Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Teraz je ešte naliehavejšie, aby sme boli bdelí

Teraz je ešte naliehavejšie, aby sme boli bdelí

 Teraz je ešte naliehavejšie, aby sme boli bdelí

„Zostaňte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“ — MATÚŠ 24:42.

1, 2. Čo nasvedčuje tomu, že žijeme v závere súčasného systému vecí?

„DVADSIATE storočie bolo ovplyvnené najmä vojnou,“ hovorí spisovateľ Bill Emmott. Hoci uznáva, že celé ľudské dejiny boli poznačené vojnami a násilím, dodáva: „Dvadsiate storočie sa od predchádzajúcich storočí neodlišuje v tom, že by predtým neboli vojny a násilie, líši sa ich rozsahom. Bolo to prvé storočie, ktoré sa vyznačovalo skutočne celosvetovým konfliktom... A akoby na zdôraznenie tejto skutočnosti sa v ňom neobjavil iba jeden takýto celosvetový konflikt, ale hneď dva.“

Ježiš Kristus predpovedal vojny, v ktorých bude stáť „národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu“. No vojny sú len jedným aspektom ‚znamenia Kristovej prítomnosti a záveru systému vecí‘. V tomto významnom proroctve Ježiš spomenul aj hladomory, mor a zemetrasenia. (Matúš 24:3, 7, 8; Lukáš 21:6, 7, 10, 11) V mnohých ohľadoch dnes takéto katastrofy nadobudli širší rozsah a väčšiu intenzitu. Zlo človeka je obzvlášť veľké, ako to vidieť z postoja ľudí voči Bohu a blížnym. Úpadok morálky a vzrast zločinnosti a násilia je očividný. Ľudia viac milujú peniaze ako Boha a sú posadnutí rozkošou. To všetko svedčí o tom, že žijeme v ‚kritických časoch‘. — 2. Timotejovi 3:1–5.

3. Ako by nás mali ovplyvniť „znamenia časov“?

Ako sa pozeráš na zhoršujúci sa vývoj ľudských záležitostí? Mnohí sú voči súčasným stiesňujúcim udalostiam ľahostajní, dokonca necitliví. Vplyvným a vzdelaným ľuďom tohto sveta uniká význam ‚znamení časov‘; ani náboženskí vodcovia nevedia v tomto ohľade poskytnúť náležité vedenie. (Matúš 16:1–3) No Ježiš svojich nasledovníkov nabádal: „Zostaňte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“ ​(Matúš 24:42) Ježiš nás tu povzbudzuje nielen k tomu, aby sme boli bdelí, ale aby sme ‚zostali bdelí‘. Zostať bdelý znamená byť stále ostražitý a pozorný. To si vyžaduje viac ako iba uznať, že žijeme v posledných dňoch alebo že sú ťažké časy. Musíme byť pevne presvedčení, že „koniec všetkých vecí sa priblížil“. (1. Petra 4:7) Len vtedy budeme bdelí s vedomím naliehavosti. Preto musíme uvažovať nad otázkou: ‚Čo nám pomôže posilniť naše presvedčenie, že koniec je blízko?‘

4, 5. a) Čo posilní naše presvedčenie, že koniec tohto skazeného systému je blízko, a prečo? b) Aká je jedna z podobností medzi Noachovými dňami a prítomnosťou Syna človeka?

Uvažujme o podmienkach, ktoré boli na zemi v čase pred jednou mimoriadnou udalosťou v ľudských dejinách — veľkou potopou v Noachových dňoch. Ľudia boli vtedy takí zlí, že Jehovu „v srdci... zabolelo“. Vyhlásil: „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril.“ ​(1. Mojžišova 6:6, 7) A presne to aj urobil. Ježiš prirovnal naše dni k Noachovým dňom, keď povedal: „Ako boli Noachove dni, práve taká bude aj prítomnosť Syna človeka.“ — Matúš 24:37.

