Isaya 29:1-24

29  “Ole wa Arieli,+ wa Arieli, mji ambapo Daudi alipiga kambi!+ Ongezeni mwaka juu ya mwaka; sherehe+ na zikamilishe zamu.  Nami itanipasa kufanya mambo yawe magumu+ kwa Arieli, na kutakuwako kilio na maombolezo,+ naye atakuwa kwangu kama jiko la madhabahu ya Mungu.+  Nami nitapiga kambi pande zote juu yako, nami nitakuzingira kwa ngome na kusimamisha juu yako mazingiwa.+  Nawe utashuka hivi kwamba utasema kutoka chini, na neno lako litakuwa la sauti ya chini kama kutoka mavumbini.+ Na kama vile mwenye kuwasiliana na pepo sauti yako itatoka chini, na kutoka mavumbini neno lako litatoa mlio kama wa ndege.+  Na umati wa wale walio wageni kwako utakuwa tu kama vumbi laini,+ na umati wa waonevu+ kama tu makapi yanayopitilia mbali.+ Na hilo litatokea mara moja, kwa ghafula.+  Mtakaziwa fikira kutoka kwa Yehova wa majeshi kwa mngurumo na kwa tetemeko na kwa sauti kubwa, upepo wa dhoruba na tufani, na mwali wa moto unaoteketeza.”+  Na itakuwa tu kama katika ndoto, katika maono ya usiku, kuhusu ule umati wa mataifa yote yanayopiga vita juu ya Arieli,+ wale wote wanaopiga vita juu yake, na minara ya kumzingira na wale wanaofanya mambo yawe magumu kwake.+  Ndiyo, itakuwa tu kama wakati mtu aliye na njaa anapoota ndoto, na, tazama, anakula, naye huamka kumbe nafsi yake ni tupu;+ na kama tu wakati mtu aliye na kiu anapoota ndoto, na, tazama, anakunywa, naye huamka, na, tazama, amechoka nayo nafsi yake imekauka; hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa ule umati wa mataifa yote yanayopiga vita juu ya Mlima Sayuni.+  Kawieni, na mshangae;+ jitieni upofu, na mtiwe upofu.+ Wamelewa, lakini si kwa divai;+ wametembea kwa kuyumba-yumba, lakini si kwa sababu ya kileo.+ 10  Kwa maana Yehova amemwaga juu yenu roho ya usingizi mzito;+ naye anafunga macho yenu, manabii,+ naye amefunika vichwa vyenu,+ waonaji.+ 11  Na kwenu ninyi maono ya kila jambo yanakuwa kama maneno ya kitabu ambacho kimefungwa kwa muhuri,+ ambacho wao wanampa mtu anayejua kuandika, wakisema: “Tafadhali, soma hiki kwa sauti,” naye analazimika kusema: “Siwezi, kwa maana kimefungwa kwa muhuri”;+ 12  na kile kitabu kinapewa mtu asiyejua kuandika, mtu fulani akisema: “Tafadhali, soma hiki kwa sauti,” naye analazimika kusema: “Sijui kabisa kuandika.” 13  Na Yehova anasema: “Kwa sababu watu hawa wamekaribia na vinywa vyao, nao wamenitukuza kwa midomo yao mitupu,+ nao wameupeleka moyo wao mbali nami,+ na woga wao kwangu ni amri ya wanadamu inayofundishwa,+ 14  kwa hiyo, tazama, mimi hapa, yule Mmoja atakayekitendea tena kikundi hiki cha watu kwa njia ya ajabu,+ kwa njia ya ajabu na kwa jambo la ajabu; na hekima ya watu wao wenye hekima itaangamia, na uelewaji wa watu wao wenye busara utajificha.”+ 15  Ole wao wanaojizamisha ndani sana katika kuficha shauri kutoka kwa Yehova,+ na ambao matendo yao yamefanyika mahali penye giza,+ huku wakisema: “Ni nani anayetuona, na ni nani anayejua habari zetu?”+ 16  Upotovu wenu! Je, mfinyanzi ahesabiwe kama udongo?+ Kwa maana, je, kitu kilichofanywa kiseme hivi kumhusu mwenye kukifanya: “Yeye hakunifanya”?+ Na je, kitu ambacho kimefanywa kwa kweli kiseme kumhusu mwenye kukifanya: “Hakuonyesha uelewaji”?+ 17  Je, si muda kidogo sana bado na Lebanoni itafanywa kuwa shamba la matunda+ na shamba hilo la matunda litahesabiwa kuwa kama msitu?+ 18  Na katika siku hiyo viziwi hakika watasikia maneno ya kitabu,+ na kutoka katika mahali penye weusi na kutoka katika giza macho ya vipofu yataona.+ 19  Na wapole+ hakika wataongeza kushangilia kwao katika Yehova, na hata maskini kati ya wanadamu watashangilia katika Mtakatifu wa Israeli,+ 20  kwa sababu mwonevu ataufikia mwisho wake,+ na mwenye kujigamba atakwisha,+ na wale wote wanaokaa macho ili kutenda madhara+ watakatiliwa mbali, 21  wale wanaomwingiza mtu ndani ya dhambi kwa neno lake,+ na wale wanaotega mtego kwa ajili ya yule anayekaripia langoni,+ na wale wanaomsukuma kando mwadilifu kwa mabishano matupu.+ 22  Kwa hiyo Yehova amesema hivi kwa nyumba ya Yakobo, yeye aliyemkomboa Abrahamu:+ “Yakobo sasa hataona aibu, wala uso wake sasa hautabadilika rangi;+ 23  kwa maana wakati anapowaona watoto wake, kazi ya mikono yangu, katikati yake,+ watalitakasa jina langu,+ nao hakika watamtakasa Mtakatifu wa Yakobo,+ nao watamheshimu Mungu wa Israeli.+ 24  Na wale wanaokosea katika roho yao kwa kweli watakuja kuujua uelewaji, na hata wale wanaonung’unika watajifunza mafundisho.”+

Maelezo ya Chini