Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Pahina ng Pamagat/Pahina ng mga Tagapaglathala

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

© 2020, 2023

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9205 U.S.A.

MGA TAGAPAGLATHALA

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya ng mga Saksi ni Jehova.

Ang mga larawan at 3-D na video sa Media Gallery ay batay sa masusing pagsasaliksik. Pero ang mga ito ay mula sa interpretasyon ng gumuhit, at kung minsan, ang makikita ay isa lang sa maraming posibilidad.

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Tagalog (nwtsty-TG)

Genesis © 2020

Exodo © 2020

Levitico © 2020

Bilang © 2020

Deuteronomio © 2020

Josue © 2020

Hukom © 2020

Ruth © 2020

1 Samuel © 2020

2 Samuel © 2020

1 Hari © 2020

2 Hari © 2020

1 Cronica © 2020

2 Cronica © 2020

Ezra © 2020

Nehemias © 2020

Esther © 2020

Job © 2020

Awit © 2020

Kawikaan © 2020

Eclesiastes © 2020

Awit ni Solomon © 2020

Isaias © 2020

Jeremias © 2020

Panaghoy © 2020

Ezekiel © 2020

Daniel © 2020

Oseas © 2020

Joel © 2020

Amos © 2020

Obadias © 2020

Jonas © 2020

Mikas © 2020

Nahum © 2020

Habakuk © 2020

Zefanias © 2020

Hagai © 2020

Zacarias © 2020

Malakias © 2020

Mateo © 2020

Marcos © 2020

Lucas © 2020

Juan © 2020, 2021

Gawa © 2020, 2021

Roma © 2020, 2021

1 Corinto © 2020, 2022

2 Corinto © 2020, 2022

Galacia © 2020, 2022

Efeso © 2020, 2022

Filipos © 2020, 2022

Colosas © 2020, 2023

1 Tesalonica © 2020, 2023

2 Tesalonica © 2020, 2023

1 Timoteo © 2020, 2023

2 Timoteo © 2020, 2023

Tito © 2020

Filemon © 2020

Hebreo © 2020

Santiago © 2020

1 Pedro © 2020

2 Pedro © 2020

1 Juan © 2020

2 Juan © 2020

3 Juan © 2020

Judas © 2020

Apocalipsis © 2020