 Je rozumné predpokladať, že Jehova pri pohľade na udalosti v dnešnom svete pociťuje to isté, čo cítil v prípade sveta pred potopou. Keďže na bezbožný svet v Noachových dňoch priviedol koniec, určite zničí aj dnešný skazený svet. Ak jasne pochopíme podobnosť medzi našimi a Noachovými dňami, malo by to posilniť naše presvedčenie, že koniec súčasného sveta je blízko. Teda aké sú tieto podobnosti? Je ich najmenej päť. Prvá podobnosť je v jednoznačnom varovaní pred prichádzajúcim zničením.

Varovaní pred tým, „čo ešte nebolo možné vidieť“

6. Čo bol Jehova rozhodnutý urobiť v Noachových dňoch?

V Noachových dňoch Jehova vyhlásil: „Môj duch nebude pôsobiť voči človekovi na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“ ​(1. Mojžišova 6:3) Oznámenie tohto božského rozsudku v roku 2490 pred n. l. označilo začiatok konca pre bezbožný svet. Skús si predstaviť, čo to znamenalo pre tých, ktorí vtedy žili! Už len 120 rokov a Jehova privedie „potopu vôd na zem, aby... skazil každé telo pod nebesami, v ktorom je činná životná sila“. — 1. Mojžišova 6:17.

7. a) Ako Noach reagoval na varovanie o potope? b) Ako by sme mali reagovať na varovanie o konci tohto systému?

Noach dostal varovanie o prichádzajúcej katastrofe desaťročia vopred a múdro využil tento čas, aby sa pripravil na prežitie. „Keď dostal božskú výstrahu pred tým, čo ešte nebolo možné vidieť,“ píše apoštol Pavol, „[Noach] prejavil zbožnú bázeň a postavil koráb na záchranu svojej domácnosti.“ ​(Hebrejom 11:7) A čo my? Od začiatku posledných dní tohto systému vecí v roku 1914 prešlo približne 90 rokov. Je isté, že žijeme v ‚čase konca‘. (Daniel 12:4) Ako by sme mali reagovať na varovanie, ktoré sme dostali? „Ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky,“ píše sa v Biblii. (1. Jána 2:17) Teraz je preto čas konať Jehovovu vôľu so silným vedomím naliehavosti.

8, 9. Aké varovanie Jehova dáva v našej dobe a ako je oznamované?

V našej dobe sa úprimní bádatelia Biblie z inšpirovaných Písiem dozvedeli, že tento systém vecí je odsúdený na zničenie. Veríme tomu? Všimni si, že Ježiš Kristus jasne povedal: „Bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude.“ ​(Matúš 24:21) Ježiš tiež povedal, že príde ako Boží ustanovený Sudca a bude deliť ľudí, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Tí, ktorí budú nájdení ako nehodní, „odídu do večného odrezania, ale spravodliví do večného života“. — Matúš 25:31–33, 46.

Jehova stále upriamuje pozornosť svojho ľudu na toto varovanie časovými pripomienkami prostredníctvom duchovného pokrmu poskytovaného ‚verným a rozvážnym otrokom‘. (Matúš 24:45–47) Okrem toho, každý národ, kmeň, jazyk a ľud je vyzývaný, aby sa  ‚bál Boha a oslavoval ho, lebo prišla hodina jeho súdu‘. (Zjavenie 14:6, 7) Neodlučiteľnou súčasťou posolstva o Kráľovstve, ktoré kážu Jehovovi svedkovia na celej zemi, je varovanie, že Božie Kráľovstvo čoskoro odstráni ľudské vlády. (Daniel 2:44) Toto varovanie by sme nemali brať na ľahkú váhu. Všemohúci Boh vždy dodrží svoje slovo. (Izaiáš 55:10, 11) Dodržal ho v Noachových dňoch a dodrží ho aj v našich dňoch. — 2. Petra 3:3–7.

Sexuálna skazenosť sa prudko šíri

10. Čo môžeme povedať o sexuálnej skazenosti v Noachových dňoch?

