2 Samweli 13:1-39

13  Na ikawa baada ya mambo hayo kwamba Absalomu+ mwana wa Daudi alikuwa na dada mwenye sura nzuri ambaye jina lake lilikuwa Tamari,+ na Amnoni+ mwana wa Daudi akampenda.+  Jambo hilo likamhuzunisha sana Amnoni hivi kwamba akawa mgonjwa+ kwa sababu ya Tamari dada yake, kwa sababu alikuwa bikira, na ilikuwa vigumu machoni+ pa Amnoni kumfanya jambo lolote.+  Basi Amnoni alikuwa na rafiki ambaye jina lake lilikuwa Yehonadabu,+ mwana wa Shimea,+ ndugu ya Daudi; na Yehonadabu alikuwa mwanamume mwenye hekima sana.  Kwa hiyo akamwambia: “Kwa nini wewe, mwana wa mfalme, una huzuni hivi, asubuhi baada ya asubuhi? Je, hutaki kuniambia?”+ Ndipo Amnoni akamwambia: “Ninampenda Tamari dada+ ya Absalomu ndugu yangu.”+  Hivyo Yehonadabu akamwambia: “Lala kitandani mwako, ujifanye mgonjwa.+ Na baba yako atakuja kukuona, nawe umwambie, ‘Tafadhali, acha Tamari dada yangu aingie ndani, anipe mkate kama mgonjwa, naye atayarishe mkate wa kufariji chini ya macho yangu ili niuone, nami nile kutoka mkononi mwake.’”+  Basi Amnoni akalala, akajifanya mgonjwa,+ na kwa hiyo mfalme akaingia ndani kumwona. Ndipo Amnoni akamwambia mfalme: “Tafadhali, acha Tamari dada yangu aingie ndani, aniokee keki mbili zenye umbo la moyo chini ya macho yangu, ili nile mkate kama mgonjwa kutoka mkononi mwake.”  Kwa hiyo Daudi akatuma ujumbe kwa Tamari nyumbani, akisema: “Tafadhali, nenda kwa nyumba ya Amnoni ndugu yako, umtayarishie mkate wa kufariji.”  Basi Tamari akaenda nyumbani kwa Amnoni+ ndugu yake alipokuwa amelala. Kisha akachukua unga wa kukandwa, akaukanda, akatayarisha hizo keki chini ya macho yake, akaoka keki zenye umbo la moyo.  Mwishowe akachukua kikaango kikubwa, akapakua mbele yake, lakini Amnoni akakataa kula na kusema: “Ondoeni watu wote kwangu!”+ Ndipo kila mtu akaondoka kwake. 10  Kisha Amnoni akamwambia Tamari: “Leta mkate wa kufariji katika chumba cha ndani, ili niule kama mgonjwa kutoka mkononi mwako.” Basi Tamari akachukua zile keki zenye umbo la moyo ambazo alikuwa ametayarisha, akazileta ndani kwa Amnoni ndugu yake katika chumba cha ndani. 11  Wakati alipomkaribia ili ale, yeye akamkamata+ mara moja na kumwambia: “Njoo, lala nami,+ dada yangu.”+ 12  Hata hivyo, yeye akamwambia: “Hapana, ndugu yangu! Usinifedheheshe;+ kwa maana si kawaida kufanya hivi katika Israeli.+ Usifanye upumbavu huu wenye kufedhehesha.+ 13  Na mimi, je, nitapeleka wapi shutuma yangu? Na wewe utakuwa kama mmoja wa wanaume wasio na akili katika Israeli. Na sasa, tafadhali, sema na mfalme; kwa maana hatakuzuilia mimi.” 14  Naye hakukubali kuisikiliza sauti yake, bali akatumia nguvu kubwa kuliko zake, akamfedhehesha+ na kulala naye.+ 15  Na Amnoni akaanza kumchukia kwa chuki kubwa sana, kwa sababu chuki aliyomchukia ilikuwa kubwa kuliko upendo aliompenda, hata Amnoni akamwambia: “Ondoka, nenda zako!” 16  Naye akamwambia: “Hapana, ndugu yangu; kwa maana ubaya huu wa kunifukuza ni mkubwa kuliko ule ubaya ambao umenitendea!” Lakini hakukubali kumsikiliza. 17  Kwa hiyo akamwita mtumishi wake aliyemhudumia na kusema: “Tafadhali, mtoe huyu mtu kwangu, aende nje, ukaufunge mlango nyuma yake.” 18  (Basi alikuwa amevaa kanzu yenye mistari-mistari;+ kwa maana hivyo ndivyo binti za mfalme, mabikira, walivyokuwa wakivaa pamoja na makoti yasiyo na mikono.) Basi yule mtu wake wa kumhudumia akamtoa nje kabisa, akaufunga mlango nyuma yake. 19  Ndipo Tamari akatia majivu+ juu ya kichwa chake, akairarua ile kanzu yenye mistari-mistari aliyokuwa amevaa; naye akaweka mikono yake juu ya kichwa chake,+ akatembea akienda zake, akitembea huku akilia. 