2 Samweli 16:1-23

16  Daudi alipokuwa amevuka mbele kidogo ya kile kilele,+ tazama, Siba+ mtumishi wa Mefiboshethi+ alikuwa akija kumpokea, akiwa na punda wawili+ waliotandikwa, na juu yao kulikuwa na mikate+ mia mbili na keki mia moja za zabibu kavu+ na mizigo mia moja ya matunda ya wakati wa kiangazi+ na mtungi mkubwa wa divai.+  Basi mfalme akamwambia Siba: “Vitu hivi vinamaanisha nini kwa upande wako?”+ Ndipo Siba akasema: “Hawa punda ni kwa ajili ya nyumba ya mfalme ili wawapande, na hii mikate na mzigo wa matunda ya wakati wa kiangazi ni kwa ajili ya vijana+ ili wale, na divai ni kwa ajili ya mwenye kuchoka+ nyikani+ ili anywe.”  Mfalme akasema: “Na mwana wa bwana wako yuko wapi?”+ Ndipo Siba akamwambia mfalme: “Tazama, anakaa Yerusalemu; kwa maana alisema, ‘Leo nyumba ya Israeli watanirudishia utawala wa kifalme wa baba yangu.’”+  Basi mfalme akamwambia Siba: “Tazama! Mali yote ya Mefiboshethi ni yako.”+ Na Siba akasema: “Mimi ninainama.+ Na nipate kibali machoni pako, bwana wangu mfalme.”  Na Mfalme Daudi akaenda mpaka Bahurimu,+ na tazama! palikuwa na mtu anatoka huko, wa familia ya nyumba ya Sauli, na jina lake lilikuwa Shimei,+ mwana wa Gera, akiwa anatoka na kulaani huku akiwa anatoka.+  Naye akaanza kumtupia Daudi mawe, na watumishi wote wa Mfalme Daudi; na watu wote na wanaume wote wenye nguvu walikuwa upande wake wa kuume na wa kushoto.  Na Shimei akalaani akisema: “Ondoka, ondoka, wewe mtu mwenye hatia ya damu+ na asiyefaa kitu!+  Yehova amerudisha juu yako hatia yote ya damu kwa ajili ya nyumba ya Sauli ambaye umetawala ukiwa mfalme mahali pake; na Yehova anautia ufalme mkononi mwa Absalomu mwana wako. Na sasa tazama, umo katika msiba wako, kwa sababu wewe ni mtu mwenye hatia ya damu!”+  Mwishowe Abishai mwana wa Seruya+ akamwambia mfalme: “Kwa nini huyu mbwa mfu+ amlaani bwana wangu mfalme?+ Tafadhali acha nivuke, niende nikiondoe kichwa chake.”+ 10  Lakini mfalme akasema: “Nina nini nanyi,+ enyi wana wa Seruya?+ Mwacheni alaani+ hivyo, kwa sababu Yehova amemwambia,+ ‘Mlaani Daudi!’ Basi ni nani anayepaswa kusema, ‘Kwa nini ulifanya hivyo?’”+ 11  Na Daudi akaendelea kumwambia Abishai na watumishi wake wote: “Tazama, mwanangu mwenyewe, ambaye ametoka katika viuno vyangu, anaitafuta nafsi yangu;+ si zaidi sasa Mbenyamini huyu!+ Mwacheni alaani, kwa maana Yehova amemwambia hivyo! 12  Labda Yehova ataona+ kwa jicho lake, na Yehova atanirudishia wema badala ya laana yake leo hii.”+ 13  Kwa hiyo Daudi na watu wake wakazidi kusonga mbele barabarani, Shimei naye akiwa anatembea kando ya mlima, akitembea kando yake ili alaani;+ naye akaendelea kutupa mawe akiwa kando yake, naye alitupa mavumbi mengi sana.+ 14  Mwishowe mfalme na watu wote waliokuwa pamoja naye wakafika, wakiwa wamechoka. Basi wakajiburudisha huko.+ 15  Lakini Absalomu na watu wote, wanaume wa Israeli, wakaingia Yerusalemu;+ na Ahithofeli+ alikuwa pamoja naye. 16  Na ikawa kwamba mara Hushai+ Mwarki,+ rafiki ya Daudi,+ alipoingia kwa Absalomu, Hushai akamwambia Absalomu: “Mfalme na aishi!+ Mfalme na aishi!” 17  Ndipo Absalomu akamwambia Hushai: “Hizi ndizo fadhili zako zenye upendo kwa mwenzako, sivyo? Kwa nini hukuenda pamoja na mwenzako?”+ 18  Kwa hiyo Hushai akamwambia Absalomu: “Sivyo; lakini yeye ambaye Yehova amemchagua na pia watu hawa na wanaume wote wa Israeli, nitakuwa wake, nami nitakaa pamoja naye. 19  Nami nitasema kwa mara ya pili, Mimi nitamtumikia nani? Je, si mbele ya mwana wake? Kama vile nilivyotumika mbele ya baba yako, ndivyo nitakavyokuwa mbele yako.”+ 20  Baadaye Absalomu akamwambia Ahithofeli: “Toeni shauri lenu.+ Tufanye nini?” 21  Ndipo Ahithofeli akamwambia Absalomu: “Lala na masuria wa baba yako,+ aliowaacha nyuma kuitunza nyumba.+ Na Israeli wote hakika watasikia kwamba umenuka+ mbele ya baba yako,+ na mikono+ ya wote walio pamoja nawe itapata nguvu.” 22  Basi wakamsimamishia Absalomu hema juu ya dari,+ naye Absalomu akaanza kulala na masuria wa baba yake+ mbele ya macho ya Israeli wote.+ 23  Na shauri la Ahithofeli, aliloshauri siku hizo, lilikuwa kama inavyokuwa wakati mtu ameuliza juu ya neno la Mungu wa kweli. Hivyo ndivyo lilivyokuwa shauri+ lote la Ahithofeli+ kwa Daudi na pia kwa Absalomu.

Maelezo ya Chini