Isaya 66:1-24

66  Yehova amesema hivi: “Mbingu ni kiti changu cha ufalme,+ na dunia ni kiti cha miguu yangu.+ Iko wapi, basi, nyumba ambayo ninyi mnaweza kunijengea,+ na pako wapi, basi, mahali pa kupumzika kwa ajili yangu?”+  “Sasa mikono yangu imefanya hivi vyote, hivi kwamba hivi vyote vikaja kuwako,”+ asema Yehova. “Basi, nitamtazama huyu, yeye anayeteseka na kujuta rohoni+ na kutetemeka kwa ajili ya neno langu.+  “Yeye anayemchinja ng’ombe ni kama yeye anayemuua mwanadamu.+ Yeye anayemchinja kondoo ni kama yeye anayevunja shingo ya mbwa.+ Yeye anayetoa zawadi ni kama yeye anayetoa damu ya nguruwe!+ Yeye anayetoa ukumbusho wa ubani+ ni kama yeye anayebariki akitumia maneno ya uchawi.+ Wao pia ndio wamechagua njia zao wenyewe, na nafsi yao imependezwa na machukizo yao.+  Mimi nami nitachagua njia za kuwatendea vibaya;+ nami nitaleta juu yao mambo yanayowatia hofu;+ kwa sababu niliita, lakini hakuna aliyejibu; nilisema, lakini hakuna aliyesikiliza;+ nao waliendelea kutenda yaliyokuwa mabaya machoni pangu, walichagua jambo ambalo sikupendezwa nalo.”+  Sikieni neno la Yehova, ninyi mnaotetemeka kwa ajili ya neno lake:+ “Ndugu zenu wanaowachukia,+ ambao wanawatenga ninyi kwa sababu ya jina langu,+ walisema, ‘Yehova na atukuzwe!’+ Yeye pia atatokea pamoja na shangwe kwa ajili yenu,+ nao ndio watakaotiwa aibu.”+  Kuna sauti ya ghasia kutoka jijini, sauti kutoka hekaluni!+ Ni sauti ya Yehova akiwalipa adui zake yale yanayostahiliwa.+  Kabla mwanamke hajawa na uchungu wa kuzaa, alizaa.+ Kabla ya kushikwa na uchungu wa kuzaa, alijifungua mtoto wa kiume.+  Ni nani amesikia jambo kama hili?+ Ni nani ameona mambo kama haya?+ Je, nchi+ itazaliwa kwa uchungu katika siku moja?+ Au, je, taifa+ litazaliwa wakati uleule mmoja?+ Kwa maana Sayuni ameshikwa na uchungu wa kuzaa naye vilevile amezaa wanawe.  “Nami, je, nitasababisha kupasuka wala nisisababishe kuzaliwa?”+ asema Yehova. “Au, je, mimi ninasababisha kuzaliwa na kwa kweli ninasababisha kufunga uzazi?” Mungu wako amesema. 10  Shangilieni pamoja na Yerusalemu na muwe na shangwe pamoja naye,+ ninyi nyote mnaompenda.+ Furahini sana pamoja naye, ninyi nyote mnaoendelea kuomboleza juu yake;+ 11  kwa sababu mtanyonya na hakika mshibe kutokana na titi la faraja zake kamili; kwa sababu mtakunywa na kupata furaha tele kutokana na titi la utukufu wake.+ 12  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Tazama, mimi ninampa amani kama mto+ na utukufu wa mataifa kama mto unaofurika,+ nanyi hakika mtanyonya.+ Mtachukuliwa mkiwa ubavuni, nanyi mtapakatwa juu ya magoti.+ 13  Kama vile mtu ambaye mama yake mwenyewe anaendelea kumfariji, ndivyo mimi nitakavyoendelea kuwafariji ninyi;+ na kuhusiana na Yerusalemu ninyi mtafarijiwa.+ 14  Nanyi hakika mtaona, na moyo wenu hautakosa kufurahi,+ na mifupa+ yenu itachipuka kama majani mororo.+ Na mkono wa Yehova hakika utajulishwa kwa watumishi wake,+ lakini yeye kwa kweli atawashutumu adui zake.”+ 15  “Kwa maana, tazama, Yehova anakuja kama moto,+ na magari yake ni kama upepo wa dhoruba,+ ili kulipa hasira yake kwa ghadhabu tupu na kemeo lake kwa miali ya moto.+ 16  Kwa maana, kama moto, Yehova atabishana na wote wenye mwili, ndiyo, akiwa na upanga wake;+ na waliouawa wa Yehova hakika watakuwa wengi.+ 17  Wale wanaojitakasa na kujisafisha kwa ajili ya bustani+ zilizo nyuma ya mtu katikati, wakila nyama ya nguruwe+ na kitu chenye kuchukiza, panya anayeruka,+ wote wataufikia mwisho wao pamoja,” asema Yehova. 18  “Na kuhusu kazi+ zao na mawazo+ yao, mimi ninakuja ili kuyakusanya mataifa yote na lugha zote pamoja;+ nao itawapasa kuja na kuuona utukufu wangu.”+ 19  “Nami nitatia ishara katikati yao,+ nami nitawapeleka baadhi ya wale walioponyoka kwenda kwenye mataifa,+ Tarshishi,+ Pulu, na Ludi,+ wale wanaouvuta upinde, Tubali na Yavani,+ visiwa vilivyo mbali,+ ambao hawajasikia habari kunihusu mimi wala kuuona utukufu wangu;+ nao hakika watatangaza juu ya utukufu wangu kati ya mataifa.+ 20  Nao kwa kweli watawaleta ndugu zenu wote kutoka katika mataifa+ yote kuwa zawadi kwa Yehova,+ wakiwa juu ya farasi na ndani ya magari na ndani ya magari ya kukokotwa yaliyofunikwa na juu ya nyumbu na juu ya ngamia-jike+ wepesi, mpaka kwenye mlima wangu mtakatifu,+ Yerusalemu,” Yehova amesema, “kama vile wana wa Israeli wanavyoleta zawadi katika chombo safi ndani ya nyumba ya Yehova.”+ 21  “Nami kutoka kwao pia nitachukua baadhi yao kwa ajili ya makuhani, kwa ajili ya Walawi,” Yehova amesema. 22  “Kwa maana kama vile mbingu mpya+ na dunia mpya+ ninazozifanya zinavyosimama mbele zangu,”+ asema Yehova, “ndivyo uzao wenu+ na jina lenu litakavyoendelea kusimama.”+ 23  “Na hakika itatukia kwamba kutoka mwezi mpya mpaka mwezi mpya na kutoka sabato mpaka sabato wanadamu wote wataingia ili kuinama mbele zangu,”+ Yehova amesema. 24  “Nao kwa kweli wataenda na kuitazama mizoga ya wale watu waliokuwa wakinikosea;+ kwa maana funza walio juu yao hawatakufa na moto wao hautazimwa,+ nao watakuwa chukizo kwa wanadamu wote.”+

Maelezo ya Chini