Evanjelium Lukáša 8:1–56

8  Krátko nato sa vydal na cestu po mestách a dedinách a zvestoval dobrú správu o Božom Kráľovstve.+ Boli s ním dvanásti  a nejaké ženy, ktoré oslobodil od zlých duchov a uzdravil z chorôb: Mária, nazývaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,  Johana+ (manželka Herodesovho správcu Chúzu), Zuzana a mnohé iné ženy, ktoré ich podporovali zo svojho majetku.+  Keď sa zišiel veľký zástup a prišli k nemu aj ľudia z iných miest, porozprával im podobenstvo:+  „Rozsievač vyšiel siať. Ako rozsieval, niektoré semená padli na kraj cesty, boli pošliapané a vyzobali ich vtáky.+  Iné padli na skalu, vyklíčili, ale uschli, lebo nemali vlahu.+  Ďalšie padli medzi tŕnie, ale tŕnie rástlo s nimi a udusilo ich.+  A iné padli na dobrú pôdu, a keď vzišli, priniesli stonásobnú úrodu.“+ Keď to dopovedal, zvolal: „Kto je ochotný počúvať, nech počúva!“+  Jeho učeníci sa ho pýtali, čo to podobenstvo znamená.+ 10  Povedal: „Vám je dané rozumieť svätým tajomstvám Božieho Kráľovstva, ale pre ostatných sú to všetko len podobenstvá,+ aby sa pozerali, a predsa nevideli, a aby počúvali, a predsa nerozumeli.+ 11  Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.+ 12  Keď semená padnú na kraj cesty, znamená to, že ľudia počujú slovo, ale potom prichádza Diabol a berie im ho zo srdca, aby neuverili a neboli zachránení.+ 13  Pri semenách, ktoré padnú na skalu, ide o ľudí, ktorí počujú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú korene. Preto chvíľu veria, ale v čase skúšky odpadávajú od viery.+ 14  Keď semená padnú medzi tŕnie, znamená to, že ľudia počujú slovo, ale rozptyľujú ich prílišné starosti, bohatstvo+ a rôzne potešenia v živote,+ ktoré dusia slovo, a oni nič nedovedú do konca.*+ 15  Semená zasiate do dobrej pôdy predstavujú ľudí s úprimným a dobrým srdcom,+ ktorí počujú slovo, zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú úrodu.+ 16  Nikto nerozsvieti lampu a neprikryje ju nádobou ani ju nedá pod posteľ. Dá ju na stojan, aby svietila tým, ktorí vchádzajú.+ 17  Lebo nič nie je skryté, čo sa nestane zjavným, a nič nie je utajené, čo sa nestane známym a nevyjde najavo.+ 18  Preto dávajte pozor, ako počúvate. Lebo kto má, dostane viac,+ ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo si myslí, že má.“+ 19  Vtedy za Ježišom prišla jeho matka a bratia,+ ale nemohli sa k nemu dostať pre zástup.+ 20  Oznámili mu: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.“ 21  Odpovedal im: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, ktorí počujú Božie slovo a konajú podľa neho.“+ 22  Jedného dňa nastúpil so svojimi učeníkmi do člna a povedal im: „Preplavme sa na druhú stranu jazera.“ Odrazili od brehu,+ 23  a ako sa plavili, Ježiš zaspal. Nad jazerom sa strhla prudká víchrica, čln sa začal napĺňať vodou a oni sa ocitli v nebezpečenstve.+ 24  Zobudili ho a kričali: „Učiteľ, Učiteľ, potápame sa!“ Vstal a pokarhal vietor a rozbúrenú vodu. Tie utíchli a zavládol pokoj.+ 25  Nato sa ich spýtal: „Kde je vaša viera?“ Ale oni dostali strach, čudovali sa a hovorili jeden druhému: „Kto je tento človek, že rozkazuje aj vetru a vode a poslúchajú ho?“+ 26  A doplavili sa do kraja Gerazéncov,+ ktorý leží naproti Galilei. 27  Keď vystúpil na breh, stretol muža z blízkeho mesta, ktorý bol posadnutý démonmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale medzi hrobkami.