2 Samweli 24:1-25

24  Tena+ hasira ya Yehova ikawaka juu ya Israeli, wakati mtu fulani alipomchochea Daudi juu yao, akisema: “Nenda, uhesabu+ Israeli na Yuda.”  Basi mfalme akamwambia Yoabu,+ mkuu wa majeshi aliyekuwa pamoja naye: “Tafadhali, tembea katika makabila yote ya Israeli, kutoka Dani mpaka Beer-sheba,+ nanyi mwandikishe watu,+ nami kwa hakika nitaijua hesabu ya watu.”+  Lakini Yoabu akamwambia mfalme: “Yehova Mungu wako na aongeze watu wawe wengi mara mia kuliko walivyo wakati macho ya bwana wangu mfalme yanapoliona jambo hilo. Hata hivyo, kwa nini bwana wangu mfalme amependezwa na jambo hili?”+  Mwishowe neno la mfalme likamshinda+ Yoabu na wakuu wa majeshi. Basi Yoabu na wakuu wa majeshi wakatoka mbele ya mfalme, wakaenda kuwaandikisha+ watu wa Israeli.  Ndipo wakavuka Yordani, wakapiga kambi katika Aroeri+ upande wa kuume wa jiji lililoko katikati ya bonde la mto, kuelekea Wagadi,+ na kwenda Yazeri.+  Kisha wakafika mpaka Gileadi+ na nchi ya Tahtim-hodshi, wakaendelea mpaka Dani-yaani nao wakazunguka mpaka Sidoni.+  Ndipo wakafika kwenye ngome ya Tiro+ na majiji yote ya Wahivi+ na ya Wakanaani, nao wakafika ncha ya mwisho katika Negebu+ ya Yuda kule Beer-sheba.+  Kwa hiyo wakaenda wakizunguka katika nchi yote, nao wakaja Yerusalemu mwisho wa miezi 9 na siku 20.  Kisha Yoabu akampa mfalme hesabu ya watu walioandikishwa;+ na Israeli wakawa jumla ya wanaume mashujaa mia nane elfu wenye kutumia upanga, na wanaume wa Yuda wakawa mia tano elfu.+ 10  Na moyo wa Daudi ukaanza kumpiga+ baada ya kuwahesabu watu. Basi Daudi akamwambia Yehova: “Nimetenda dhambi+ sana kwa lile ambalo nimefanya. Na sasa, Yehova, tafadhali acha kosa la mtumishi wako lipitilie mbali;+ kwa maana nimetenda kwa upumbavu sana.”+ 11  Wakati Daudi alipoamka asubuhi, neno la Yehova likamjia Gadi+ nabii, mwonaji+ wa Daudi, na kusema: 12  “Nenda, umwambie Daudi, ‘Yehova amesema hivi: “Ninakuwekea mambo matatu.+ Jichagulie mwenyewe moja kati ya hayo ili nikutendee hilo.”’”+ 13  Basi Gadi akaingia kwa Daudi, akamwambia:+ “Je, njaa ikujie katika nchi yako kwa miaka saba,+ au miezi mitatu ya wewe kukimbia mbele ya adui zako,+ wakikufuatilia, au kuwe na siku tatu za tauni katika nchi yako?+ Sasa ujue na uone jibu nitakalompelekea Yeye aliyenituma.” 14  Kwa hiyo Daudi akamwambia Gadi: “Ni jambo lenye kunitaabisha sana. Tafadhali, acha tuanguke mkononi mwa Yehova,+ kwa maana rehema zake ni nyingi;+ lakini usiniache nianguke mkononi mwa mwanadamu.”+ 15  Ndipo Yehova akaleta tauni+ katika Israeli kuanzia asubuhi mpaka wakati uliowekwa, hivi kwamba kati ya watu kutoka Dani mpaka Beer-sheba+ watu 70,000 wakafa.+ 16  Na malaika+ akaendelea kunyoosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili kuliangamiza; na Yehova akaanza kujuta+ kuhusu msiba ule, na kwa hiyo akamwambia yule malaika aliyekuwa akiwaangamiza watu: “Imetosha! Sasa angusha mkono wako.” Na yule malaika wa Yehova alikuwa karibu na uwanja wa kupuria wa Arauna+ Myebusi.+ 17  Na Daudi akamwambia Yehova, wakati alipomwona yule malaika aliyekuwa akiwapiga na kuwaua watu, ndiyo, akasema: “Tazama, mimi ndiye niliyetenda dhambi, nami ndiye niliyefanya kosa; lakini kondoo+ hawa—wamefanya nini? Tafadhali, acha mkono wako uje juu yangu+ na juu ya nyumba ya baba yangu.” 18  Baadaye Gadi akaingia kwa Daudi siku hiyo na kumwambia: “Nenda, umsimamishie Yehova madhabahu kwenye uwanja wa kupuria wa Arauna Myebusi.”+ 19  Na Daudi akaanza kupanda, kulingana na neno la Gadi, kulingana na alivyoamuru Yehova.+ 20  Wakati Arauna alipotazama chini, akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia, mara moja Arauna akatoka nje, akamwinamia+ mfalme kifudifudi.+ 21  Kisha Arauna akasema: “Kwa nini bwana wangu mfalme amekuja kwa mtumishi wake?” Ndipo Daudi akasema: “Ili kununua+ kutoka kwako uwanja wa kupuria kwa ajili ya kumjengea Yehova madhabahu, ili tauni+ ikomeshwe juu ya watu.” 22  Lakini Arauna akamwambia Daudi: “Acha bwana wangu mfalme auchukue+ na afanye toleo la kilicho chema machoni pake. Tazama, ng’ombe ni hawa kwa ajili ya toleo la kuteketezwa na chombo cha kupuria na vifaa vya ng’ombe kwa ajili ya kuni.+ 23  Ee mfalme, Arauna anampa mfalme kila kitu.” Na Arauna akaendelea kumwambia mfalme: “Yehova Mungu wako na akufurahie.”+ 24  Hata hivyo, mfalme akamwambia Arauna: “Hapana, bali bila shaka nitaununua kutoka kwako kwa bei fulani;+ nami sitamtolea Yehova Mungu wangu matoleo ya kuteketezwa bila gharama.”+ Basi Daudi akaununua+ ule uwanja wa kupuria na wale ng’ombe kwa shekeli 50 za fedha. 25  Na Daudi akamjengea Yehova madhabahu+ hapo na kutoa dhabihu za kuteketezwa na dhabihu za ushirika, na Yehova akakubali kusihiwa+ kwa ajili ya nchi, hivi kwamba ile tauni ikakomeshwa juu ya Israeli.

Maelezo ya Chini