Soma ibirimo

TWIGANE UKWIZERA KWABO—MARIYA MAGADALENA

“Nabonye Umwami!”

“Nabonye Umwami!”

Sa n’ureba Mariya Magadalena arimo arira ari na ko areba mu kirere. Yarebaga Yesu amanitse ku giti. Nubwo hari mu ma saa sita, ntibyabujije ‘isi yose gucura umwijima’ (Luka 23:44, 45). Ubwirakabiri ubusanzwe bumara iminota mike cyane si bwo bwatumye umwijima umara amasaha atatu. Icyo gihe Mariya yiteye umwenda maze yegera abandi bagore bari kumwe. Birashoboka ko igihe Mariya n’abo bari kumwe bari bahagaze iruhande rwa Yesu, batangiye kumva urusaku rw’inyamaswa ubusanzwe zivuga nijoro. Bamwe mu babirebaga ‘bagize ubwoba bwinshi cyane, baravuga bati: “Nta gushidikanya, uyu yari Umwana w’Imana”’ (Matayo 27:54). Abigishwa ba Yesu n’abandi bantu bari aho, bashobora kuba baratekereje ko Yehova yarimo agaragaza uburakari n’agahinda yari atewe n’uko bishe umwana we urw’agashinyaguro.

Nubwo Mariya Magadalena yumvaga atagishoboye kubona Yesu ababara, yananiwe kumusiga (Yohana 19:25, 26). Uko bigaragara Yesu yarababaraga bikabije. Ni yo mpamvu nyina na we yari akeneye guhumurizwa.

Mariya yatekerezaga ibyo Yesu yari yaramukoreye, na we akumva nta cyo atamukorera. Mbere yaho yari mu mimerere ibabaje cyane ariko Yesu yari yarahinduye imibereho ye. Yatumye aba umugore wiyubashye kandi ufite intego mu buzima. Nanone yamufashije kugira ukwizera gukomeye. Reka turebe uko byagendekeye Mariya Magadalena n’isomo twamuvanaho.

“Babakoreraga bakoresheje ubutunzi bwabo”

Mariya Magadalena avugwa bwa mbere muri Bibiliya, igihe Yesu yamukoreraga igitangaza. Yesu yamukijije abadayimoni. Icyo gihe abadayimoni bakundaga gutera abantu, bakabagirira nabi cyangwa bakabakoresha ibyo bashaka. Ntituzi ibibazo byose abo badayimoni bari barateye Mariya Magadalena. Icyo tuzi ni uko yari yaratewe n’abadayimoni barindwi b’abagome. Icyakora, Yesu yarabamukijije bose.—Luka 8:2.

Yesu amaze gukiza Mariya yongeye kwishimira ubuzima. None se yari kumushimira ate? Yahise aba umwigishwa wa Yesu w’indahemuka. Nanone hari ibintu byinshi yagiye akorera Yesu n’intumwa ze. Urugero, Yesu n’intumwa ze babaga bakeneye ibyokurya, imyambaro n’aho kuba. Icyo gihe Yesu n’abigishwa be ntibagiraga akazi gasanzwe. Ubwo rero bari bakeneye uwabafasha kugira ngo babone uko bita ku murimo wo kubwiriza no kwigisha.

Mariya n’abandi bagore bagiye babafasha kubona ibintu by’ibanze. Bibiliya igaragaza ko “babakoreraga bakoresheje ubutunzi bwabo” (Luka 8:1, 3). Bamwe muri bo bari abakire. Bibiliya ntisobanura niba barabatekeraga, bakabamesera, cyangwa bakabacumbikira uko bavaga mu mugi umwe bajya mu wundi. Icyakora abo bagore bakomeje gufasha Yesu n’abigishwa be bashobora kuba barageraga kuri 20. Kuba abo bagore barafashije Yesu n’intumwa ze, byatumye bibanda ku murimo wo kubwiriza. Birumvikana ko Mariya yari azi neza ko atashoboraga kwishyura Yesu ibyo yamukoreye. Icyakora yishimiraga gukora ibyo yari ashoboye byose ngo amushimire.

