2 Samweli 15:1-37

15  Na ikawa baada ya mambo hayo kwamba Absalomu akaagiza atengenezewe gari, pamoja na farasi na watu 50 wenye kukimbia mbele yake.+  Na Absalomu akaamka mapema,+ akasimama upande ule wa barabara unaoelekea langoni.+ Na ikawa kwamba, mtu yeyote akiwa na kesi ya kuja kwa mfalme ili iamuliwe,+ Absalomu alikuwa akimwita na kusema: “Wewe ni mtu wa kutoka jiji gani?” naye akasema: “Mtumishi wako anatoka katika moja la makabila ya Israeli.”  Naye Absalomu humwambia: “Tazama, mambo yako ni mema na manyoofu; lakini hakuna yeyote wa kutoka kwa mfalme anayekusikiliza.”+  Na Absalomu husema: “Laiti mimi ningewekwa kuwa mwamuzi katika nchi,+ ili kila mtu aliye na kesi au hukumu aje kwangu! Ndipo hakika ningemtendea haki.”+  Pia ilikuwa ikitukia kwamba mtu alipomkaribia ili kumwinamia, alinyoosha mkono wake na kumshika+ na kumbusu.  Na Absalomu akaendelea kuwafanyia jambo kama hilo Waisraeli wote waliokuwa wakija kwa mfalme ili kuamuliwa; na Absalomu akaendelea kuiba mioyo ya watu wa Israeli.+  Na ikawa kwamba mwishoni mwa miaka 40, Absalomu akamwambia mfalme: “Tafadhali, acha niende, nitimize katika Hebroni+ nadhiri yangu niliyoifanya rasmi kwa Yehova.+  Kwa maana mtumishi wako alifanya nadhiri+ rasmi nilipokuwa nikikaa Geshuri+ katika Siria, nikisema, ‘Hakika Yehova akinirudisha Yerusalemu, ndipo nitakapomtolea Yehova utumishi.’”+  Basi mfalme akamwambia: “Nenda kwa amani.”+ Naye akaondoka, akaenda Hebroni. 10  Sasa Absalomu akatuma wapelelezi+ katika nchi yote ya Israeli, akisema: “Mara mtakaposikia sauti ya baragumu, ninyi pia mseme, ‘Absalomu amekuwa mfalme+ katika Hebroni!’”+ 11  Basi watu mia mbili walikuwa wameenda pamoja na Absalomu kutoka Yerusalemu, wakiwa wameitwa na kwenda bila habari,+ nao hawakujua jambo hata moja. 12  Na zaidi ya hayo, alipotoa dhabihu, Absalomu akatuma watu kumchukua Ahithofeli+ Mgiloni,+ mshauri wa Daudi,+ kutoka katika Gilo+ jiji lake. Na hila+ hiyo ikaendelea kupata nguvu, na hesabu ya watu ikaendelea kuongezeka+ sikuzote kwa Absalomu. 13  Baada ya muda mleta-habari akaja kwa Daudi, akisema: “Moyo+ wa watu wa Israeli umekuwa nyuma ya Absalomu.” 14  Mara moja Daudi akawaambia watumishi wake wote waliokuwa pamoja naye katika Yerusalemu: “Simameni, tukimbie;+ kwa maana hatutaponyoka kwa sababu ya Absalomu! Nendeni upesi, asije akaharakisha, akatufikia na kututendea mabaya na kulipiga jiji kwa makali ya upanga!”+ 15  Ndipo watumishi wa mfalme wakamwambia mfalme: “Kulingana na yote ambayo bwana wetu mfalme atachagua, tazama, sisi ni watumishi wako.”+ 16  Basi mfalme akatoka, pamoja na watu wote wa nyumbani mwake wakimfuata miguuni pake,+ na mfalme akawaacha wanawake kumi, masuria,+ ili waitunze nyumba. 17  Na mfalme akaendelea kutoka pamoja na watu wote wakimfuata miguuni pake; nao wakaja kusimama kule Beth-merhaki. 18  Na watumishi wake wote walikuwa wakivuka kando yake; na Wakerethi wote na Wapelethi+ wote na Wagathi+ wote, watu mia sita waliokuwa wamemfuata kutoka Gathi,+ walikuwa wakivuka mbele ya uso wa mfalme. 