2 Samweli 19:1-43

19  Baadaye Yoabu akaletewa habari hii: “Tazama! Mfalme analia, naye anaendelea kuomboleza juu ya Absalomu.”+  Basi wokovu wa siku ile ukawa pindi ya watu wote kuomboleza, kwa sababu watu walisikia ikisemwa siku hiyo: “Mfalme ameona uchungu kwa sababu ya mwana wake.”  Nao watu wakaanza kujificha na kuingia jijini siku hiyo,+ kama vile watu wanavyojificha wakati wanapofedheheka kwa sababu ya kukimbia vitani.  Naye mfalme akajifunika uso, na mfalme akaendelea kulia kwa sauti kubwa: “Mwanangu Absalomu! Absalomu mwanangu, mwanangu!”+  Mwishowe Yoabu akaingia kwa mfalme nyumbani na kusema: “Leo umeaibisha uso wa watumishi wako wote, walioiokoa nafsi yako leo+ na nafsi ya wana+ wako na binti+ zako na nafsi ya wake+ zako na nafsi ya masuria wako,+  kwa kuwapenda wale wanaokuchukia na kuwachukia wale wanaokupenda; kwa maana leo umejulisha kwamba wakuu na watumishi si kitu kwako, kwa sababu mimi najua vema leo kwamba kama Absalomu angelikuwa hai na sisi sote wengine tungelikuwa wafu leo, basi hiyo ingelikuwa ni sawa machoni pako.  Na sasa ondoka, toka nje, useme moja kwa moja kwenye moyo+ wa watumishi wako, kwa sababu mimi naapa kwa Yehova kwamba, usipotoka, hakuna hata mtu mmoja atakayebaki pamoja nawe usiku wa leo;+ na jambo hilo kwa hakika litakuwa baya zaidi kwako kuliko madhara yote ambayo yamekupata kuanzia ujana wako mpaka sasa.”  Basi mfalme akaondoka, akaketi langoni,+ nao wakawapa watu wote habari hiyo, wakisema: “Tazama, mfalme ameketi langoni.” Na watu wote wakaanza kuja mbele ya mfalme. Lakini Israeli walikuwa wamekimbia kila mmoja kwenda nyumbani kwake.+  Na watu wote wakaja kuhusika katika ugomvi katika makabila yote ya Israeli, wakisema: “Mfalme ndiye aliyetuokoa kutoka mkononi mwa adui zetu,+ na yeye ndiye aliyetuokoa mkononi mwa Wafilisti; na sasa amekimbia kutoka katika nchi mbele ya Absalomu.+ 10  Naye Absalomu, tuliyemtia mafuta awe juu yetu,+ amekufa vitani.+ Basi sasa kwa nini hamfanyi lolote kumrudisha mfalme?”+ 11  Basi Mfalme Daudi akatuma ujumbe kwa Sadoki+ na Abiathari,+ makuhani, akisema: “Semeni na wanaume wazee wa Yuda+ hivi, ‘Kwa nini ninyi muwe wa mwisho kumrudisha mfalme nyumbani kwake, wakati neno la Israeli wote limemfikia mfalme nyumbani kwake? 12  Ninyi ni ndugu zangu; ninyi ni mfupa na nyama yangu.+ Basi kwa nini muwe wa mwisho kumrudisha mfalme?’ 13  Nanyi mwambieni Amasa,+ ‘Je, wewe si mfupa wangu na nyama yangu? Basi Mungu na anifanyie hivyo na kuzidisha+ jambo hilo ikiwa hutakuwa mkuu wa jeshi mbele yangu sikuzote badala ya Yoabu.’”+ 14  Naye akaanza kuelekeza moyo wa watu wote wa Yuda wakawa kama mtu mmoja,+ hivi kwamba wakampelekea mfalme neno hili: “Rudi, wewe na watumishi wako wote.” 15  Naye mfalme akaanza kurudi, akafika Yordani. Nao Yuda wakaja Gilgali+ ili kwenda kumpokea mfalme, wamvushe mfalme Yordani. 16  Ndipo Shimei+ mwana wa Gera,+ Mbenyamini, aliyetoka Bahurimu,+ akafanya haraka, akashuka pamoja na watu wa Yuda ili kumpokea Mfalme Daudi. 17  Na palikuwa na watu 1,000 pamoja naye kutoka Benyamini. (Na pia Siba+ mtumishi wa nyumba ya Sauli na wanawe 15+ na watumishi wake 20 walikuwa pamoja naye, nao wakafaulu kufika Yordani mbele ya mfalme. 18  Naye akavuka kivuko+ ili kuivusha nyumba ya mfalme na kufanya yaliyo mema machoni pake.) Naye Shimei mwana wa Gera akaanguka chini mbele ya mfalme alipokuwa karibu kuvuka Yordani.+ 19  Akamwambia mfalme: “Bwana wangu asinihesabie kosa, nawe usikumbuke kosa ambalo mtumishi wako alifanya+ siku ile bwana wangu alipotoka Yerusalemu, hivi kwamba mfalme aweke hilo moyoni mwake.+ 20  Kwa maana mtumishi wako anajua vema kwamba mimi ndiye niliyetenda dhambi; na kwa hiyo leo mimi hapa nimekuja wa kwanza kati ya nyumba yote ya Yosefu+ ili nishuke kumpokea bwana wangu mfalme.” 21  Mara moja Abishai,+ mwana wa Seruya,+ akajibu na kusema: “Je, Shimei hapaswi kuuawa kwa sababu hiyo, kwa maana alimlaani mtiwa-mafuta wa Yehova?”