2 Samweli 22:1-51

22  Na Daudi akamwambia Yehova maneno ya wimbo+ huu siku ambayo Yehova alikuwa amemkomboa kutoka katika mkono wa adui+ zake wote na kutoka katika mkono wa Sauli;+  naye akasema:“Yehova ni mwamba+ wangu na ngome+ yangu na Mwokoaji wangu.+   Mungu wangu ni mwamba+ wangu. Nitamkimbilia,Ngao+ yangu na pembe+ yangu ya wokovu, kilele+ changu salama,Na mahali pangu pa kukimbilia,+ Mwokozi+ wangu; unaniokoa kutoka katika jeuri.+   Nitamwita, Yehova, Yule anayestahili kusifiwa,+Nami nitaokolewa kutoka kwa adui zangu.+   Kwa maana mashuu yanayosababisha kifo yalinizunguka;+Kulikuwa na mafuriko ya ghafula ya watu wasiofaa kitu yaliyoendelea kuniogopesha.+   Kamba za Kaburi* zilinizunguka;+Mitego ya kifo ilinikabili.+   Katika taabu yangu niliendelea kumwita Yehova,+Nami niliendelea kumwita Mungu wangu.+Ndipo kutoka katika hekalu lake akaisikia sauti yangu,+Kilio changu cha kuomba msaada kikaingia masikioni mwake.+   Nayo dunia ikaanza kutikisika na kutetemeka;+Misingi ya mbingu ikasukasuka,+Nayo ikatikisika-tikisika kwa sababu alikuwa amekasirishwa.+   Moshi ukapanda katika mianzi ya pua yake, na moto kutoka kinywani mwake ukaendelea kuteketeza;+Makaa yakawaka moto kutoka kwake.+ 10  Naye akaziinamisha mbingu, akashuka;+Na giza zito lilikuwa chini ya miguu yake.+ 11  Naye akaja akiwa amepanda juu ya kerubi,+ akaja akiwa anaruka;Naye akaonekana juu ya mabawa ya roho.+ 12  Ndipo akaweka giza kumzunguka kama vibanda,+Maji yenye giza, mawingu mazito.+ 13  Kutoka katika mwangaza mbele yake yakawaka makaa yanayowaka ya moto.+ 14  Yehova akaanza kunguruma+ kutoka mbinguni,Na Aliye Juu Zaidi akaanza kutoa sauti yake.+ 15  Naye akaendelea kuitupa mishale, ili awatawanye;+Umeme, ili awavuruge.+ 16  Na sakafu za vijito vya bahari zikaonekana,+Misingi ya nchi yenye kuzaa+ ikafunuliwa,Kwa kemeo la Yehova, kwa mlipuko wa pumzi ya pua yake.+ 17  Alikuwa akituma mkono kutoka juu, alikuwa akinichukua,+Alikuwa akinitoa ndani ya maji makuu.+ 18  Alikuwa akinikomboa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu,+Kutoka kwa wale wanaonichukia; kwa sababu walikuwa na nguvu kuliko mimi.+ 19  Waliendelea kunikabili katika siku ya msiba wangu,+Lakini Yehova akawa tegemeo langu.+ 20  Naye akanitoa nje mpaka mahali penye nafasi tele;+Alikuwa akiniokoa, kwa sababu alikuwa amependezwa nami.+ 21  Yehova hunipa thawabu kulingana na uadilifu wangu;+Hunilipa kulingana na usafi wa mikono yangu.+ 22  Kwa maana nimezishika njia za Yehova,+Wala kwa uovu sikuondoka kwa Mungu wangu.+ 23  Kwa maana maamuzi yake yote ya hukumu+ yako mbele yangu;Na kwa habari ya sheria zake, sitageuka kando kuziacha.+ 24  Nami nitajiendesha bila kosa+ mbele zake,Nami nitajiepusha na kosa.+ 25  Yehova na anilipe kulingana na uadilifu wangu,+Kulingana na usafi wangu mbele za macho yake.