19  Ndipo mfalme akamwambia Itai+ Mgathi: “Kwa nini wewe pia uende pamoja nasi? Rudi,+ ukae na mfalme; kwa maana wewe ni mgeni, na tena, wewe ni mhamishwa kutoka mahali pako. 20  Ulikuja jana tu na je, leo nikufanye utange-tange+ pamoja nasi, uende wakati ninapoenda na popote ninapoenda? Rudi, na uwachukue ndugu zako urudi pamoja nao, na Yehova akuonyeshe fadhili zenye upendo+ na uaminifu!”+ 21  Lakini Itai akamjibu mfalme na kusema: “Kama Yehova anavyoishi na kama anavyoishi+ bwana wangu mfalme, mahali atakapokuwa bwana wangu mfalme, iwe ni kifo ama ni uzima, hapo ndipo mtumishi wako atakapokuwa!”+ 22  Kwa hiyo Daudi akamwambia Itai:+ “Nenda uvuke.” Basi Itai Mgathi akavuka, na pia watu wake wote na watoto wadogo wote waliokuwa pamoja naye. 23  Na watu wote wa nchi wakalia kwa sauti kubwa,+ na watu wote wakavuka, na mfalme alikuwa amesimama kando ya bonde la mto la Kidroni,+ na watu wote wakavuka kwenye barabara pana inayoelekea nyikani. 24  Na tazama, pia Sadoki+ alikuwapo na Walawi+ wote pamoja naye wakiwa wamelichukua+ sanduku+ la agano la Mungu wa kweli; nao wakaliweka chini sanduku la Mungu wa kweli kando ya Abiathari+ mpaka watu wote walipomaliza kuvuka kutoka jijini. 25  Lakini mfalme akamwambia Sadoki: “Rudisha jijini+ sanduku+ la Mungu wa kweli. Nikipata kibali machoni pa Yehova, hakika atanirudisha na kuniruhusu nilione na pia makao yake.+ 26  Lakini akisema, ‘Sikupendezwa nawe,’ basi, mimi hapa, na anifanyie yaliyo mema machoni pake.”+ 27  Na mfalme akaendelea kumwambia Sadoki kuhani: “Wewe ni mwonaji, sivyo?+ Rudi jijini kwa amani, na pia Ahimaazi mwana wako na Yonathani+ mwana wa Abiathari, wana wenu wawili, pamoja nanyi. 28  Tazama, nitangoja kando ya vivuko vya nyikani mpaka neno la kunipasha habari lije kutoka kwenu.”+ 29  Basi Sadoki na Abiathari wakarudisha sanduku la Mungu wa kweli Yerusalemu, nao wakaendelea kukaa huko. 30  Naye Daudi alikuwa akipanda kupitia mpando wa Mizeituni,+ akilia alipokuwa akipanda, kichwa chake kikiwa kimefunikwa;+ naye alikuwa akitembea miguu wazi, na watu wote waliokuwa pamoja naye wakafunika vichwa vyao, kila mmoja wao, wakapanda juu, wakalia walipokuwa wakipanda.+ 31  Na Daudi akaletewa habari, iliyosema: “Ahithofeli yupo kati ya wale wanaopanga hila+ na Absalomu.”+ Ndipo Daudi akasema:+ “Tafadhali, Ee Yehova,+ badili shauri la Ahithofeli liwe upumbavu!”+ 32  Na ikawa kwamba Daudi alipofika kwenye kilele ambapo kwa kawaida watu walikuwa wakimwinamia Mungu, tazama, Hushai+ Mwarki,+ akija kumpokea, kanzu yake ikiwa imeraruliwa na kukiwa na vumbi kichwani pake.+ 33  Hata hivyo, Daudi akamwambia: “Ukivuka kwenda pamoja nami, hakika utakuwa mzigo kwangu.+ 34  Lakini ukirudi jijini nawe umwambie Absalomu, ‘Mimi ni mtumishi wako, Ee mfalme. Nilikuwa mtumishi wa baba yako wakati ule, naam mimi, lakini sasa mimi, naam mimi, ni mtumishi wako,’+ ndipo utavunja+ shauri la Ahithofeli kwa ajili yangu. 35  Je, Sadoki na Abiathari, makuhani, hawako huko pamoja nawe?+ Na itatukia kwamba kila jambo ambalo huenda ukalisikia kutoka katika nyumba ya mfalme, utamwambia Sadoki na Abiathari, makuhani.+ 36  Tazama! Huko pamoja nao kuna wana wao wawili, Ahimaazi+ wa Sadoki na Yonathani+ wa Abiathari; nanyi mwatumie hao kuniletea kila jambo ambalo huenda mkalisikia.” 37  Basi Hushai, rafiki+ ya Daudi, akaingia jijini. Absalomu+ naye akaingia Yerusalemu.

Maelezo ya Chini