10 Náš čas sa zhoduje s Noachovými dňami aj v ďalšom ohľade. Jehova prikázal prvému mužovi a žene, aby ‚naplnili zem‘ potomstvom a aby svoju sexuálnu schopnosť od Boha využívali počestne v rámci manželského usporiadania. (1. Mojžišova 1:28) V Noachových dňoch neposlušní anjeli znečistili ľudstvo neprirodzeným sexom. Zostúpili na zem, zhmotňovali sa a žili s krásnymi ženami a plodili potomkov — Nefilim —, ktorí boli napoly ľuďmi a napoly démonmi. (1. Mojžišova 6:2, 4) Hriech týchto chlipných anjelov je prirovnaný k zvrátenostiam Sodomy a Gomory. (Júda 6, 7) Preto bola v tých dňoch rozšírená sexuálna skazenosť.

11. Ako dnešné morálne ovzdušie pripomína Noachove dni?

11 A čo dnešné morálne ovzdušie? V týchto záverečných dňoch sa život mnohých ľudí sústreďuje na sex. Pavol otvorene opísal takých ľudí, keď povedal, že „stratili celý mravný zmysel“; mnohí sa oddali „voľnému správaniu, aby chamtivo páchali nečistotu každého druhu“. (Efezanom 4:19) Bežná je pornografia, predmanželský sex, sexuálne zneužívanie detí a homosexualita. Niektorí už „sami na sebe dostali plnú odplatu“ vo forme pohlavne prenášaných chorôb, rozpadu rodiny a iných spoločenských problémov. — Rimanom 1:26, 27.

12. Prečo by sme si mali rozvíjať nenávisť k tomu, čo je zlé?

12 V Noachových dňoch Jehova spôsobil veľkú potopu a ukončil vtedajší svet posadnutý sexom. Nikdy nesmieme stratiť zo zreteľa, že tieto dni sú naozaj ako Noachove dni. Prichádzajúce „veľké súženie“ očistí zem od ‚smilníkov, cudzoložníkov, mužov vydržiavaných na neprirodzené účely a mužov, ktorí ležia s mužmi‘. (Matúš 24:21; 1. Korinťanom 6:9, 10; Zjavenie 21:8) Aké naliehavé je, aby sme si rozvíjali nenávisť k tomu, čo je zlé, a vyhýbali sa okolnostiam, ktoré by mohli viesť k nemravnosti! — Žalm 97:10; 1. Korinťanom 6:18.

Zem je „naplnená násilím“

13. Prečo bola v Noachových dňoch zem „plná násilia“?

13 Biblia poukazuje aj na ďalšiu črtu Noachových dní, keď hovorí: „Zem sa stala skazenou v očiach pravého Boha a zem bola naplnená násilím.“ ​(1. Mojžišova 6:11) Násilie nebolo ničím novým. Adamov syn Kain zabil svojho spravodlivého brata. (1. Mojžišova  4:8) Lámech zložil báseň, v ktorej sa chválil, ako údajne v sebaobrane zabil mladého muža. Táto báseň bola odrazom násilného ducha tej doby. (1. Mojžišova 4:23, 24) To, čo bolo v Noachových dňoch nové, bol stupeň násilia. Keď si neposlušní anjelskí Boží synovia brali na zemi za manželky ľudské dcéry a plodili potomkov — Nefilim —, násilie vzrástlo do nebývalej miery. Pôvodné hebrejské slovo, ktoré označuje týchto násilných obrov, znamená „zrážači“ — „tí, ktorí privádzajú iných k pádu“. (1. Mojžišova 6:4) Následkom toho bola zem „plná násilia“. (1. Mojžišova 6:13) Predstav si, akým problémom musel Noach čeliť, keď viedol svoju rodinu v takých podmienkach! Ale Noach sa preukázal ako ‚spravodlivý pred Jehovom v tom pokolení‘. — 1. Mojžišova 7:1.

