Isaya 2:1-22

2  Jambo ambalo Isaya mwana wa Amozi aliona katika maono kuhusu Yuda na Yerusalemu:+  Na itatukia katika siku za mwisho+ kwamba mlima wa nyumba+ ya Yehova utawekwa imara juu ya kilele cha milima,+ nao utainuliwa juu ya vilima;+ na mataifa yote yatamiminika huko.+  Na vikundi vingi vya watu hakika vitaenda na kusema: “Njooni,+ twendeni juu kwenye mlima wa Yehova, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo; naye atatufundisha njia zake, nasi tutatembea katika mapito yake.”+ Kwa maana sheria itatoka katika Sayuni, na neno la Yehova katika Yerusalemu.+  Naye hakika atafanya hukumu kati ya mataifa+ na kunyoosha mambo+ kuhusu vikundi vingi vya watu.+ Nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu.+ Taifa halitainua upanga juu ya taifa, wala hawatajifunza vita tena.+  Enyi watu wa nyumba ya Yakobo, njooni tutembee katika nuru ya Yehova.+  Kwa maana umewaacha watu wako, nyumba ya Yakobo.+ Kwa maana wamejaa vitu vya kutoka Mashariki,+ nao ni wenye kufanya uchawi+ kama Wafilisti, nao wamejawa na wana wa wageni.+  Na nchi yao imejaa fedha na dhahabu, na hakuna kikomo kwa hazina zao.+ Na nchi yao imejaa farasi, na hakuna kikomo kwa magari yao.+  Na nchi yao imejaa miungu isiyo na thamani.+ Wao huinamia kazi ya mikono ya mtu, kile ambacho vidole vya mtu vimetengeneza.+  Na mtu wa udongo huinama, na mwanadamu hushuka, nawe huwezi kuwasamehe.+ 10  Ingia ndani ya mwamba, ujifiche katika mavumbi kwa sababu ya hofu ya Yehova, na kutoka mbele ya ukuu wake wa fahari.+ 11  Macho yenye majivuno ya mtu wa udongo yatashushwa, na kiburi cha wanadamu kitainama;+ na Yehova peke yake atainuliwa juu siku hiyo.+ 12  Kwa maana hiyo ni siku ya Yehova wa majeshi.+ Iko juu ya kila mtu aliyejikweza na aliye juu sana na juu ya kila mtu aliyejiinua juu au aliye chini;+ 13  na juu ya mierezi yote ya Lebanoni+ ambayo ni mirefu na iliyoinuliwa juu na juu ya miti yote mikubwa sana ya Bashani;+ 14  na juu ya milima yote mirefu na juu ya vilima vyote ambavyo vimeinuliwa juu;+ 15  na juu ya kila mnara mrefu na juu ya kila ukuta wenye ngome;+ 16  na juu ya meli zote za Tarshishi+ na juu ya mashua zote zenye kutamanika. 17  Na majivuno ya mtu wa udongo yatainama, na kiburi cha wanadamu kitashushwa;+ na Yehova peke yake atainuliwa juu katika siku hiyo.+ 18  Na miungu isiyo na thamani itapitilia mbali kabisa.+ 19  Na watu wataingia ndani ya mapango ya miamba na ndani ya mashimo ya mavumbi kwa sababu ya hofu ya Yehova na kutoka mbele ya ukuu wake wenye fahari,+ atakaposimama ili dunia ipatwe na mitetemeko.+ 20  Katika siku hiyo mtu wa udongo atatupia panya-sange na popo miungu yake ya fedha ya ubatili na miungu yake ya dhahabu isiyo na thamani ambayo walikuwa wamemfanyia yeye ili ainame mbele yake,+ 21  ili aingie ndani ya mashimo katika miamba na ndani ya mipasuko ya miamba, kwa sababu ya hofu ya Yehova na kutoka mbele ya ukuu wake wenye fahari,+ atakaposimama ili dunia ipatwe na mitetemeko. 22  Kwa ajili yenu wenyewe, jiepusheni kutoka kwa mtu wa udongo, ambaye pumzi yake iko katika mianzi ya pua yake,+ kwa sababu yeye atafikiriwa kwa msingi gani?+

Maelezo ya Chini