Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 23:1-56

  • Yesu imbere ya Pilato na Herode (1-25)

  • Yesu amanikwa ku giti hamwe n’abagizi ba nabi babiri (26-43)

    • “Uzaba uri kumwe nanjye muri Paradizo” (43)

  • Yesu apfa (44-49)

  • Yesu ashyingurwa (50-56)

23  Nuko abantu bose bahagurukira icyarimwe, bamujyana kwa Pilato.  Hanyuma baramurega bati: “Uyu muntu twasanze ashishikariza abaturage kwigomeka, akababuza guha Kayisari umusoro, kandi akavuga ko ari we Kristo Umwami.”  Pilato aramubaza ati: “Ese uri umwami w’Abayahudi?” Aramusubiza ati: “Yego, ndi we.”  Hanyuma Pilato abwira abakuru b’abatambyi n’abaturage ati: “Nta cyaha mbonye kuri uyu muntu.”  Ariko abantu bakomeza kuvuga bati “Yigishiriza muri Yudaya hose, bigatera imivurungano mu bantu, ndetse yatangiriye i Galilaya none yageze n’ino.”  Pilato abyumvise abaza niba uwo muntu ari Umunyagalilaya.  Amaze kumenya neza ko yaturutse mu karere kategekwaga na Herode, amwoherereza Herode, akaba na we yari i Yerusalemu muri iyo minsi.  Herode abonye Yesu arishima cyane kuko hari hashize igihe kirekire ashaka kumubona, bitewe n’uko yari yarumvise ibye, kandi akaba yari yiringiye kumubona akora igitangaza.  Nuko atangira kumubaza ibibazo byinshi, ariko ntiyagira icyo amusubiza. 10  Icyakora abakuru b’abatambyi n’abanditsi bakomezaga guhaguruka bafite uburakari bwinshi, bakamurega. 11  Hanyuma Herode n’abasirikare bamutesha agaciro, maze Herode amwambika umwenda mwiza cyane amushinyagurira, arangije aramwohereza, amusubiza kwa Pilato. 12  Nuko uwo munsi Herode na Pilato baba inshuti, kuko mbere yaho bari basanzwe bangana. 13  Hanyuma Pilato ahamagara abakuru b’abatambyi, abayobozi n’abaturage, baraterana. 14  Maze arababwira ati: “Mwanzaniye uyu muntu muvuga ko ashishikariza abantu kwivumbagatanya, none dore namubarije imbere yanyu ariko nsanga ibirego mumurega nta shingiro bifite. 15  Ndetse na Herode nta cyaha yamubonyeho kuko yamutugaruriye. Nta kintu yakoze gikwiriye kumwicisha. 16  None rero, ngiye kumuhana hanyuma murekure.” 17 * —— 18  Ariko bose basakuriza icyarimwe bati: “Uyu muntu mwice, ahubwo uturekurire Baraba!” 19  (Baraba uwo yari yarafunzwe azira ibikorwa byo kwigomeka n’ubwicanyi byabereye mu mujyi.) 20  Pilato yongera kubahamagara, kuko yashakaga kurekura Yesu. 21  Nuko barasakuza bati: “Mumanike ku giti!” 22  Yongera kubabwira ubwa gatatu ati: “Kubera iki? Ikibi uyu muntu yakoze ni ikihe? Nta cyo namubonyeho gikwiriye kumwicisha. Ndamuhana maze murekure.” 23  Babyumvise batangira gusakuza bavugira hejuru basaba ko yicwa. Amajwi yabo aramuganza. 24  Nuko Pilato ategeka ko ibyo basaba bikorwa: 25  Afungura umuntu wari warashyizwe muri gereza, azira kwigomeka n’ubwicanyi, uwo bari basabiye ko arekurwa, ariko atanga Yesu ngo bamugenze uko bashaka. 26  Igihe bari bamujyanye, bafashe umugabo witwaga Simoni w’Umunyakurene wari uvuye mu giturage, bamwikoreza igiti* bari bagiye kumanikaho Yesu, ngo agende amukurikiye. 27  Hari abantu benshi bari bamukurikiye, harimo n’abagore bagendaga bikubita mu gituza bitewe n’agahinda, kandi bamuririra cyane. 28  Yesu arahindukira abwira abo bagore ati: “Bakobwa b’i Yerusalemu, nimureke kundirira. Ahubwo mwiririre, muririre n’abana banyu. 29  Igihe kizaza ubwo abantu bazavuga bati: ‘Abagore bagira ibyishimo ni abadafite abana, abatarabyaye, n’abataronkeje!’ 30  Icyo gihe abantu bazabwira imisozi bati: ‘Nimutugwire!’ Babwire n’udusozi bati: ‘Nimudutwikire!’ 31  None se niba bakora ibi bintu igiti kigitoshye, nikimara kuma bizagenda bite?” 32  Ariko hari abandi bagabo babiri bari abagizi ba nabi, na bo bari bagiye kwicanwa na we. 33  Nuko bageze ahantu hitwa Igihanga, bamumanika ku giti, bakoresheje imisumari, bamumanikana n’abo bagizi ba nabi, umwe iburyo bwe, undi ibumoso bwe. 34  Ariko Yesu aravuga ati: “Papa bababarire, kuko batazi icyo bari gukora.” Nanone bakoresha ubufindo* kugira ngo bamenye uko bagabana imyenda ye. 35  Abantu bari bahagaze aho bari kwitegereza ibiri kuba. Ariko abayobozi bo baramusekaga bakavuga bati: “Yakijije abandi. Ngaho na we niyikize niba ari we Kristo w’Imana, Uwatoranyijwe!” 36  Ndetse n’abasirikare baramusekaga. Baramwegereye bamuha divayi isharira, 37  maze baravuga bati: “Niba uri umwami w’Abayahudi ikize!” 38  Hejuru ye hari icyapa cyanditsweho ngo: “Uyu ni umwami w’Abayahudi.” 39  Hanyuma, umwe mu bagizi ba nabi bari bamanitswe atangira kumubwira nabi ati: “Si wowe Kristo? Ngaho se ikize, natwe udukize!” 40  Ariko mugenzi we aramucyaha, aramubwira ati: “Wowe nta n’ubwo utinya Imana rwose. Ubu se muri mu rubanza rumwe? 41  Twebwe ntabwo turengana, kuko turimo duhabwa ibikwiriye ibyo twakoze byose. Ariko uyu muntu we, nta kintu kibi yakoze.” 42  Yongeraho ati: “Yesu, uzanyibuke nugera mu Bwami bwawe.” 43  Na we aramusubiza ati: “Uyu munsi ndakubwiza ukuri: Uzaba uri kumwe nanjye muri Paradizo.” 44  Icyo gihe byari nka saa sita z’amanywa, nyamara ku isi hose habaye umwijima, kugeza mu ma saa cyenda, 45  kuko urumuri rw’izuba rutabonetse. Hanyuma rido yakingirizaga ahera h’urusengero, icikamo kabiri ihereye hagati. 46  Yesu ataka aranguruye ijwi, aravuga ati: “Papa, mu maboko yawe ni ho nshyize ubuzima bwanjye.”* Amaze kuvuga atyo, arapfa. 47  Umuyobozi w’itsinda ry’abasirikare abonye ibibaye, asingiza Imana aravuga ati: “Mu by’ukuri, uyu muntu yari umukiranutsi.” 48  Abantu bose bari bateraniye aho babonye ibibaye, basubira iwabo bikubita mu gituza kubera agahinda. 49  Byongeye kandi, abantu bose bari bamuzi bari bahagaze hirya gato. Nanone aho hari abagore bari baramukurikiye baturutse i Galilaya, kandi babonye ibyo bintu. 50  Hari umugabo witwaga Yozefu, wari umwe mu bagize Urukiko rw’Ikirenga rw’Abayahudi, akaba yari umuntu mwiza, kandi w’umukiranutsi. 51  Uwo mugabo ntiyari yarashyigikiye umugambi wabo n’ibikorwa byabo. Yari uwo mu mujyi w’i Yudaya witwaga Arimataya kandi yari ategereje ko Ubwami bw’Imana buza. 52  Nuko uwo mugabo ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu. 53  Awumanura ku giti, awuzingira mu mwenda mwiza, awushyira mu mva yacukuwe mu rutare itari yarigeze ishyingurwamo. 54  Icyo gihe hari ku munsi wo Kwitegura, kandi Isabato yari igiye gutangira. 55  Ariko abagore bari barazanye na Yesu baturutse i Galilaya bajya kureba iyo mva, bareba n’ukuntu umurambo ushyirwamo. 56  Nuko basubirayo bategura imibavu n’amavuta ahumura neza. Ariko birumvikana nyine ko bijihije Isabato nk’uko amategeko yabisabaga.

Ibisobanuro ahagana hasi

Uyu murongo uboneka muri Bibiliya zimwe na zimwe, ariko ntuboneka mu nyandiko za kera z’ingenzi z’Ikigiriki zandikishijwe intoki. Reba Umugereka wa A3.
Reba Ibisobanuro by’amagambo ku ijambo “Igiti.”
Ni uburyo bakoreshaga kugira ngo bamenye imyanzuro bakwiriye gufata. Reba Ibisobanuro by’amagambo.
Cyangwa “umwuka wanjye.” Reba Ibisobanuro by’amagambo ku ijambo “Ubugingo.”