2 Samweli 5:1-25

5  Baada ya muda makabila yote ya Israeli yakaja kwa Daudi+ katika Hebroni+ na kusema: “Tazama! Sisi ni mfupa wako na nyama yako.+  Jana na juzi vilevile,+ Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, ni wewe uliyeongoza Israeli katika kuwatoa na kuwaingiza.+ Na Yehova alikuambia, ‘Wewe utawachunga+ watu wangu Israeli, nawe utakuwa kiongozi+ juu ya Israeli.’”  Basi wanaume wote wazee+ wa Israeli wakaja kwa mfalme katika Hebroni, na Mfalme Daudi akafanya agano+ nao katika Hebroni mbele za Yehova; kisha wakamtia mafuta+ Daudi awe mfalme juu ya Israeli.+  Daudi alikuwa na umri wa miaka 30 alipoanza kuwa mfalme. Akatawala kwa miaka 40+ akiwa mfalme.  Katika Hebroni alitawala akiwa mfalme juu ya Yuda kwa miaka 7 na miezi 6;+ na katika Yerusalemu+ akatawala akiwa mfalme kwa miaka 33 juu ya Israeli yote na Yuda.  Basi mfalme na watu wake wakaenda Yerusalemu kupigana na Wayebusi+ wanaokaa katika nchi, nao wakaanza kumwambia Daudi: “Wewe hutaingia humu, lakini bila shaka vipofu na vilema watakufukuza,”+ wao walikuwa wakifikiri: “Daudi hataingia humu.”  Hata hivyo, Daudi akaiteka ngome ya Sayuni,+ yaani, Jiji la Daudi.+  Hivyo Daudi akasema siku hiyo: “Yeyote atakayewapiga Wayebusi,+ basi, kwa kutumia mfereji wa chini kwa chini wa maji,+ na akutane na vilema pamoja na vipofu, wenye kuchukiza nafsi ya Daudi!” Ndiyo sababu wao husema: “Kipofu na kilema hawataingia katika nyumba.”  Na Daudi akaanza kukaa katika ngome hiyo, nayo ikaitwa Jiji la Daudi; na Daudi akaanza kujenga kuzunguka pande zote kuanzia Kilima+ na kuelekea ndani. 10  Kwa hiyo Daudi akaendelea kuwa mkuu zaidi na zaidi,+ na Yehova Mungu wa majeshi+ alikuwa pamoja naye.+ 11  Na Hiramu+ mfalme wa Tiro akatuma wajumbe+ kwa Daudi, na pia mierezi+ na wafanyakazi wa miti na wafanyakazi wa mawe ya kuta, nao wakaanza kumjengea Daudi nyumba.+ 12  Na Daudi akajua kwamba Yehova alikuwa amemfanya imara kuwa mfalme juu ya Israeli+ na kwamba alikuwa ameuinua+ ufalme wake kwa ajili ya watu wake Israeli.+ 13  Wakati huo Daudi akaendelea kuchukua masuria+ na wake+ zaidi kutoka katika Yerusalemu baada ya kutoka Hebroni; naye Daudi akaendelea kuzaa wana na mabinti zaidi. 14  Na haya ndiyo majina ya wale ambao alizaa katika Yerusalemu: Shamua+ na Shobabu+ na Nathani+ na Sulemani,+ 15  na Ibhari na Elishua+ na Nefegi+ na Yafia,+ 16  na Elishama+ na Eliada na Elifeleti.+ 17  Na Wafilisti wakasikia kwamba walikuwa wamemtia mafuta Daudi awe mfalme juu ya Israeli.+ Ndipo Wafilisti wote wakaja kumtafuta Daudi. Daudi aliposikia habari hizo, akashuka, akatoka na kwenda mahali palipo pagumu kufikiwa.+ 18  Nao Wafilisti wakaingia na kuendelea kutembea huku na huku katika nchi tambarare ya chini ya Refaimu.+ 19  Naye Daudi akaanza kumuuliza+ Yehova, akisema: “Je, nipande kwenda kupigana na Wafilisti? Je, utawatia mkononi mwangu?” Ndipo Yehova akamwambia Daudi: “Panda uende, kwa maana bila shaka nitawatia Wafilisti mikononi mwako.”+ 20  Kwa hiyo Daudi akaja Baal-perasimu,+ na Daudi akawapiga na kuwaua huko. Ndipo akasema: “Yehova amepenya katikati ya adui+ zangu mbele yangu, kama pengo lililofanyizwa na maji.” Ndiyo sababu alipaita mahali hapo jina Baal-perasimu.+ 21  Basi wakaziacha sanamu+ zao huko, kwa hiyo Daudi na watu wake wakazichukua.+ 22  Baadaye Wafilisti wakaja tena+ na kutembea huku na huku katika nchi tambarare ya chini ya Refaimu.+ 23  Ndipo Daudi akamuuliza+ Yehova, lakini yeye akasema: “Usipande kwenda. Zunguka uende nyuma yao, nawe uje juu yao mbele ya miti ya mibaka.+ 24  Na iwe kwamba, utakaposikia sauti ya mwendo juu ya miti ya mibaka, ndipo utende bila kusita,+ kwa sababu wakati huo Yehova atakuwa ametoka kwenda mbele yako kuipiga kambi ya Wafilisti.”+ 25  Basi Daudi akafanya hivyo, kama Yehova alivyokuwa amemwamuru,+ naye akawapiga+ Wafilisti kutoka Geba+ mpaka Gezeri.+

Maelezo ya Chini