Soma ibirimo

Kwizera Imana

Kwizera ni umuco utuma tugira ubutwari bwo gukora ibyiza. Ushobora gutuma dukomeza kwihangana muri iki gihe kandi tukagira ibyiringiro by’igihe kizaza. Bibiliya ishobora kugufasha n’iyo waba utemera Imana, utakigira ukwizera cyangwa wifuza kugira ukwizera gukomeye.

UMUNARA W’UMURINZI

‘Yamukijije hamwe n’abandi barindwi’

Nowa n’umuryango we barokotse bate ibihe bigoye byabayeho mu mateka y’abantu?

UMUNARA W’UMURINZI

‘Yamukijije hamwe n’abandi barindwi’

Nowa n’umuryango we barokotse bate ibihe bigoye byabayeho mu mateka y’abantu?

Twigane ukwizera kw’abantu bavugwa muri Bibiliya

Ibyasohotse

Ukwemera nyakuri kuduhesha ibyishimo

Muri aka gatabo tuzasuzuma ukuntu kugira ukwemera gukomeye bituma abantu bo mu bihugu bitandukanye bagira ibyishimo.