Prvý Petra 3:1–22

  • Manželky a manželia (1 – 7)

  • Buďte chápaví a súcitní; usilujte sa o pokoj (8 – 12)

  • Trpieť za konanie dobra (13 – 22)

    • „Buďte pripravení obhájiť svoju nádej“ (15)

    • Krst a dobré svedomie (21)

3  Takisto aj vy, manželky, podriaďujte sa svojim manželom,+ aby tí, ktorí neposlúchajú Božie slovo, mohli byť získaní bez slova vaším správaním,+  keď uvidia vaše cudné* správanie+ a hlbokú úctu.  Nech vaša krása nespočíva v tom, čo vidno navonok – v nápadných účesoch,* zlatých šperkoch+ či honosných šatách –,  ale nech vás zdobí to, čo je skryté v srdci, nepominuteľná krása tichého a mierneho ducha,+ ktorý má veľkú hodnotu v Božích očiach.  Tak sa kedysi zdobili aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha. Podriaďovali sa svojim manželom  tak ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom.+ A vy ste jej dcérami, ak konáte dobro a nepoddávate sa strachu.+  Takisto vy, manželia, prejavujte svojim manželkám pochopenie.* Preukazujte im úctu+ a zaobchádzajte s nimi ako s krehkejšou* nádobou, lebo sú spolu s vami dedičkami+ nezaslúženého daru života. Potom vašim modlitbám nebude nič prekážať.  A nakoniec, všetci buďte jednotní v zmýšľaní,*+ chápaví, plní bratskej lásky, nežného súcitu+ a pokory.+  Neodplácajte zlé zlým+ ani urážku urážkou,+ ale, naopak, hovorte láskavo,*+ lebo na to ste boli povolaní. Potom zdedíte požehnanie. 10  Veď „ten, kto miluje život a chce prežívať dobré dni,* musí chrániť svoj jazyk, aby nehovoril nič zlé,+ a svoje pery, aby nehovorili klamstvá. 11  Nech sa odvráti od zla+ a koná dobro.+ Nech sa usiluje o pokoj a snaží sa oň.+ 12  Lebo Jehova* upiera oči na spravodlivých a jeho uši počúvajú ich úpenlivé prosby,+ ale od tých, čo páchajú zlo, Jehova* odvracia tvár.“+ 13  A kto vám ublíži, keď budete horlivo konať dobro?+ 14  Ale i keby ste trpeli za to, že robíte, čo je správne, budete šťastní.+ Nebojte sa toho, čoho sa boja oni,* ani sa neznepokojujte.+ 15  Majte v srdci posvätnú úctu ku* Kristovi ako Pánovi a vždy buďte pripravení obhájiť svoju nádej pred každým, kto sa vás na ňu opýta, ale robte to s miernosťou+ a hlbokou úctou.+ 16  Zachovajte si dobré svedomie,+ aby ľudia, ktorí vás osočujú, nech už hovoria čokoľvek, boli zahanbení+ vaším dobrým kresťanským správaním.+ 17  Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky,+ ak to Boh pripustí, ako za zlé.+ 18  Veď aj Kristus raz navždy zomrel za hriechy,+ spravodlivý za nespravodlivých,+ aby vás priviedol k Bohu.+ Bol usmrtený v tele,+ ale oživený v duchu.+ 19  Potom šiel zvestovať duchom vo väzení,+ 20  ktorí boli neposlušní za Noemových čias,+ keď Boh trpezlivo čakal,* kým sa postaví koráb.+ V ňom sa zachránilo niekoľko ľudí, celkovo osem duší,* ktorí boli bezpečne prenesení cez vodu.+ 21  To je predobraz krstu, ktorý vás teraz zachraňuje (nie tak, že odstraňuje telesnú špinu, ale tak, že ním prosíte Boha o dobré svedomie)+ vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista. 22  Ten odišiel do neba, sedí po pravici Boha,+ ktorý mu dal právomoc nad anjelmi, vládami a mocami.+

Poznámky pod čiarou

Al. „mravne čisté“.
Dosl. „v zapletaní vlasov“.
Al. „správajte sa k svojim manželkám ohľaduplne“, dosl. „v súlade s poznaním“.
Dosl. „slabšou“.
Al. „jednej mysle“.
Dosl. „žehnajte“.
Al. „žiť šťastne“.
Al. možno „Nebojte sa ich vyhrážok“.
Dosl. „Posväcujte vo svojom srdci“.
Dosl. „Božia trpezlivosť čakala“.
Al. „osôb“.