Muri iki gihe abantu benshi ntibaha agaciro abantu bakora imirimo isa n’isuzuguritse yo gufasha abandi. Ariko Imana yo ibaha agaciro cyane. Ngaho tekereza ukuntu Yehova yishimiraga kubona Mariya akora uko ashoboye kose ngo afashe Yesu n’abigishwa be! Muri iki gihe na bwo hari Abakristo benshi bakora imirimo yoroheje yo gufasha abandi. Hari igihe igikorwa kiza dukoreye umuntu cyangwa amagambo meza tumubwiye bishobora gutuma amererwa neza. Iyo twitaye ku bandi Yehova arishima.—Imigani 19:17; Abaheburayo 13:16.

“Ku giti cy’umubabaro”

Mariya Magadalena ni umwe mu bagore baherekeje Yesu i Yerusalemu kuri Pasika yo mu wa 33 (Matayo 27:55, 56). Igihe yamenyaga ko Yesu yafashwe kandi agacirwa urubanza, byamushenguye umutima. Ibyabaga kuri Yesu byagendaga birushaho kuba bibi. Abayobozi b’idini rya Kiyahudi na rubanda bokeje igitutu Guverineri w’Umuroma witwaga Ponsiyo Pilato maze akatira Yesu urwo gupfa. Mariya ashobora kuba yarabonye Yesu avirirana kandi yanegekaye, igihe yagendaga yikoreye igiti bari kumumanikaho.—Yohana 19:6, 12, 15-17.

Igihe Yesu yicwaga, isi yacuze umwijima kandi ari saa sita z’amanywa, ariko Mariya Magadalena n’abandi bagore bakomeje guhagarara imbere y’“igiti cy’umubabaro” Yesu yari amanitsweho (Yohana 19:25). Kubera ko Mariya yakomeje kuguma aho, yiyumviye Yesu asaba Intumwa Yohana kuzita kuri nyina. Nanone yumvise Yesu ataka cyane atabaza Se. Ikindi kandi yiyumviye amagambo yagaragazaga insinzi Yesu yavuze agiye gupfa agira ati: “Birasohoye.” Icyo gihe Mariya yagize agahinda kenshi. Nta gushidikanya ko yagumye aho na nyuma y’uko Yesu apfa. N’igihe umugabo w’umukire witwaga Yozefu wo muri Arimataya yashyiraga umurambo wa Yesu mu mva, Mariya yari agihari.—Yohana 19:30; Matayo 27:45, 46, 57-61.

Urugero rwa Mariya rudufasha kumenya icyo dukwiriye gukora mu gihe bagenzi bacu bahanganye n’ibigeragezo. Birumvikana ko tudashobora gukuraho ibyago cyangwa akababaro abantu bahanganye na ko. Icyakora dushobora kubitaho kandi tugakora uko dushoboye tukababa hafi. Burya nta cyaruta inshuti ikuba hafi mu bihe bigoye. Kwita ku nshuti zacu zihanganye n’ibibazo, bigaragaza ko dufite ukwizera kandi bituma abandi bamererwa neza.—Imigani 17:17.

Mariya nyina wa Yesu yahumurijwe n’uko Mariya Magadalena yari ahari

“Mbwira aho wamushyize, mpamukure”

Bamaze gushyira umurambo wa Yesu mu mva, Mariya yajyanye n’abandi bagore kugura imibavu yo kuwusiga (Mariko 16:1, 2; Luka 23:54-56). Isabato irangiye, yazindutse kare mu gitondo ajya kureba aho bashyize Yesu. Ngaho sa n’umureba ari kumwe n’abandi bagore butaracya bari mu muhanda bonyine, bagana ku mva ya Yesu. Icyo gihe bibazaga uri bubahirikire ibuye, akarivana ku munwa w’imva (Matayo 28:1; Mariko 16:1-3). Icyakora ibyo ntibyabaciye intege. Biringiye Yehova bakora ibyo bari bashoboye byose, ibindi babirekera mu maboko ye.

Mariya ashobora kuba yararushije abo bari kumwe intambwe, akagera ku mva mbere yabo. Ariko ahageze yaguye mu kantu. Yasanze rya buye nta rikiriho n’imva irimo ubusa. Kubera ko Mariya yari inkwakuzi, yahise yiruka ajya kubibwira Petero na Yohana. Sa n’umureba yahagira avuga ati: “Bakuye Umwami mu mva, kandi ntituzi aho bamushyize.” Petero na Yohana bahise biruka bajya ku mva basanga irimo ubusa bahita bisubirira mu ngo zabo. *Yohana 20:1-10.