+ 22  Lakini Daudi akasema: “Nina nini nanyi,+ ninyi wana wa Seruya, kwamba muwe leo mpinzani+ wangu? Je, yeyote atauawa leo katika Israeli?+ Kwa maana, je, sijui vema kwamba leo mimi ni mfalme juu ya Israeli?” 23  Ndipo mfalme akamwambia Shimei: “Hutakufa.” Naye mfalme akamwapia.+ 24  Na Mefiboshethi+ mjukuu wa Sauli akashuka kuja kumpokea mfalme; naye hakuwa ametunza miguu+ yake wala kutunza masharubu+ yake wala kufua mavazi yake tangu siku ile mfalme alipoondoka mpaka siku ile alipokuja kwa amani. 25  Na ikawa kwamba alipokuja Yerusalemu kumpokea mfalme, ndipo mfalme akamwambia: “Kwa nini hukwenda pamoja nami, Mefiboshethi?” 26  Naye akasema: “Bwana wangu mfalme, mtumishi wangu+ ndiye aliyenidanganya. Kwa maana mtumishi wako alikuwa amesema, ‘Acha nijitandikie punda-jike ili nimpande, niende pamoja na mfalme,’ kwa maana mtumishi wako ni kilema.+ 27  Kwa hiyo akamchongea+ mtumishi wako kwa bwana wangu mfalme. Lakini bwana wangu mfalme ni kama malaika+ wa Mungu wa kweli, na basi ufanye yaliyo mema machoni pako. 28  Kwa maana nyumba yote ya baba yangu ingelikuwa si kitu ila kuhukumiwa kifo mbele ya bwana wangu mfalme, na hata hivyo ulimweka mtumishi wako kati ya wale wanaokula mezani pako.+ Basi bado nina nini kama dai la haki la kumlilia+ zaidi mfalme?” 29  Hata hivyo, mfalme akamwambia: “Kwa nini bado unaendelea kusema maneno yako? Mimi nasema, Wewe na Siba mgawane hayo mashamba.”+ 30  Ndipo Mefiboshethi akamwambia mfalme: “Acha ayachukue yote,+ kwa vile sasa bwana wangu mfalme amekuja kwa amani nyumbani kwake.” 31  Naye Barzilai+ Mgileadi akashuka kutoka Rogelimu ili apite mpaka Yordani pamoja na mfalme, apate kumsindikiza mpaka Yordani. 32  Na Barzilai alikuwa mzee sana, akiwa na umri wa miaka 80;+ naye alimwandalia mfalme chakula alipokuwa akikaa Mahanaimu,+ kwa maana alikuwa mwanamume mkuu+ sana. 33  Basi mfalme akamwambia Barzilai: “Wewe vuka pamoja nami, nami nitakuandalia chakula wewe pamoja nami katika Yerusalemu.”+ 34  Lakini Barzilai akamwambia mfalme: “Siku za miaka ya maisha yangu ni ngapi, ili kwamba niende Yerusalemu pamoja na mfalme? 35  Mimi leo nina umri wa miaka 80.+ Je, ninaweza kutambua kati ya jema na baya, au je, mtumishi wako anaweza kuonja ladha ya kile ninachokula na kile ninachokunywa,+ au je, ninaweza kusikiliza+ tena sauti za waimbaji wa kiume na wa kike?+ Kwa nini basi mtumishi wako awe mzigo+ tena kwa bwana wangu mfalme? 36  Kwa maana ni umbali kidogo tu ambao mtumishi wako ameweza kumleta mfalme mpaka Yordani, na kwa nini mfalme anilipe thawabu hii?+ 37  Tafadhali, acha mtumishi wako arudi, na acha nife+ katika jiji langu karibu na kaburi la baba yangu na mama yangu.+ Lakini, tazama, mtumishi wako Kimhamu.+ Acha avuke pamoja na bwana wangu mfalme; nawe umfanyie yaliyo mema machoni pako.” 38  Basi mfalme akasema: “Kimhamu atavuka pamoja nami, nami nitamfanyia yaliyo mema machoni pako; na yote ambayo utaamua kuweka juu yangu nitakufanyia.” 39  Sasa watu wote wakaanza kuvuka Yordani, naye mfalme akavuka; lakini mfalme akambusu+ Barzilai na kumbariki,+ kisha akarudi mahali pake. 40  Mfalme alipovuka kwenda Gilgali,+ Kimhamu alivuka pamoja naye, na pia watu wote wa Yuda, na pia nusu ya watu wa Israeli, ili wamvushe mfalme. 41  Na, tazama! watu wote wa Israeli walikuwa wakimjia mfalme, nao wakamwambia mfalme: “Kwa nini+ ndugu zetu watu wa Yuda walikuiba ili wamlete mfalme na nyumba yake na watu wote wa Daudi pamoja naye kuvuka Yordani?”+ 42  Ndipo watu wote wa Yuda wakawajibu watu wa Israeli: “Kwa sababu mfalme ni mtu wa karibu wa jamaa yetu;+ na kwa nini mmekasirika kwa ajili ya jambo hili? Je, sisi tumekula kwa gharama ya mfalme, au je, tumepewa zawadi?” 43  Hata hivyo, watu wa Israeli wakawajibu watu wa Yuda na kusema: “Sisi tuna sehemu kumi katika mfalme,+ hivi kwamba hata katika Daudi sisi ni zaidi kuliko ninyi. Kwa nini, basi, mmetutendea kwa dharau, na kwa nini jambo letu halikuwa la kwanza+ sisi tumrudishe mfalme wetu?” Lakini neno la watu wa Yuda likawa kali zaidi kuliko neno la watu wa Israeli.

Maelezo ya Chini