*+ 28  Keď uvidel Ježiša, vykríkol, padol pred ním a hlasno zvolal: „Čo odo mňa chceš, Ježiš, Syn Najvyššieho Boha? Prosím ťa, netráp ma.“+ 29  (Ježiš totiž zlému* duchovi prikázal, aby z toho človeka vyšiel. Duch sa ho zmocnil už mnohokrát predtým,*+ a preto ho spútavali reťazami a okovami a strážili ho. Ale on zakaždým putá roztrhal a démon ho zaháňal na osamelé miesta.) 30  Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ „Légia,“ odpovedal, lebo doňho vošlo mnoho démonov. 31  A prosili ho, aby im neprikázal odísť do priepasti.+ 32  Na vrchu sa páslo veľké stádo svíň+ a démoni ho prosili, aby mohli vojsť do nich. A dovolil im to.+ 33  Nato vyšli z toho človeka, vošli do svíň a stádo sa vrhlo z útesu do jazera a utopilo sa. 34  Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozhlásili to v meste i na vidieku. 35  Ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a uvideli, že človek, z ktorého vyšli démoni, sedí pri jeho nohách, je oblečený a pri zmysloch. A začali sa báť. 36  Očití svedkovia im vyrozprávali, ako bol muž, ktorý bol posadnutý démonom, uzdravený. 37  Všetci ľudia z kraja Gerazéncov Ježiša prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. A tak nastúpil do člna a chystal sa odplaviť. 38  Muž, z ktorého vyšli démoni, ho prosil, aby mohol ísť s ním, ale on ho poslal preč so slovami:+ 39  „Vráť sa domov a rozprávaj, čo pre teba Boh urobil.“ Odišiel teda a po celom meste rozhlasoval, čo preňho Ježiš urobil. 40  Keď sa Ježiš vrátil, srdečne ho privítal zástup ľudí, lebo ho všetci očakávali.+ 41  Vtom k nemu prišiel Jairos, predstavený synagógy. Padol mu k nohám a naliehavo ho prosil, aby prišiel k nemu domov,+ 42  lebo jeho jediná, asi 12-ročná dcéra zomierala. Cestou tam sa na Ježiša tlačil zástup. 43  Bola tam žena, ktorá bola 12 rokov postihnutá krvácaním+ a nikto ju nedokázal vyliečiť.+ 44  Priblížila sa k nemu zozadu, dotkla sa obruby jeho plášťa*+ a jej krvácanie sa hneď zastavilo. 45  „Kto sa ma to dotkol?“ spýtal sa Ježiš. Keď to všetci popierali, Peter povedal: „Učiteľ, veď je tu množstvo ľudí a všetci sa na teba tlačia.“+ 46  Ale Ježiš zopakoval: „Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila.“+ 47  Keď žena videla, že neunikla pozornosti, celá rozochvená k nemu prišla, padla na kolená a pred všetkými povedala, prečo sa ho dotkla a ako hneď vyzdravela. 48  Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.“+ 49  Kým ešte hovoril, za predstaveným synagógy prišiel ktosi z jeho domu a povedal: „Tvoja dcéra zomrela, neobťažuj už Učiteľa.“+ 50  Keď to Ježiš počul, uistil Jaira: „Neboj sa, len ver a bude žiť.“*+ 51  Keď vchádzal do domu, nikomu nedovolil, aby vošiel s ním, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi a rodičom dievčaťa. 52  Všetci plakali a od žiaľu sa bili do pŕs. Ježiš povedal: „Neplačte,+ lebo nezomrela, iba spí.“+ 53  Začali sa mu vysmievať, lebo vedeli, že zomrela. 54  Ale on ju vzal za ruku a zvolal: „Dieťa, vstaň!“+ 55  Vrátila sa do nej životná sila*+ a ona okamžite vstala.+ A povedal, aby jej dali niečo jesť. 56  Jej rodičia boli od radosti celí bez seba, ale on im prikázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo.+

Poznámky pod čiarou

Al. „neprinesú zrelé plody“.
Al. „medzi pamätnými hrobkami“.
Dosl. „nečistému“.
Al. možno „ho držal už dlho“.
Al. „strapcov na jeho odeve“.
Dosl. „bude zachránená“.
Dosl. „duch“.