2 Samweli 21:1-22

21  Basi kukawa na njaa+ katika siku za Daudi kwa miaka mitatu, mwaka baada ya mwaka; naye Daudi akatafuta shauri mbele za uso wa Yehova. Kisha Yehova akasema: “Kuna hatia ya damu juu ya Sauli na juu ya nyumba yake, kwa sababu aliwaua Wagibeoni.”+  Kwa hiyo mfalme akawaita Wagibeoni+ na kuongea nao. (Kama ilivyo, Wagibeoni hawakuwa wa wana wa Israeli, bali walikuwa mabaki ya Waamori;+ na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia,+ lakini Sauli akatafuta kuwapiga+ ili kuwaua alipoona wivu+ kwa sababu ya wana wa Israeli na Yuda.)  Na Daudi akawaambia Wagibeoni: “Niwatendee nini, nami nitafanya upatanisho+ kwa kutumia nini, ili muubariki urithi+ wa Yehova?”  Kwa hiyo Wagibeoni wakamwambia: “Si jambo la fedha wala dhahabu+ kwetu kwa habari ya Sauli na nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika Israeli.” Naye akasema: “Lolote mtakalosema nitawafanyia.”  Ndipo wakamwambia mfalme: “Mtu aliyetuangamiza+ na kupanga+ kutumaliza tusiishi katika eneo lolote la Israeli,  na tupewe watu saba kati ya wanawe;+ nasi tuwaweke mbele+ za Yehova katika Gibea+ la Sauli, aliyechaguliwa na Yehova.”+ Basi mfalme akasema: “Mimi mwenyewe nitawatoa.”  Hata hivyo, mfalme akamhurumia Mefiboshethi+ mwana wa Yonathani mwana wa Sauli kwa sababu ya kile kiapo+ cha Yehova kilichokuwa kati yao, kati ya Daudi na Yonathani mwana wa Sauli.  Basi mfalme akawachukua wale wana wawili wa Rispa+ binti ya Aya aliyemzalia Sauli, Armoni na Mefiboshethi, na wale wana watano wa Mikali+ binti ya Sauli ambao alimzalia Adrieli+ mwana wa Barzilai, Mmeholathi.  Ndipo akawatia mkononi mwa Wagibeoni, nao wakawaweka kwenye mlima mbele za Yehova,+ hivi kwamba hao saba wakaanguka pamoja; nao waliuawa katika siku za kwanza za mavuno, mwanzoni mwa mavuno ya shayiri.+ 10  Hata hivyo, Rispa binti ya Aya+ akachukua nguo ya gunia,+ akajitandikia juu ya mwamba tangu mwanzo wa mavuno mpaka maji yalipomwagika juu yao kutoka mbinguni;+ naye hakuruhusu ndege+ wa mbinguni watue juu yao wakati wa mchana wala wanyama wa mwituni+ wakati wa usiku. 11  Mwishowe Daudi akaletewa habari+ za mambo ambayo Rispa binti ya Aya, suria wa Sauli, alikuwa amefanya. 12  Kwa hiyo Daudi akaenda, akachukua mifupa ya Sauli+ na mifupa ya Yonathani mwana wake kutoka kwa wenye mashamba wa Yabesh-gileadi,+ ambao walikuwa wameiiba kutoka katika kiwanja cha watu wote cha Beth-shani,+ mahali ambapo Wafilisti walikuwa wamewatundika+ siku ambayo Wafilisti walimpiga na kumuua Sauli juu ya Gilboa.+ 13  Naye akaleta kutoka huko mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwana wake; tena wakaikusanya mifupa ya wale watu waliowekwa mbele zake.+ 14  Kisha wakazika mifupa ya Sauli na Yonathani mwana wake katika nchi ya Benyamini huko Sela+ katika kaburi la Kishi+ baba yake, ili wafanye kila jambo ambalo mfalme alikuwa ameamuru. Basi Mungu akakubali kusihiwa kwa ajili ya nchi baada ya mambo hayo.+ 15  Na Wafilisti+ wakaja kupigana vita tena na Israeli. Basi Daudi na watumishi wake pamoja naye wakashuka na kupigana na Wafilisti; naye Daudi akachoka. 16  Na Ishbi-benobu, aliyekuwa mmoja wa wale waliozaliwa kwa Refaimu,+ ambaye uzito wa mkuki+ wake ulikuwa shekeli mia tatu za shaba na ambaye alikuwa amejifunga upanga mpya, akafikiria kumpiga na kumuua Daudi. 17  Basi Abishai+ mwana wa Seruya akaja mara moja kumsaidia,+ akampiga yule Mfilisti na kumuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia, wakisema: “Usiende tena pamoja nasi vitani,+ usije ukaizima+ taa+ ya Israeli!” 18  Na ikawa kwamba baada ya hayo vita vikatokea tena na Wafilisti katika Gobu. Ndipo Sibekai+ Mhusha+ akampiga Safu, aliyekuwa mmoja wa wale waliozaliwa kwa Refaimu.+ 19  Na vita vikatokea tena na Wafilisti katika Gobu, na Elhanani+ mwana wa Yaare-oregimu Mbethlehemu, akampiga Goliathi Mgathi, ambaye mpini wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa wafumaji wa nguo.+ 20  Na vita vikatokea tena katika Gathi,+ wakati kulipokuwa na mtu mwenye ukubwa usio wa kawaida, mwenye vidole 6 katika kila mmoja wa mikono yake na vidole 6 katika kila mmoja wa miguu yake, jumla yake 24; naye pia alikuwa amezaliwa kwa Refaimu.+ 21  Naye akaendelea kudhihaki+ Israeli. Mwishowe Yonathani+ mwana wa Shimei,+ ndugu ya Daudi, akampiga na kumuua. 22  Hao wanne walikuwa wamezaliwa kwa Refaimu katika Gathi;+ nao wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mkono wa watumishi wake.+

Maelezo ya Chini