2 Samweli 8:1-18

8  Na ikawa baadaye kwamba Daudi akawapiga Wafilisti+ na kuwatiisha,+ na Daudi akachukua Metheg-ama kutoka mkononi mwa Wafilisti.  Naye akawapiga Wamoabu+ pia na kuwapima kwa kamba, akiwalaza chini kwenye udongo, ili apime kamba mbili awaue, na kamba moja kamili ya kuwahifadhi hai;+ na Wamoabu wakawa watumishi wa Daudi+ wa kuleta ushuru.+  Na Daudi akampiga Hadadezeri+ mwana wa Rehobu mfalme wa Soba+ alipokuwa akienda zake kurudisha mamlaka yake kwenye mto Efrati.+  Naye Daudi akateka kutoka kwake wapanda-farasi 1,700 na watu 20,000 wanaoenda kwa miguu;+ na Daudi akakata mishipa ya magoti+ ya farasi+ wote wa magari, lakini akawaacha wabaki kati yao farasi 100 wa magari.  Wakati Siria ya Damasko+ walipokuja kumsaidia Hadadezeri mfalme wa Soba, ndipo Daudi akapiga watu 22,000 kati ya Wasiria.+  Zaidi ya hayo, Daudi akaweka kambi za kijeshi+ katika Siria ya Damasko; na Wasiria wakawa watumishi wa Daudi wa kuleta ushuru.+ Na Yehova akaendelea kumwokoa Daudi popote alipoenda.+  Tena, Daudi akazichukua zile ngao za mviringo+ za dhahabu zilizokuwa kwa watumishi wa Hadadezeri, akazileta Yerusalemu.  Na Mfalme Daudi akachukua shaba nyingi mno kutoka Beta na Berothai, majiji ya Hadadezeri.+  Basi Toi mfalme wa Hamathi+ akasikia kwamba Daudi amepiga jeshi lote la Hadadezeri.+ 10  Kwa hiyo Toi akamtuma Yoramu mwana wake kwa Mfalme Daudi aulize hali yake+ na kumpongeza kwa sababu alikuwa amepigana na Hadadezeri na kumpiga (kwa maana Hadadezeri alikuwa amezoea kupigana na Toi); na mkononi mwake alikuwa na vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na vyombo vya shaba.+ 11  Vyombo hivyo pia Mfalme Daudi akavitakasa kwa Yehova, pamoja na ile fedha na dhahabu ambayo alikuwa ameitakasa kutoka kwa mataifa yote ambayo alikuwa ameyatiisha,+ 12  kutoka Siria na kutoka Moabu+ na kutoka kwa wana wa Amoni na kutoka kwa Wafilisti+ na kutoka kwa Amaleki+ na kutoka kwa nyara za Hadadezeri mwana wa Rehobu mfalme wa Soba.+ 13  Na Daudi akajifanyia jina aliporudi kutoka kuwapiga Waedomu katika Bonde la Chumvi+—watu kumi na nane elfu.+ 14  Naye akaweka kambi za kijeshi katika Edomu.+ Katika Edomu yote akaweka kambi za kijeshi, na Waedomu wote wakawa watumishi wa Daudi;+ na Yehova akaendelea kumwokoa Daudi popote alipoenda.+ 15  Na Daudi akaendelea kutawala juu ya Israeli+ yote; na Daudi akaendelea kutoa uamuzi wa hukumu na uadilifu+ kwa ajili ya watu wake wote.+ 16  Na Yoabu+ mwana wa Seruya alikuwa juu ya jeshi; na Yehoshafati+ mwana wa Ahiludi alikuwa karani. 17  Na Sadoki+ mwana wa Ahitubu na Ahimeleki+ mwana wa Abiathari walikuwa makuhani, na Seraya alikuwa mwandishi. 18  Na Benaya+ mwana wa Yehoyada alikuwa juu ya Wakerethi+ na Wapelethi.+ Nao wana wa Daudi, wakawa makuhani.+

Maelezo ya Chini