami nito na maging mas relaks at panatag.”

Napatunayan ng maraming mag-asawa na gumaganda ang kanilang pagsasama kapag naglalaan sila ng panahon linggu-linggo para magbasa at mag-aral ng Bibliya. Pero tandaan: Ikapit sa iyong sarili, hindi sa iyong asawa, ang anumang payo na inyong nababasa. (Galacia 6:4) Pag-usapan sa ibang pagkakataon, hindi sa panahon ng inyong pag-aaral, ang mga isyung dapat ninyong lutasin. Bakit?

Pag-isipan ito: Lilinisin mo ba ang isang nagnanaknak na sugat habang kumakain kayong mag-anak? Malamang na hindi. Tiyak na mawawalan ng gana ang lahat. Itinulad ni Jesus sa pagkain ang pag-alam at paggawa ng kalooban ng Diyos. (Mateo 4:4; Juan 4:34) Kung lagi kang maglalabas ng sama ng loob sa tuwing mag-aaral kayo ng Bibliya, mawawalan ng ganang mag-aral ang iyong asawa. Totoo, kailangan ninyong pag-usapan ang mga problema, pero gawin iyon sa panahong inilaan ninyo para doon.​—Kawikaan 10:19; 15:23.

SUBUKAN ITO: Maglista ng dalawa o tatlong katangian ng iyong asawa na gustung-gusto mo. Sa susunod ninyong pag-uusap tungkol sa espirituwal na mga bagay may kaugnayan sa mga katangiang iyon, sabihin mo sa kaniya na talagang pinahahalagahan mo ang pagpapakita niya ng gayong mga katangian.

Aanihin Ninyo ang Inyong Inihasik

Kung pinatitibay ninyo ang inyong espirituwalidad bilang mag-asawa, magiging mas payapa at kasiya-siya ang inyong pagsasama. Sa katunayan, tinitiyak ng Salita ng Diyos na “anuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang kaniyang aanihin.”​—Galacia 6:7.

Napatunayan nina Frederick at Leanne na tama ang simulaing ito ng Bibliya. Ngayon ay 45 taon na silang kasal, at nakita nilang nagbunga ang patuloy nilang pagpapatibay sa kanilang espirituwalidad. “Ang aking asawa ang sinisisi ko noon kung bakit hindi kami gaanong nag-uusap,” ang sabi ni Frederick. “Pero napag-isip-isip kong kailangan ko ring gumawa ng paraan.” Sinabi naman ni Leanne: “Ang pag-ibig namin sa Diyos na Jehova ang talagang nakatulong sa amin para malampasan ang mga problema. Regular kaming nag-aaral at nananalangin. Habang nakikita kong nagsisikap si Frederick na magpakita ng Kristiyanong mga katangian, lalo siyang napapamahal sa akin.”

^ par. 3 Binago ang mga pangalan.

TANUNGIN ANG SARILI . . .

  • Kailan kami huling nanalangin nang magkasama bilang mag-asawa?

  • Paano ko kaya mahihikayat ang aking asawa na makipag-usap sa akin tungkol sa espirituwal na mga bagay?