Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 8:1-56

  • Abagore bajyanaga na Yesu (1-3)

  • Umugani w’umuntu wateye imbuto (4-8)

  • Impamvu Yesu yigishaga akoresheje imigani (9, 10)

  • Asobanura umugani w’umuntu wateye imbuto (11-15)

  • Nta wucana itara ngo aritwikire (16-18)

  • Mama wa Yesu n’abavandimwe be (19-21)

  • Yesu acyaha umuyaga (22-25)

  • Yesu yohereza abadayimoni mu ngurube (26-39)

  • Umukobwa wa Yayiro. Umugore akora ku myenda ya Yesu (40-56)

8  Nyuma yaho gato Yesu ajya mu mijyi no mu midugudu, abwiriza kandi atangaza ubutumwa bwiza bw’Ubwami bw’Imana. Za ntumwa 12 na zo zari kumwe na we.  Nanone yari kumwe n’abagore yari yarakijije abadayimoni n’indwara, urugero nka Mariya witwaga Magadalena, uwo yari yarirukanyemo abadayimoni barindwi,  na Yowana umugore wa Kuza, Kuza akaba yari ashinzwe* ibyo mu rugo kwa Herode, na Suzana hamwe n’abandi bagore benshi babitagaho bakoresheje ubutunzi bwabo.  Igihe abantu benshi bari bamaze guteranira hamwe, bakiyongera ku bagendaga bamukurikira bavuye mu mijyi yanyuragamo, yatangiye kubigisha akoresheje imigani.  Arababwira ati: “Umuntu yagiye gutera imbuto, nuko igihe yaziteraga, zimwe zigwa iruhande rw’inzira maze abantu barazikandagira, n’inyoni zo mu kirere ziraza zirazirya.  Izindi zigwa ku rutare, nuko zimaze kumera ziruma kuko zitabonye amazi.  Izindi zigwa mu mahwa, amahwa akurana na zo araziniga.  Naho izindi zigwa mu butaka bwiza, zimaze kumera zera imbuto inshuro 100.” Nuko akibabwira ibyo, arangurura ijwi agira ati: “Ushaka kumva, niyumve.”  Ariko abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani usobanura. 10  Arabasubiza ati: “Mwe mwahawe gusobanukirwa amabanga y’Imana arebana n’Ubwami bwo mu ijuru. Ariko abandi bo babyumvira mu migani. Ubwo rero nubwo bareba, nta cyo babona kandi nubwo bumva, ntibasobanukirwa. 11  Dore noneho icyo uwo mugani usobanura: Imbuto zigereranya ijambo ry’Imana. 12  Izaguye mu nzira zigereranya abantu bumvise ijambo ry’Imana, hanyuma Satani akaza akabakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo batizera bagakizwa. 13  Izaguye ku rutare, zigereranya abantu bumva ijambo ry’Imana bakaryemera bishimye, ariko ntirishinge imizi mu mitima yabo. Baryemera igihe gito, ariko bagera mu gihe cy’ibigeragezo bagacika intege. 14  Izaguye mu mahwa zo, zigereranya abantu bumva ijambo ry’Imana ariko bagatwarwa n’imihangayiko, gukunda ubutunzi n’ibinezeza byo muri iyi si, bigapfukirana ijambo ry’Imana bize, bityo ntibere imbuto. 15  Naho izaguye mu butaka bwiza, zigereranya abantu bakira neza ijambo ry’Imana maze bakarizirikana kandi bakera imbuto bihanganye. 16  “Nta muntu umara gucana itara ngo aritwikire cyangwa ngo arishyire munsi y’ameza.* Ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo kugira ngo abinjiye bose babone urumuri. 17  Nta cyahishwe kitazahishurwa, kandi nta n’ibanga ryahishwe mu buryo bwitondewe ritazashyirwa ahagaragara. 18  Ubwo rero, mujye mutega amatwi mwitonze, kuko ufite wese azahabwa ibindi byinshi, ariko umuntu wese udafite, n’utwo yatekereza ko afite bazatumwaka.” 19  Nuko mama wa Yesu n’abavandimwe be baza aho ari, ariko ntibashobora kumugeraho bitewe n’uko hari abantu benshi. 20  Icyakora abantu baramubwira bati: “Dore mama wawe n’abavandimwe bawe bahagaze hanze barashaka ko mubonana.” 21  Arabasubiza ati: “Mama n’abavandimwe banjye ni aba bumva ijambo ry’Imana bakarishyira mu bikorwa.” 22  Umunsi umwe, Yesu n’abigishwa be buriye ubwato maze arababwira ati: “Nimuze twambuke tujye ku nkombe yo hakurya.” Nuko baragenda. 23  Ariko bakigenda, arasinzira. Nuko mu nyanja hazamo umuyaga ukaze, maze amazi atangira kuzura ubwato. Bari bugarijwe n’akaga. 24  Amaherezo bamusanga aho ari baramukangura, baramubwira bati: “Mwigisha, Mwigisha, dutabare tugiye gupfa!” Nuko arabyuka acyaha umuyaga wari mwinshi n’amazi yitereraga hejuru, maze haba ituze. 25  Hanyuma arababwira ati: “Kwizera kwanyu kuri he?” Ariko bagira ubwoba bwinshi, baratangara cyane, barabazanya bati: “Mu by’ukuri uyu ni muntu ki? Uzi ko ategeka umuyaga n’inyanja bikamwumvira?” 26  Nuko bagera mu karere ka Gerasa kari hakurya ya Galilaya. 