Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

A7-H

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Pagtatapos ng Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahagi 2)

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

Nisan 14

Jerusalem

Tinukoy ni Jesus si Hudas bilang traidor at pinaalis ito

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Pinasimulan ang Hapunan ng Panginoon (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Inihula ang pagkakaila ni Pedro at ang pangangalat ng mga apostol

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Nangako ng katulong; ilustrasyon ng tunay na punong ubas; nagbigay ng utos na magmahalan; huling panalangin kasama ang mga apostol

     

14:1–17:26

Getsemani

Matinding paghihirap sa hardin; tinraidor at inaresto

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Tinanong ni Anas; nilitis ni Caifas at ng Sanedrin; ikinaila ni Pedro

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Nagbigti ang traidor na si Hudas (Gaw 1:18, 19)

27:3-10

     

Iniharap kay Pilato, dinala kay Herodes, at ibinalik kay Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Sinikap na palayain ni Pilato pero si Barabas ang gustong palayain ng mga Judio; sinentensiyahan ng kamatayan sa pahirapang tulos

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 3:00 n.h., Biyernes)

Golgota

Namatay sa pahirapang tulos

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Ibinaba ang katawan mula sa pahirapang tulos at inilibing

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Jerusalem

Pinabantayan ng mga saserdote at Pariseo ang libingan at isinara itong mabuti

27:62-66

     

Nisan 16

Jerusalem at malapit dito; Emaus

Binuhay-muli; limang beses nagpakita sa mga alagad

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pagkatapos ng Nisan 16

Jerusalem; Galilea

Maraming beses pang nagpakita sa mga alagad (1Co 15:5-7; Gaw 1:3-8); nagbigay ng tagubilin; iniutos ang paggawa ng alagad

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Bundok ng mga Olibo, malapit sa Betania

Pag-akyat ni Jesus sa langit, ika-40 araw matapos siyang buhaying muli (Gaw 1:9-12)

   

24:50-53