Isaya 51:1-23

51  “Nisikilizeni mimi, ninyi mnaofuatilia uadilifu,+ ninyi mnaotafuta kumpata Yehova.+ Uangalieni mwamba+ ambao mlichongwa kutoka ndani yake, na tundu la shimo ambalo mlichimbwa kutoka ndani yake.  Mwangalieni Abrahamu+ baba yenu+ na Sara+ ambaye hatua kwa hatua aliwazaa ninyi kwa uchungu wa kuzaa mtoto. Kwa maana alikuwa mmoja nilipomwita,+ nami nikambariki na kumfanya kuwa wengi.+  Kwa maana Yehova hakika atamfariji Sayuni.+ Hakika atafariji mahali pake pote palipoharibiwa,+ naye ataifanya nyika yake kuwa kama Edeni+ na nchi yake tambarare ya jangwani kama bustani ya Yehova.+ Furaha na kushangilia zitapatikana ndani yake, kutoa shukrani na sauti ya muziki.+  “Nikazieni uangalifu mimi, enyi watu wangu; nanyi kikundi changu cha taifa,+ nitegeeni sikio. Kwa maana sheria itatoka kwangu,+ nami nitaustarehesha uamuzi wangu wa hukumu kama nuru kwa vikundi vya watu.+  Uadilifu wangu uko karibu.+ Wokovu+ wangu hakika utatoka, na mikono yangu itavihukumu vikundi vya watu.+ Visiwa vitanitumaini mimi,+ navyo vitaungojea mkono wangu.+  “Inueni macho yenu kuzielekea mbingu,+ na mwitazame dunia chini. Kwa maana mbingu zitatawanywa vipande-vipande kama moshi,+ nayo dunia itachakaa kama nguo,+ na wakaaji wake watakufa kama chawa. Lakini wokovu wangu utadumu mpaka wakati usio na kipimo,+ na uadilifu wangu mwenyewe hautavunjwa.+  “Nisikilizeni mimi, ninyi mnaoujua uadilifu, watu ambao sheria yangu imo moyoni mwao.+ Msiogope shutuma ya wanadamu wanaoweza kufa, wala msiingiwe na hofu kwa sababu tu ya maneno yao mabaya.+  Kwa maana nondo atawala wao kana kwamba ni vazi, na nondo wa nguo atawala wao kana kwamba ni sufu.+ Lakini kuhusu uadilifu wangu, utakuwa ni wa mpaka wakati usio na kipimo, na wokovu wangu mpaka vizazi visivyo na hesabu.”+  Amka, amka, jivike nguvu,+ Ee mkono wa Yehova!+ Amka kama katika siku za zamani za kale, kama katika vizazi vya nyakati zilizopita zamani.+ Je, si wewe uliyemvunja Rahabu+ vipande-vipande, uliyemchoma kwa silaha yule mnyama mkubwa wa baharini?+ 10  Je, si wewe uliyeikausha bahari, maji ya kilindi kikubwa?+ Uliyevifanya vilindi vya bahari kuwa njia ili watu waliokombolewa wavuke?+ 11  Ndipo watu wa Yehova waliokombolewa watarudi na kuja Sayuni kwa vigelegele vya shangwe,+ na kushangilia kutakuwa juu ya kichwa chao mpaka wakati usio na kipimo.+ Watapata furaha na shangwe.+ Huzuni na kuugua hakika zitakimbia kabisa.+ 12  “Mimi—mimi mwenyewe ndiye Yule anayewafariji ninyi.+ “Wewe ni nani kwamba umwogope mwanadamu anayeweza kufa ambaye atakufa,+ na mwanadamu ambaye atafanywa kuwa majani mabichi tu?+ 13  Na kwamba umsahau Yehova Mtengenezaji wako,+ Yeye anayezitandaza mbingu+ na kuweka msingi wa dunia,+ hivi kwamba ulikuwa na hofu sikuzote mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu ya mtu anayekusonga,+ kana kwamba alikuwa amejitayarisha kukuangamiza?+ Na iko wapi ghadhabu ya yule anayekusonga?+ 14  “Yeye anayeinama katika minyororo hakika atafunguliwa haraka,+ ili asiende katika kifo shimoni+ na ili mkate wake usikosekane.+ 15  “Lakini mimi, Yehova, ni Mungu wako, Yeye anayeichafua bahari ili mawimbi yake yachafuke.+ Yehova wa majeshi ni jina lake.+ 16  Nami nitayatia maneno yangu katika kinywa chako,+ na hakika mimi nitakufunika kwa kivuli cha mkono wangu,+ ili kuzipanda mbingu+ na kuuweka msingi wa dunia+ na kuuambia Sayuni, ‘Ninyi ni watu wangu.’+ 17  “Amka, amka, simama, Ee Yerusalemu,+ wewe ambaye umekunywa mkononi mwa Yehova kikombe chake cha ghadhabu.+ Bilauri, kikombe kinachosababisha kuyumba-yumba, umekunywa, umemaliza.+ 18  Hakuna mmoja wa wanawe+ wote aliozaa aliyemwongoza, wala hakuna mmoja wa wanawe wote aliolea aliyemshika mkono wake.+ 19  Hayo mambo mawili yalikuwa yakikuangukia.+ Ni nani atakayekusikitikia?+ Uporaji na mvunjiko, na njaa na upanga!+ Ni nani atakayekufariji wewe?+ 20  Wana wako mwenyewe wamezimia.+ Wamelala chini kichwani pa barabara zote kama kondoo-mwitu katika wavu,+ kama wale ambao wamejaa ghadhabu ya Yehova,+ kemeo la Mungu wako.”+ 21  Kwa hiyo tafadhali, sikiliza jambo hili, Ee mwanamke+ aliyeteseka na kulewa, lakini si kwa divai.+ 22  Bwana wako, Yehova, Mungu wako, anayewashindania+ watu wake, amesema hivi: “Tazama! Nitakichukua kutoka mkononi mwako kile kikombe kinachosababisha kuyumba-yumba.+ Ile bilauri, kikombe changu cha ghadhabu—hutarudia kukinywea tena.+ 23  Nami nitakitia mkononi mwa wale wanaokuudhi,+ ambao wameiambia nafsi yako, ‘Inama chini ili tuvuke,’ hivi kwamba ulikuwa ukiufanya mgongo wako kama dunia, na kama barabara kwa ajili ya wale wanaovuka.”+

Maelezo ya Chini