Soma ibirimo

Gusoma Bibiliya no kwiyigisha

Gusoma Bibiliya

Kuki wagombye gusoma Bibiliya?

Gusoma Bibiliya byagiriye abantu benshi akamaro

Gahunda yagufasha gusoma Bibiliya

Iyi gahunda yo gusoma Bibiliya izagufasha waba ushaka kuyisoma buri munsi, cyangwa ushaka kuyisoma mu mwaka umwe cyangwa niba ugitangira kuyisoma.

Bibiliya yamfasha ite?—Igice cya 1: Suzuma ibiri muri Bibiliya yawe

Ese uramutse ubonye isanduku ya kera irimo ibintu by’agaciro, ntiwagira amatsiko yo kumenya ikirimo? Bibiliya na yo ni nk’iyo sanduku, irimo ubwenge bw’agaciro.

Bibiliya yamfasha ite?​—Igice cya 2: Ishimire gusoma Bibiliya

Ibintu bitanu byagufasha gusobanukirwa Ibyanditswe.

Kwiga Bibiliya

Kuki wagombye kwiga Bibiliya?

Ese wigeze utekereza ko ‘uhora uhuze,’ cyangwa ko ‘utakwiyemeza ibyo utashobora’?

Kuki twagombye gusobanukirwa Bibiliya?

Abantu benshi bubaha icyo gitabo gitagatifu, ariko ntibazi akamaro kacyo.

Ni iki cyagufasha gusobanukirwa Bibiliya?

Aho waba waravukiye hose, ushobora gusobanukirwa ubutumwa Imana yandikishije mu Byanditswe Byera.