14. V akom zmysle je zem „plná násilia“?

14 Celé ľudské dejiny sú poznačené násilím. Ale rovnako ako v Noachových dňoch, aj naša doba je svedkom násilia rozšíreného v nebývalom rozsahu. Často počujeme o domácom násilí, teroristických činoch, o ťaženiach, ktorých cieľom je genocída, o ozbrojencoch, ktorí masovo zabíjajú bez zjavného dôvodu, a k tomu všetkému ešte aj o krviprelievaní vo vojnách. Zem je znovu plná násilia. Prečo? Čo prispelo k jeho vzrastu? Odpoveď spočíva v ďalšej podobnosti medzi našimi a Noachovými dňami.

15. a) Čo prispelo k vzrastu násilia v posledných dňoch? b) O akom výsledku môžeme byť presvedčení?

15 Keď bolo v roku 1914 v nebesiach zriadené Božie mesiášske Kráľovstvo, Ježiš Kristus dosadený na trón urobil jeden nesmierne významný krok. Satan Diabol a jeho démoni boli vyhnaní z nebies do blízkosti zeme. (Zjavenie 12:9–12) Pred potopou opustili neposlušní anjeli svoje miesto v nebi dobrovoľne; v dnešných časoch však boli násilne vysťahovaní. Okrem toho dnes už nemajú schopnosť zhmotňovať sa, aby sa na zemi tešili z nedovolených telesných rozkoší. Keďže vedia, že čoskoro bude nad nimi vynesený rozsudok, sú frustrovaní, pociťujú hnev a strach. Preto ovplyvňujú ľudí a organizácie, aby páchali neľudské zločiny a násilné skutky v ešte väčšom rozsahu ako v Noachových dňoch. Keď neposlušní anjeli a ich potomkovia naplnili zem zlom, Jehova vyhladil svet pred potopou. Môžeš si byť istý, že v našich dňoch urobí to isté! (Žalm 37:10) Avšak tí, ktorí dnes zostávajú bdelí, vedia, že sa blíži ich vyslobodenie.

 Je kázané posolstvo

16, 17. Čo je štvrtou podobnosťou medzi našimi a Noachovými dňami?

16 Štvrtú podobnosť medzi dnešnými dňami a svetom pred potopou možno vidieť v práci, ktorou bol Noach poverený. Noach staval obrovský koráb. Ale bol aj ‚zvestovateľom‘. (2. Petra 2:5) Aké posolstvo zvestoval? Zjavne vyzýval ľudí k pokániu a varoval ich pred prichádzajúcim zničením. Ježiš povedal, že ľudia v Noachových dňoch si „nevšimli... kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla“. — Matúš 24:38, 39.

17 Podobne si Jehovovi svedkovia usilovne plnia svoje poverenie kázať, a tým sa posolstvo o Božom Kráľovstve oznamuje po celom svete. Takmer vo všetkých častiach sveta môžu ľudia počuť a čítať posolstvo o Kráľovstve vo svojom jazyku. Časopis Strážna veža hlásajúca Jehovovo Kráľovstvo má náklad viac ako 25 000 000 výtlačkov a tlačí sa vo vyše 140 jazykoch. Naozaj, dobré posolstvo o Božom Kráľovstve sa zvestuje „po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom“. Keď bude táto práca dokončená na Božiu spokojnosť, určite príde koniec. — Matúš 24:14.

18. V čom sa dá porovnať reakcia mnohých ľudí na našu zvestovateľskú činnosť s reakciou väčšiny ľudí v Noachových dňoch?

18 Keď berieme do úvahy duchovný a morálny úpadok v dňoch pred potopou, nie je ťažké si predstaviť, že Noachova rodina sa mohla stať terčom posmechu neveriacich susedov a predmetom ich zlého zaobchádzania. Ale koniec aj napriek tomu prišiel. Podobne aj v posledných dňoch je veľa ‚posmievačov s posmechom‘. No „Jehovov deň príde ako zlodej,“ uvádza Biblia. (2. Petra 3:3, 4, 10) Určite príde v ustanovený čas. Neoneskorí sa. (Habakuk 2:3) Aké múdre je preto, aby sme zostali bdelí!

