Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Naznačoval Ježiš vo vzorovej modlitbe, že v nebesiach sa diala Božia vôľa, aj keď v tom čase ešte odtiaľ neboli vyhnaní zlí anjeli?

Podľa záznamu v Matúšovi 6:10 Ježiš povedal: „Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ Túto žiadosť možno chápať dvojako. Buď ako prosbu o to, aby sa Božia vôľa diala na zemi, ako sa už vtedy diala v nebesiach, alebo ako žiadosť o to, aby sa diala naplno tak v nebesiach, ako aj na zemi. Ježišove predchádzajúce slová „nech príde tvoje kráľovstvo“ naznačujú, že vo väčšom súlade s Písmom je druhý spôsob chápania. V ňom sa odráža situácia v čase, keď bol Ježiš na zemi, ako aj situácia dlho potom. Ako tomu rozumieť?

Kniha Zjavenie poukazuje na dve veci, ktoré budú výsledkom zriadenia Božieho Kráľovstva v nebesiach. Prvá sa týka samotných nebies a druhá zeme. V Zjavení 12:7–9, 12 sa píše: „V nebi vypukla vojna: Michael a jeho anjeli bojovali s drakom a bojoval drak a jeho anjeli, ale nezískal prevahu, ani sa už nenašlo preňho miesto v nebi. Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. Preto sa radujte, nebesia a vy, ktorí v nich bývate! Beda zemi a moru, lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“

Keď boli po roku 1914 Satan a jeho démoni vyhnaní z neba, v nebeskej ríši nezostal žiaden vzbúrenec. To prinieslo veľkú radosť Jehovovým verným anjelským synom, ktorí predstavujú absolútnu väčšinu duchovného tvorstva. (Jób 1:6–12; 2:1–7; Zjavenie 12:10) Tak sa splnila tá časť Ježišovej vzorovej modlitby, ktorá sa týka nebies. Všetci, ktorí zostali v nebeskej ríši, boli verní Jehovovi a plne sa podriaďovali jeho zvrchovanej vláde.

Treba zdôrazniť, že zlí anjeli boli aj v čase, keď ešte mali prístup do neba, vydedencami Božej rodiny a mali určité obmedzenia. Napríklad podľa Júdu 6 boli už v prvom storočí nášho letopočtu ‚uchovaní s večnými putami v hustej [duchovnej] tme pre súd veľkého dňa‘. Podobne sa v 2. Petra 2:4 uvádza: „Boh neupustil od potrestania anjelov, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru [stavu úplného poníženia], priviedol ich do jám hustej [duchovnej] tmy, aby ich zachoval pre súd.“ *

Hoci v nebesiach boli zlí anjeli vydedencami, na zemi mali veľkú moc. V Božom Slove má Satan dokonca označenie „vládca tohto sveta“ a démoni sú označení za „svetovládcov  tejto tmy“. (Ján 12:31; Efezanom 6:11, 12; 1. Jána 5:19) Práve vďaka svojej moci mohol Diabol ponúknuť Ježišovi za jeden akt uctievania „všetky kráľovstvá sveta s ich slávou“. (Matúš 4:8, 9) Je teda zrejmé, že keď ‚príde‘ Božie Kráľovstvo aj vzhľadom na zem, prinesie to veľké zmeny.

‚Príchod‘ Božieho Kráľovstva bude tu na zemi znamenať začiatok úplne nového systému vecí. Kráľovstvo rozdrví všetky ľudské vlády a stane sa jedinou vládou nad zemou. V tom čase budú jeho bohabojní ľudskí poddaní „novou zemou“. (2. Petra 3:13; Daniel 2:44) Kráľovstvo tiež odstráni z poslušných ľudí hriech a postupne pretvorí zem na celosvetový raj, čím sa zahladia všetky stopy satanskej vlády. — Rimanom 8:20, 21; Zjavenie 19:17–21.

Na konci Milénia, keď mesiášske Kráľovstvo uskutoční všetko, čo podľa Božej vôle má, „sa aj sám Syn podrobí Tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh každému všetkým“. (1. Korinťanom 15:28) Potom bude nasledovať záverečná skúška, po ktorej Satan, jeho démoni i všetci zvedení vzbúrenci spomedzi ľudí navždy zomrú „druhou smrťou“. (Zjavenie 20:7–15) Po týchto udalostiach sa bude všetko inteligentné tvorstvo v nebesiach i na zemi po celú večnosť s radosťou podriaďovať Jehovovej láskyplnej zvrchovanej vláde. Z každej stránky sa tak do písmena splnia slová Ježišovej vzorovej modlitby. — 1. Jána 4:8.

[Poznámka pod čiarou]

^ 6. ods. Apoštol Peter prirovnal tento stav duchovného vyhnanstva k „väzeniu“. No nemal na mysli „priepasť“, do ktorej budú démoni vrhnutí na tisíc rokov. — 1. Petra 3:19, 20; Lukáš 8:30, 31; Zjavenie 20:1–3.