27  Ageze ku butaka ahura n’umugabo wari uvuye mu mujyi akaba yari yaratewe n’umudayimoni. Yari amaze igihe kinini cyane atambara imyenda, kandi ntiyabaga mu rugo, ahubwo yiberaga mu irimbi. 28  Nuko uwo mugabo abonye Yesu, arataka cyane kandi apfukama imbere ye, avuga mu ijwi riranguruye ati: “Yesu Mwana w’Imana Isumbabyose uranshakaho iki? Ndakwinginze, ntunyice nabi.” 29  (Uwo mudayimoni yabivuze abitewe n’uko Yesu yari amutegetse gusohoka muri uwo muntu. Uwo mudayimoni yari amaze igihe kirekire yaramufashe, kandi uwo muntu bahoraga bamubohesha iminyururu n’ibyuma, bakamurinda, ariko agacagagura ibyo bamubohesheje, uwo mudayimoni akamujyana ahantu hataba abantu.) 30  Yesu aramubaza ati: “Witwa nde?” Uwo mudayimoni aravuga ati: “Nitwa Legiyoni.” Yashubije atyo kuko abadayimoni bari barinjiye muri uwo muntu ari benshi. 31  Nuko abo badayimoni bakomeza kumwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. 32  Icyo gihe hari ingurube nyinshi zarishaga ku musozi. Nuko abo badayimoni baramwinginga ngo abareke binjire muri izo ngurube, maze arabibemerera. 33  Hanyuma abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri za ngurube, maze ziruka zigana ahantu hacuramye zigwa mu nyanja, zirarohama. 34  Ariko abashumba babonye ibibaye, barahunga bajya kubivuga mu mujyi no mu giturage. 35  Hanyuma abantu bajyayo kureba ibyabaye, bageze aho Yesu ari basanga wa muntu abadayimoni bavuyemo yambaye imyenda, yagaruye ubwenge, kandi yicaye imbere ya Yesu, bituma bagira ubwoba. 36  Nuko abari babibonye bababwira uko byagenze kugira ngo uwo muntu wari waratewe n’abadayimoni akire. 37  Abantu bose bo mu turere dukikije i Gerasa bamusaba kugenda akabavira mu gihugu, kubera ko bari bagize ubwoba bwinshi. Nuko yurira ubwato kugira ngo agende. 38  Icyakora wa muntu abadayimoni bari bavuyemo akomeza kumwinginga cyane ngo bajyane, ariko aramusezerera aramubwira ati: 39  “Subira iwanyu ukomeze ubabwire ibintu Imana yagukoreye.” Nuko aragenda yamamaza mu mujyi hose ibintu Yesu yamukoreye. 40  Yesu agarutse, abantu bamwakira bamwishimiye kuko bose bari bamutegereje. 41  Nuko haza umugabo witwaga Yayiro wari umuyobozi w’isinagogi. Apfukama imbere ya Yesu aramwinginga ngo aze mu rugo iwe, 42  kubera ko yari afite umwana w’umukobwa wari ufite imyaka 12 wendaga gupfa, kandi akaba ari we yari yarabyaye wenyine. Mu gihe yari ari kujyayo, abantu benshi bagenda bamubyiga impande zose. 43  Icyo gihe hari umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso, kandi ntiyari yarabashije kubona umuntu wamukiza. 44  Nuko amuturuka inyuma aramwegera akora ku dushumi twari ku musozo w’umwitero we, ako kanya amaraso ye ahita akama. 45  Nuko Yesu arabaza ati: “Ni nde unkozeho?” Bose babihakanye, Petero aramubwira ati: “Mwigisha, abantu bagukikije ni benshi kandi bari kukubyiga.” 46  Ariko Yesu aravuga ati: “Hari umuntu unkozeho, kuko numvise imbaraga zimvuyemo.” 47  Umugore abonye ko ibyo yakoze byamenyekanye, aza atitira cyane kubera ubwoba maze amupfukama imbere, amubwirira imbere y’abantu bose icyatumye amukoraho, n’ukuntu yahise akira ako kanya. 48  Ariko aramubwira ati: “Mukobwa, ukwizera kwawe kwagukijije, igendere amahoro.” 49  Akivuga ibyo, haza umuntu uturutse mu rugo rw’uwo muyobozi w’isinagogi, aramubwira ati: “Umukobwa wawe yapfuye! Ntukomeze kurushya umwigisha.” 50  Yesu abyumvise aramusubiza ati: “Humura, wowe wizere gusa, arongera abe muzima.” 51  Ageze mu rugo ntiyemera ko hari undi winjirana na we mu nzu, uretse Petero, Yohana, Yakobo n’ababyeyi b’uwo mukobwa. 52  Abantu bose barariraga, bakikubita mu gituza kubera agahinda bari batewe n’uwo mukobwa. Nuko arababwira ati: “Mwikomeza kurira, kuko atapfuye. Ahubwo arasinziriye.” 53  Avuze atyo batangira kumuseka, kuko bari bazi ko yapfuye. 54  Ariko amufata ukuboko maze arahamagara ati: “Mukobwa, haguruka!” 55  Nuko arazuka,* ako kanya ahita ahaguruka, maze Yesu ategeka ko bamuha ibyo arya. 56  Ababyeyi be baratangara cyane, ariko abategeka kutagira uwo babwira ibyabaye.

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “igisonga.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “munsi y’uburiri.”
Cyangwa “umwuka we umugarukamo.”