Igihe Mariya yasubiraga ku mva, yahamaze umwanya munini ari wenyine. Muri icyo gitondo cya kare Mariya yitegerezaga iyo mva irimo ubusa yashobewe, akarushaho kwicwa n’agahinda maze agaturika akarira. Yigiye imbere yongera kurunguruka mu mva kubera ko atiyumvishaga ukuntu umurambo wa Yesu utarimo. Icyakora ibyo yabonye byaramutunguye. Yabonye abamarayika babiri bari bambaye imyenda yera bicaye mu mva, baramubaza bati: “Urarizwa n’iki?”

Yahise abasubiriramo ibyo yari yabwiye za ntumwa agira ati: “Bajyanye Umwami wanjye kandi sinzi aho bamushyize.”—Yohana 20:11-13.

Amaze kuvuga atyo yarahindukiye abona umugabo wari uhagaze inyuma ye, ariko ntiyahita amumenya kuko yibwiraga ko ari umukozi wo mu busitani. Uwo mugabo yahise amubaza mu bugwaneza ati: “Mugore, urarizwa n’iki? Urashaka nde?” Mariya yaramushubije ati: “Nyagasani, niba ari wowe wamujyanye, mbwira aho wamushyize, mpamukure” (Yohana 20:14, 15). Tekereza kuri ayo magambo yamubwiye. Ese Mariya wenyine yari gushobora guterura umurambo wa Yesu kandi Yesu yari umugabo w’ibigango? Ibyo Mariya ntiyigeze abitekerezaho. We yashakaga gukora ibyo ashoboye byose.

“Mbwira aho wamushyize, mpamukure”

None se mu gihe duhanganye n’ibibazo tukumva biturenze, twigana urugero Mariya Magadalena yadusigiye? Kwibanda ku ntege nke zacu n’ibyo tudashoboye gukora, bishobora gutuma tuganzwa n’ubwoba no kwiheba. Ariko iyo twiyemeje gukora ibyo dushoboye byose maze ibindi tukabirekera mu maboko ya Yehova, dushobora gukora n’ibirenze ibyo twatekerezaga (2 Abakorinto 12:10; Abafilipi 4:13). Ik’ingenzi kurushaho, bizashimisha Yehova. Uko ni ko Mariya yabigenje kandi Yehova yaramugororeye mu buryo budasanzwe.

“Nabonye Umwami!”

Wa mugabo Mariya yabonye ntiyakoraga mu busitani. Ahubwo yari umugabo wahoze ari umubaji, aza kuba umwigisha, ariko icyo gihe yari Umwami Mariya yakundaga cyane. Icyakora Mariya ntiyahise amenya ko ari Yesu. Mariya ntiyiyumvishaga ko Yesu yazutse. Icyakora yazutse ari ikiremwa cy’umwuka, afite ubushobozi bwo kwiyambika umubiri umeze nk’uw’abantu ariko wari utandukanye n’uwo yari afite mbere y’uko apfa. Ni yo mpamvu amaze kuzuka hari igihe n’abari basanzwe bamuzi bamuyoberwaga.—Luka 24:13-16; Yohana 21:4.

Ni iki cyatumye Mariya amumenya? Ni ukuntu Yesu yamuhamagaye. Akivuga ati: “Mariya,” Mariya yahise ahindukira ariyamira ati: “Rabuni!,” iryo rikaba ari izina ry’Igiheburayo yakundaga kwita Yesu. Yarishimye cyane kuko yari abonye Umwigisha yakundaga. Yaramugundiriye yanga kumurekura.—Yohana 20:16.

Yesu yamenye ibyo atekereza maze aramubwira ati: “Reka kungundira.” Birashoboka ko Yesu yamubwiye ayo magambo amwenyura kandi mu bugwaneza ari na ko amwiyaka, amubwira ati: ‘Sindazamuka ngo njye kwa Data.’ Igihe cyo gusubira mu ijuru cyari kitaragera. Yari agifite ibintu agomba gukora ku isi kandi yifuzaga ko Mariya amufasha. Mariya yamuteze yombi. Yesu yaramubwiye ati: “Sanga abavandimwe banjye ubabwire uti ‘ndazamutse ngiye kwa Data, ari we So, no ku Mana yanjye ari yo Mana yanyu.’”—Yohana 20:17.

