Soma ibirimo

Ibisobanuro by’imirongo yo muri Bibiliya

Reba ibisobanuro by’amagambo n’imirongo yo muri Bibiliya abantu bakunze gukoresha. Uko ugenda usoma Bibiliya, ushobora kumenya impamvu umurongo runaka wanditswe, ugasobanukirwa n’indi mirongo iwukikije. Nanone, wakongera ubumenyi bwawe, ukoresheje ibisobanuro bitangwa ku magambo ari mu murongo, cyangwa ugakoresha indi mirongo bifitanye isano.

Intangiriro 1:1 “Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n’isi”

Ni ibihe bintu bibiri by’ingenzi bivugwa mu murongo ubimburira Bibiliya?

Kuva 20:12—“Wubahe so na nyoko”

Igihe Imana yongeragaho isezerano kuri iryo tegeko, yari abahaye indi mpamvu yo gutuma baryumvira.

Ibisobanuro byo muri Yosuwa 1:9​—“Komera kandi ube intwari”

Wakora iki ngo ugire ubutwari kandi ukomere, mu gihe uhanganye n’ibibazo cyangwa ibintu biguca intege?

Zaburi 23:4—“Naho nanyura mu gikombe cy’igicucu cy’urupfu”

Nubwo abagaragu ba Yehova bahura n’ibibazo bikaze, bibonera ukuntu abitaho.

Yesaya 41:10—“Ntutinye kuko ndi kumwe nawe”

Yehova yasubiyemo igitekerezo kimwe mu buryo butatu butandukanye kugira ngo ashimangire ko azafasha abagaragu be nta kabuza.

Yeremiya 29:11​—“Nzi neza ibyo ntekereza kubagirira”

Ese Imana ifitiye umugambi buri muntu ku giti ke?

Matayo 6:34—“Ntimukiganyire mutekereza iby’ejo”

Yesu ntiyashatse kuvuga ko tudakwiriye gutekereza ku byo mu gihe kizaza.

Mariko 1:15—“Ubwami bw’Imana buregereje”

Ese Yesu yashakaga kuvuga ko Ubwami bw’Imana bwatangiye gutegeka?

Yohana 1:1—“Mu ntangiriro Jambo yariho”

Uyu murongo ugaragaza ubuzima bwa Yesu mbere y’uko aza ku isi ari umuntu.

Yohana 3:16—“Kuko Imana yakunze isi cyane”

Imana yagaragaje ite ko idukunda kandi ko yifuza ko tubaho iteka?

Abaroma 10:13—‘Ambaza izina ry’Umwami’

Imana yifuza ko buri wese akizwa akabona ubuzima bw’iteka, uko igihugu umuntu akomokamo cyaba kiri kose, ibara ry’uruhu, yaba akize cyangwa akennye.

Ibisobanuro byo mu Bafilipi 4:6, 7—“Ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha”

Ni ubuhe bwoko bw’amasengesho yafasha abagaragu b’Imana kugira ngo badahangayika kandi bagire amahoro?