2 Samweli 23:1-39

23  Na haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi:+“Neno la Daudi mwana wa Yese,+Na neno la mwanamume aliyeinuliwa juu,+Mtiwa-mafuta+ wa Mungu wa Yakobo,Na mwenye kupendeza wa muziki+ wa Israeli.   Roho ya Yehova ndiyo iliyosema kupitia mimi,+Na neno lake lilikuwa kwenye ulimi wangu.+   Mungu wa Israeli alisema,Mwamba wa Israeli aliniambia,+‘Wakati yeye anayetawala juu ya wanadamu ni mwadilifu,+Akitawala kwa kumwogopa Mungu,+   Basi ni kama nuru ya asubuhi, jua linapoangaza,Asubuhi isiyo na mawingu.+Kutokana na mwangaza, kutokana na mvua, majani hutoka katika nchi.’+   Kwa maana je, sivyo ilivyo nyumba yangu kwa Mungu?+Kwa sababu amenipa agano+ linalodumu mpaka wakati usio na kipimo,Likiwa limepangwa kwa utaratibu katika kila kitu na likiwa salama.+Kwa sababu ndilo wokovu+ wangu wote na kupendezwa kwangu kwote,Je, hiyo siyo sababu atalifanya likue?+   Lakini watu wasiofaa kitu+ hufukuziwa mbali,+ wote, kama miti ya miiba;+Kwa maana haipaswi kuchukuliwa kwa mkono.   Mtu anapoigusaAnapaswa kuwa na silaha kamili za chuma na mpini wa mkuki,Nayo itateketezwa kabisa kwa moto.”+  Haya ndiyo majina ya wale wanaume wenye nguvu+ waliokuwa wa Daudi: Yosheb-bashebethi+ Mtakemoni, kichwa cha wale watatu. Alikuwa akitikisa mkuki wake juu ya watu mia nane waliouawa kwa wakati mmoja.  Na baada yake Eleazari+ mwana wa Dodo+ mwana wa Ahohi alikuwa kati ya wale wanaume watatu wenye nguvu ambao walikuwa na Daudi walipowadhihaki Wafilisti. Walikuwa wamejikusanya hapo kwa ajili ya vita, na kwa hiyo watu wa Israeli wakarudi nyuma.+ 10  Yeye ndiye aliyesimama, akawapiga na kuwaua Wafilisti mpaka mkono wake ukachoka na mkono wake ukaendelea kuushika upanga,+ hivi kwamba Yehova akatimiza wokovu mkuu siku hiyo;+ lakini nao watu wakarudi nyuma yake ili tu wawavue nyara wale waliopigwa na kuuawa.+ 11  Na baada yake kulikuwa na Shamma mwana wa Agee, Mharari.+ Nao Wafilisti wakajikusanya kule Lehi, ambapo palikuwa na eneo la shamba lililojaa dengu;+ na watu wakakimbia kwa sababu ya Wafilisti. 12  Lakini yeye akasimama katikati ya lile shamba, akalikomboa, naye akaendelea kuwapiga na kuwaua Wafilisti, hivi kwamba Yehova akatimiza wokovu mkubwa.+ 13  Na watatu kati ya wale 30 waliokuwa vichwa+ wakashuka, wakaja kwa Daudi wakati wa mavuno, katika pango la Adulamu;+ na kijiji cha mahema cha Wafilisti kilikuwa kimepiga kambi katika nchi tambarare ya chini ya Refaimu.+ 14  Na wakati huo Daudi alikuwa katika mahali palipo pagumu kufikiwa;+ na wakati huo kituo cha mbele+ cha Wafilisti kilikuwa katika Bethlehemu. 15  Baada ya muda Daudi akaonyesha tamaa yake na kusema: “Laiti ningekunywa maji kutoka katika tangi la Bethlehemu lililoko langoni!”+ 16  Ndipo wale wanaume watatu wenye nguvu wakaingia kwa nguvu katika kambi ya Wafilisti, wakateka maji kutoka katika lile tangi la Bethlehemu lililoko langoni, wakaja wakiwa wameyachukua na kumletea Daudi;+ naye hakukubali kuyanywa, bali akayamwaga+ mbele za Yehova. 17  Naye akaendelea kusema: “Ni jambo lisiloweza kuwaziwa kwangu,+ Ee Yehova, kwamba nifanye hivi! Je, ninywe damu+ ya watu wanaoenda kwa kuhatarisha nafsi zao?” Naye hakukubali kuyanywa. Hayo ndiyo mambo ambayo wale wanaume watatu wenye nguvu walifanya. 18  Naye Abishai+ ndugu ya Yoabu mwana wa Seruya,+ alikuwa kichwa cha wale 30, naye alitikisa mkuki wake juu ya watu 300 waliouawa, naye alikuwa na sifa kama wale watatu.+ 19  Ingawa alikuwa mashuhuri kuliko hata wale wengine 30, naye akawa mkuu wao, hakufikia daraja la wale watatu wa kwanza.+ 20  Naye Benaya+ mwana wa Yehoyada+ mwana wa mwanamume shujaa, aliyefanya matendo mengi katika Kabzeeli,+ yeye mwenyewe alipiga na kuwaua wale wana wawili wa Arieli wa Moabu; naye alishuka, akapiga na kumuua simba+ ndani ya shimo la maji katika siku ya kuanguka kwa theluji.+ 21  Naye ndiye aliyempiga na kumuua yule mwanamume Mmisri aliyekuwa mkubwa isivyo kawaida.+ Ingawa mkononi mwa yule Mmisri kulikuwa na mkuki, bado yeye alishuka kumwendea akiwa na fimbo, akaunyakua ule mkuki kutoka mkononi mwa yule Mmisri na kumuua kwa mkuki wake mwenyewe.+ 22  Benaya+ mwana wa Yehoyada alifanya mambo hayo; naye alikuwa na sifa kama wale wanaume watatu wenye nguvu.+ 23  Ingawa yeye alikuwa mashuhuri hata kuliko wale 30, hakufikia daraja la wale watatu; lakini Daudi alimweka awe kati ya walinzi wake.+ 24  Asaheli+ ndugu ya Yoabu alikuwa kati ya wale 30; Elhanani+ mwana wa Dodo wa Bethlehemu, 25  Shamma+ Mharodi, Elika Mharodi, 26  Helezi+ Mpeleti, Ira+ mwana wa Ikeshi+ Mtekoa, 27  Abiezeri+ Mwanathothi,+ Mebunai Mhusha,+ 28  Salmoni Mwahohi,+ Maharai+ Mnetofa, 29  Helebu+ mwana wa Baana Mnetofa, Itai+ mwana wa Ribai wa Gibea wa wana wa Benyamini, 30  Benaya+ Mpirathoni, Hidai wa mabonde ya mto ya Gaashi,+ 31  Abi-alboni Mwarbathi, Azmavethi+ Mbarhumu, 32  Eliaba Mshaalboni, wana wa Yasheni, Yonathani,+ 33  Shamma Mharari, Ahiamu,+ mwana wa Sharari Mharari, 34  Elifeleti mwana wa Ahasbai mwana wa yule Mmaakathi, Eliamu mwana wa Ahithofeli+ Mgiloni, 35  Hezro+ Mkarmeli, Paarai Mwarabi, 36  Igali mwana wa Nathani+ wa Soba, Bani Mgadi, 37  Seleki+ Mwamoni, Naharai Mbeerothi, wachukua-silaha wa Yoabu mwana wa Seruya, 38  Ira Mwithri,+ Garebu+ Mwithri, 39  Uria+ Mhiti—jumla ya watu 37.

Maelezo ya Chini