Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Umugereka wa B

 1. B1 Ubutumwa bwo muri Bibiliya

Amakarita

 1. B2 Intangiriro n’ingendo z’abagaragu b’Imana ba kera

 2. B3 Bava muri Egiputa

 3. B4 Bigarurira Igihugu cy’Isezerano

 4. B6 Abisirayeli batura mu Gihugu cy’Isezerano

 5. B7 Ubwami bwa Dawidi n’ubwa Salomo

 6. B9 Ubutegetsi bw’isi buvugwa mu buhanuzi bwa Daniyeli

 7. B10 Isirayeli mu gihe cya Yesu

 8. B13 Idini rya gikristo rikwirakwira

Imbonerahamwe

 1. B5 Ihema ryo guhuriramo n’Imana; Umutambyi Mukuru

 2. B8 Urusengero rwubatswe na Salomo

 3. B11 Umusozi wari wubatseho urusengero mu kinyejana cya mbere

Ibihe

 1. B12-A Icyumweru cya nyuma Yesu ari ku isi (Part 1)

 2. B12-B Icyumweru cya nyuma Yesu ari ku isi (Part 2)

 3. B15 Kalendari y’Abaheburayo

Ibipimo

 1. B14-A Ubucuruzi

 2. B14-B Amafaranga n’uburemere