20  Kwa hiyo Absalomu+ ndugu yake akamwambia: “Je, Amnoni+ ndugu yako ndiye aliyekuwa nawe? Na sasa, dada yangu, nyamaza. Yeye ni ndugu yako.+ Usiweke moyo wako juu ya jambo hili.” Na Tamari akaanza kuishi katika nyumba ya Absalomu ndugu yake, huku akitengwa na ushirika wa wengine. 21  Na Mfalme Daudi akasikia habari ya mambo hayo yote,+ naye akakasirika sana.+ 22  Na Absalomu hakumwambia Amnoni jambo baya wala jema; kwa kuwa Absalomu alimchukia+ Amnoni kwa sababu alikuwa amemfedhehesha Tamari dada yake. 23  Na ikawa, baada ya miaka miwili kamili, Absalomu akawa na watu wenye kukata manyoya ya kondoo+ kule Baal-hasori, karibu na Efraimu;+ naye Absalomu akawaalika wana wote wa mfalme.+ 24  Basi Absalomu akaingia kwa mfalme na kusema: “Tazama, sasa, mtumishi wako ana watu wenye kukata manyoya ya kondoo! Tafadhali, acha mfalme na watumishi wake pia, aende pamoja na mtumishi wako.” 25  Lakini mfalme akamwambia Absalomu: “Hapana, mwanangu! Tafadhali usiache sisi sote twende, ili tusiwe mzigo kwako.” Ingawa alizidi kumhimiza,+ hakukubali kwenda, bali akambariki.+ 26  Mwishowe Absalomu akasema: “Kama si wewe, tafadhali acha Amnoni ndugu yangu aende pamoja nasi.”+ Ndipo mfalme akamwambia: “Kwa nini aende pamoja nawe?” 27  Na Absalomu akaanza kumhimiza,+ hata akamruhusu Amnoni na wana wote wa mfalme waende pamoja naye. 28  Kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake, akisema: “Tafadhali, angalieni kwamba mara tu moyo wa Amnoni utakapochangamka kwa divai,+ nami niwaambie, ‘Mpigeni Amnoni!’ Ndipo ninyi mtakapomuua. Msiogope.+ Je, mimi sikuwaamuru? Iweni na nguvu, na muwe wanaume mashujaa.” 29  Na watumishi wa Absalomu wakamtendea Amnoni kama vile Absalomu alivyokuwa ameamuru;+ na wana wengine wote wa mfalme wakaondoka, wakapanda kila mmoja nyumbu wake, wakakimbia. 30  Na ikawa kwamba, walipokuwa njiani, Daudi akaletewa habari, kusema: “Absalomu amewapiga na kuwaua wana wote wa mfalme, na hapana hata mmoja wao amebaki.” 31  Ndipo mfalme akasimama, akazirarua nguo zake,+ akalala chini,+ na watumishi wake wote wakasimama kando, mavazi yao yakiwa yameraruliwa.+ 32  Hata hivyo, Yehonadabu+ mwana wa Shimea,+ ndugu ya Daudi, akajibu na kusema: “Bwana wangu asifikiri kwamba wamewaua vijana wote walio wana wa mfalme, kwa maana ni Amnoni peke yake ndiye amekufa,+ kwa sababu kwa agizo la Absalomu limekuwa kama jambo ambalo limewekwa+ kuanzia siku ile alipomfedhehesha+ Tamari dada yake.+ 33  Na sasa bwana wangu mfalme asiliweke neno hili moyoni mwake, kusema, ‘Wana wote wa mfalme wamekufa’; bali ni Amnoni peke yake aliyekufa.” 34  Wakati huo Absalomu naye akakimbia.+ Baadaye yule kijana, mlinzi,+ akainua macho yake, na tazama! kulikuwa na watu wengi wakija barabarani nyuma yake kando ya ubavu wa mlima. 35  Ndipo Yehonadabu+ akamwambia mfalme: “Tazama! Wana wa mfalme wameingia. Imetokea kulingana na neno la mtumishi wako.”+ 36  Na ikawa, mara tu alipomaliza kusema, tazama, wana wa mfalme wakaingia, nao wakaanza kupaaza sauti zao na kulia; na hata mfalme na watumishi wake wote wakalia kilio kikubwa sana. 37  Lakini Absalomu akakimbia apate kwenda kwa Talmai+ mwana wa Amihudi mfalme wa Geshuri.+ Na Daudi akaendelea kumwombolezea+ mwana wake siku zote. 38  Lakini Absalomu akakimbia, akafika Geshuri;+ naye akakaa huko miaka mitatu. 39  Mwishowe nafsi ya Daudi, mfalme, ikatamani kwenda kwa Absalomu; kwa maana alikuwa amejifariji kumhusu Amnoni, kwa sababu alikuwa amekufa.

Maelezo ya Chini