Soma ibirimo

Kwizera Imana

Kwizera ni umuco utuma tugira ubutwari bwo gukora ibyiza. Ushobora gutuma dukomeza kwihangana muri iki gihe kandi tukagira ibyiringiro by’igihe kizaza. Bibiliya ishobora kugufasha n’iyo waba utemera Imana, utakigira ukwizera cyangwa wifuza kugira ukwizera gukomeye.

UMUNARA W’UMURINZI

Jya usenga buri gihe

Twasenga dute ngo Imana itwumve kandi iduhe umugisha?

UMUNARA W’UMURINZI

Jya usenga buri gihe

Twasenga dute ngo Imana itwumve kandi iduhe umugisha?

Twigane ukwizera kw’abantu bavugwa muri Bibiliya

Ibyasohotse

Ukwemera nyakuri kuduhesha ibyishimo

Muri aka gatabo tuzasuzuma ukuntu kugira ukwemera gukomeye bituma abantu bo mu bihugu bitandukanye bagira ibyishimo.