+ 26  Kwa mtu mshikamanifu utatenda kwa ushikamanifu;+Kwa mtu asiye na kosa, mwenye nguvu, utatenda kwa njia isiyo na kosa;+ 27  Kwa mtu anayebaki safi utakuwa safi,+Na kwa mpotovu utatenda kama mpumbavu.+ 28  Nawe utawaokoa watu wanyenyekevu;+Bali macho yako, yako dhidi ya wenye majivuno, ili uwashushe.+ 29  Kwa maana wewe ni taa yangu, Ee Yehova,+Na Yehova ndiye anayefanya giza langu liangaze.+ 30  Kwa maana kwa msaada wako ninaweza kukimbiza kikundi cha waporaji;+Kwa msaada wa Mungu wangu ninaweza kuupanda ukuta.+ 31  Mungu wa kweli, njia yake ni kamilifu;+Neno la Yehova limetakaswa.+Yeye ni ngao kwa wale wote wanaomkimbilia.+ 32  Kwa maana ni nani aliye Mungu ila Yehova,+Na ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu?+ 33  Mungu wa kweli ni ngome yangu yenye nguvu,+Naye ataifanya njia yangu iwe kamilifu,+ 34  Anaifanya miguu yangu iwe kama ile ya paa;+Na kwenye mahali palipo juu kwa ajili yangu yeye huendelea kunisimamisha.+ 35  Anaifundisha mikono yangu kupigana vita;+Nayo mikono yangu imepinda upinde wa shaba.+ 36  Nawe utanipa ngao yako ya wokovu,+Na unyenyekevu wako ndio hunifanya niwe mkuu.+ 37  Utafanyiza nafasi kubwa ya kutosha kwa ajili ya hatua zangu zilizo chini yangu;+Navyo vifundo vya miguu yangu hakika havitatetemeka.+ 38  Nitawafuatilia adui zangu, ili niwamalize,Nami sitarudi mpaka waangamizwe.+ 39  Nami nitawaangamiza na kuwavunja vipande-vipande,+ ili wasisimame;+Nao wataanguka chini ya miguu yangu.+ 40  Nawe utanifunga mshipi wa nguvu kwa ajili ya vita;+Utawaangusha chini yangu wale wanaoniinukia.+ 41  Nao adui zangu, utanipa upande wa nyuma wa shingo yao;+Wale wanaonichukia vikali​—​nitawanyamazisha pia.+ 42  Wanalia wapate msaada, lakini hakuna mwokozi;+Kwa Yehova, lakini yeye hawajibu.+ 43  Nami nitawatwanga wawe laini kama mavumbi ya udongo;Nitawaponda kama matope ya barabarani;+Nitawapiga niwalaze. 44  Nawe utanifanya niponyoke lawama ya watu wangu.+Utanilinda niwe kiongozi wa mataifa;+Watu ambao sikujua​—​watanitumikia.+ 45  Wageni watanijia wakitetemeka;+Masikio yatatii ili kunisikia.+ 46  Wageni watakuwa dhaifu,Nao watakuja wakitetemeka kutoka katika maboma yao.+ 47  Yehova anaishi;+ na abarikiwe Mwamba wangu;+Na Mungu wa mwamba wa wokovu wangu atukuzwe.+ 48  Mungu wa kweli ndiye Mpaji wa matendo ya kisasi kwangu+Na ndiye anayeshusha vikundi vya watu chini yangu,+ 49  Na ndiye anayeniondoa kwa adui zangu.+Nawe utaniinua juu ya wale wanaosimama dhidi yangu;+Utanikomboa kutoka kwa mtu mwenye vitendo vya jeuri.+ 50  Ndiyo sababu nitakushukuru wewe, Ee Yehova, kati ya mataifa;+Nami nitalipigia jina lako muziki:+ 51  Yule anayefanya matendo makuu ya wokovu kwa ajili ya mfalme wake+Na kuonyesha fadhili zenye upendo kwa mtiwa-mafuta wake,+Kwa Daudi na kwa uzao wake mpaka wakati usio na kipimo.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.