Prežijú len niekoľkí

19, 20. Aká je podobnosť medzi potopou a zničením súčasného systému vecí?

19 Paralela medzi Noachovými a našimi dňami sa nekončí len pri zle ľudí a ich zničení. Tak ako v potope boli prežijúci, aj pri ukončení súčasného systému vecí budú prežijúci. Potopu prežili mierni ľudia, ktorí nežili tak ako väčšina ľudí. Dbali na Božie varovanie a zostali oddelení od vtedajšieho skazeného sveta. „Noach našiel priazeň v Jehovových očiach,“ hovorí Biblia. „Prejavil sa medzi svojimi súčasníkmi ako bezchybný.“ ​(1. Mojžišova 6:8, 9) Zo všetkých ľudí prežila jedna rodina — „niekoľko ľudí, totiž osem duší, bezpečne prenesených cez vodu“. (1. Petra 3:20) Jehova im dal takéto poverenie: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem.“ — 1. Mojžišova 9:1.

20 Božie Slovo nás uisťuje, že „z veľkého súženia“ vyjde „veľký zástup“. (Zjavenie 7:9, 14) Koľko ľudí bude vo veľkom zástupe? Sám Ježiš povedal: „Je tesná brána a úzka cesta vedúca do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ ​(Matúš 7:13, 14) V porovnaní s miliardami ľudí, ktorí dnes žijú na zemi, bude v prichádzajúcom veľkom súžení málo prežijúcich. Títo prežijúci však môžu mať podobnú výsadu ako tí, ktorí prežili potopu. Istý čas zrejme budú plodiť potomstvo, ktoré bude súčasťou novej pozemskej spoločnosti. — Izaiáš 65:23.

 „Zostaňte bdelí“

21, 22. a) Aký úžitok si mal z tejto úvahy o správe o potope? b) Aký je ročný text na rok 2004 a prečo by sme mali dbať na radu, ktorú poskytuje?

21 Hoci sa nám môže zdať, že potopa bola veľmi dávno, a tak nemá s našimi dňami nič spoločné, jasne poskytuje varovanie, ktoré nesmieme ignorovať. (Rimanom 15:4) Podobnosť medzi Noachovými a našimi dňami by nám mala pomôcť, aby sme si stále viac uvedomovali význam toho, čo sa odohráva, a aby sme boli bdelí, keď očakávame príchod Ježiša, ktorý príde ako zlodej, aby vykonal rozsudok nad skazenými.

22 Dnes Ježiš Kristus riadi ohromné duchovné staviteľské dielo. Kvôli bezpečiu a prežitiu pravých ctiteľov dnes existuje duchovný raj podobný korábu. (2. Korinťanom 12:3, 4) Aby sme zostali nažive počas veľkého súženia, musíme zostať v tomto raji. Sféru duchovného raja obklopuje Satanov svet, ktorý je pripravený pohltiť každého, kto sa stane duchovne ospalým. Je životne dôležité, aby sme ‚zostali bdelí‘ a dokázali, že sme pripravení na Jehovov deň. — Matúš 24:42, 44.

Spomínaš si?

• Aké nabádanie dal Ježiš v súvislosti so svojím príchodom?

• K čomu Ježiš prirovnal čas svojej prítomnosti?

• V čom sú naše dni podobné Noachovým dňom?

• Ako by mala úvaha o podobnostiach medzi Noachovými a našimi dňami ovplyvniť naše vedomie naliehavosti?

[Študijné otázky]

[Zvýraznený text na strane 18]

Ročný text na rok 2004 bude: „Zostaňte bdelí... Dokážte, že ste pripravení.“ — Matúš 24:42, 44.

[Obrázok na strane 15]

Noach dbal na Božie varovanie. Máme rovnaký postoj?

[Obrázky na stranách 16, 17]

„Ako boli Noachove dni, práve taká bude aj prítomnosť Syna človeka“