Isaya 65:1-25

65  “Wale ambao hawakuwa wameniuliza+ nimewaacha wanitafute.+ Wale ambao hawakuwa wamenitafuta nimewaacha wanipate.+ Nimesema, ‘Mimi hapa, mimi hapa!’+ kwa taifa ambalo halikuwa linaliitia jina langu.+  “Nimewanyooshea watu wakaidi+ mikono yangu mchana kutwa, wale ambao wanatembea katika njia ambayo si nzuri,+ wakifuata mawazo yao;+  watu ambao washiriki wake ni wale wanaonitia uchungu+ mbele za uso wangu daima, wakiwa wanatoa dhabihu katika bustani+ na kufukiza moshi wa dhabihu+ juu ya matofali,  wakiwa wameketi katikati ya makaburi,+ ambao pia wanalala usiku kucha katika vijumba vya kukeshea, wakiwa wanakula nyama ya nguruwe,+ mchuzi wa vitu vichafu+ ukiwa katika vyombo vyao;  wale wanaosema, ‘Kaa peke yako. Usinikaribie, kwa maana hakika nitakupa utakatifu.’+ Hawa ni moshi katika mianzi ya pua yangu,+ moto unaowaka mchana kutwa.+  “Tazama! Imeandikwa mbele zangu.+ Sitakaa kimya,+ lakini nitatoa thawabu;+ nitatoa thawabu vifuani mwao,+  kwa ajili ya makosa yao wenyewe na kwa ajili ya makosa ya mababu zao wakati uleule,”+ Yehova amesema. “Kwa sababu wamefukiza moshi wa dhabihu juu ya milima, nao wamenishutumu+ juu ya vilima,+ mimi pia nitapima kwanza kabisa malipo yao vifuani mwao.”+  Yehova amesema hivi: “Kama vile divai mpya+ inavyopatikana katika kishada na mtu husema, ‘Usikiharibu,+ kwa sababu baraka imo ndani yake,’+ ndivyo nitakavyofanya kwa ajili ya watumishi wangu ili nisimharibu kila mtu.+  Nami nitaleta uzao kutoka katika Yakobo+ na mrithi wa milima yangu kutoka katika Yuda;+ na wachaguliwa wangu wataumiliki,+ na watumishi wangu wenyewe watakaa huko.+ 10  Na Sharoni+ utakuwa uwanja wa malisho kwa ajili ya kondoo+ na nchi tambarare ya chini ya Akori+ mahali pa kupumzikia ng’ombe, kwa ajili ya watu wangu ambao watakuwa wamenitafuta.+ 11  “Lakini ninyi ndio wale watu wanaomwacha Yehova,+ wale wanaousahau mlima wangu mtakatifu,+ wale wanaoandaa meza kwa ajili ya mungu wa Bahati Njema+ na wale wanaojaza divai iliyochanganywa kwa ajili ya mungu wa Majaliwa.+ 12  Nami nitawaandikia ninyi upanga,+ nanyi nyote mtainama ili kuuawa;+ kwa sababu niliita,+ lakini hamkuitika; nilisema, lakini hamkusikiliza;+ nanyi mliendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pangu,+ mlichagua jambo ambalo halikunipendeza.”+ 13  Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama! Watumishi wangu watakula,+ lakini ninyi mtakuwa na njaa.+ Tazama! Watumishi wangu watakunywa,+ lakini ninyi mtakuwa na kiu.+ Tazama! Watumishi wangu watashangilia,+ lakini ninyi mtaona aibu.+ 14  Tazama! Watumishi wangu watapiga vigelegele kwa shangwe kwa sababu ya hali nzuri ya moyo,+ lakini ninyi mtalia kwa sababu ya maumivu ya moyo nanyi mtapiga mayowe kwa sababu ya mvunjiko kabisa wa roho.+ 15  Nanyi hakika mtaweka jina lenu kuwa kiapo kwa wachaguliwa wangu, na Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova kwa kweli atawaua ninyi mmoja mmoja,+ lakini watumishi wake atawaita kwa jina lingine;+ 16  ili kwamba yeyote anayejibariki duniani atajibariki kwa Mungu wa imani,+ na yeyote anayetoa ahadi yenye kiapo duniani ataapa kwa Mungu wa imani;+ kwa sababu taabu za zamani kwa kweli zitasahauliwa na kwa sababu kwa kweli zitafichwa kutoka machoni pangu.+ 17  “Kwa maana, tazama, mimi ninaumba mbingu mpya+ na dunia mpya;+ na mambo ya zamani hayatakumbukwa akilini,+ wala hayataingia moyoni.+ 18  Lakini furahini,+ na muwe na shangwe milele katika hivi ninavyoumba.+ Kwa maana tazama, mimi ninaumba Yerusalemu kuwa sababu ya kushangilia na watu wake kuwa sababu ya kufurahi.+ 19  Nami nitashangilia katika Yerusalemu na kufurahi katika watu wangu;+ na ndani yake haitasikika tena sauti ya kulia wala sauti ya kilio cha huzuni.”+ 20  “Hapatakuwa tena kutoka mahali hapo mtoto anayenyonya anayeishi siku chache,+ wala mzee ambaye hatimizi siku zake;+ kwa maana mtu atakufa akiwa mvulana tu, ingawa ana umri wa miaka mia moja; na kuhusu mtenda-dhambi, ingawa ana umri wa miaka mia moja yeye atalaaniwa.+ 21  Na hakika wao watajenga nyumba na kukaa ndani yake;+ na hakika wao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake.+ 22  Hawatajenga na mtu mwingine akae ndani yake; hawatapanda na mtu mwingine ale. Kwa maana siku za watu wangu zitakuwa kama siku za mti;+ na watu wangu waliochaguliwa wataitumia kazi ya mikono yao wenyewe kikamilifu.+ 23  Hawatafanya kazi ya bure,+ wala hawatazaa kwa ajili ya kupata usumbufu;+ kwa sababu wao ni uzao wa watu wa Yehova waliobarikiwa,+ na wazao wao pamoja nao.+ 24  Na kwa kweli itakuwa kwamba kabla hawajaita mimi mwenyewe nitajibu;+ wakiwa bado wanasema, mimi nitasikia.+ 25  “Mbwa-mwitu+ na mwana-kondoo watalisha kama kitu kimoja,+ na simba atakula majani kama ng’ombe;+ na kuhusu nyoka, chakula chake kitakuwa mavumbi.+ Hawatadhuru+ wala kufanya uharibifu wowote katika mlima wangu wote mtakatifu,”+ Yehova amesema.

Maelezo ya Chini