Mbega inshingano ihebuje! Mariya ni we mwigishwa wabonye Yesu bwa mbere amaze kuzuka kandi agasabwa kumenyesha abandi iyo nkuru nziza. Tekereza ibyishimo yari afite igihe yajyaga kubwira abandi bigishwa iyo nkuru! Ngaho sa n’umureba ababwira yahagira ati: “Nabonye Umwami!” Yababwiye ashishikaye ibintu byose Yesu yari yamubwiye (Yohana 20:18). Ibyo yababwiye byiyongereye ku byo abandi bagore bari bababwiye, ko basanze imva ya Yesu irimo ubusa.—Luka 24:1-3, 10.

“Nabonye Umwami!”

‘Ntibemeye ibyo abo bagore bababwiye’

Abo bigishwa babyifashemo bate? Ntibahise babyemera. Bibiliya igira iti: “Bafata ayo magambo nk’amanjwe, ntibemera ibyo abo bagore bababwiye” (Luka 24:11). Ibyo ntibabitewe n’ubugome, ahubwo babitewe n’uko bari barakuriye ahantu batahaga agaciro abagore. Amategeko ya ba rabi yavugaga ko umugore atemerewe gutanga ubuhamya mu rukiko. Birashoboka ko iyo mitekerereze yari yarabagizeho ingaruka batabizi. Igishimishije ni uko Yehova na Yesu badafite urwikekwe nk’urwo. Ni yo mpamvu bahaye uwo mugore w’indahemuka inshingano nk’iyo yiyubashye.

Mariya ntiyigeze arakazwa n’uko banze kwemera ibyo yari ababwiye. Yari azi neza ko Yesu amwemera kandi rwose ibyo byari bimuhagije. No muri iki gihe, hari ubutumwa abigishwa ba Yesu bose bagomba gutangaza. Bibiliya ivuga ko ubwo butumwa ari “ubutumwa bwiza bw’ubwami bw’Imana” (Luka 8:1). Yesu ntiyigeze abwira abigishwa be ko abantu bose bari kwemera ibyo bababwiye cyangwa bakishimira umurimo bakora (Yohana 15:20, 21). Ubwo rero Mariya Magadalena yabereye Abakristo bose urugero rwiza. Nubwo abigishwa bagenzi be batemeye ibyo yababwiye, ntibyamuciye intege ngo areke gutangaza inkuru nziza y’uko Yesu yazutse.

Nyuma yaho Yesu yagiye abonekera intumwa ze n’abandi bigishwa be. Hari igihe yabonekeye abarenga 500 icyarimwe (1 Abakorinto 15:3-8). Uko Yesu yagendaga ababonekera byakomezaga ukwizera kwa Mariya, haba mu gihe yabaga ahari cyangwa abibwiwe n’abandi. Birashoboka ko Mariya Magadalena na we yari mu bantu bari bateraniye i Yerusalemu kuri Pentekote, igihe abigishwa ba Yesu bahabwaga umwuka wera.—Ibyakozwe 1:14, 15; 2:1-4.

Dushobora kwiringira ko Mariya Magadalena yakomeje kugira ukwizera gukomeye kugeza ku iherezo ry’ubuzima bwe. Natwe twagombye kwiyemeza kugira ukwizera nk’uko. Tuzagaragaza ukwizera nk’ukwa Mariya Magadalena, nidushimira Yesu ibyo yadukoreye byose kandi tugafasha abandi twicishije bugufi twizeye ko Imana izadufasha.

^ par. 12 Ibisobanuro bigira biti: Igihe abandi bagore bari kumwe na Mariya bahasangaga umumarayika akababwira ko Kristo yazutse, Mariya we yari yamaze kugenda. Iyo Mariya aza kuba yari kumwe na bo, aba yarabwiye Petero na Yohana ko hari umumarayika wabasobanuriye aho uwo murambo wagiye.—Matayo 28:2-4; Mariko 16:1-8.