Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 12:1-59

 • Umusemburo w’Abafarisayo (1-3)

 • Mujye mutinya Imana aho gutinya abantu (4-7)

 • Mujye mwemera ko mwunze ubumwe na Kristo (8-12)

 • Umugani w’umukire utaragiraga ubwenge (13-21)

 • Nimureke guhangayika (22-34)

  • Umukumbi muto (32)

 • Mukomeze kuba maso (35-40)

 • Umugaragu wizerwa n’umugaragu mubi (41-48)

 • Sinazanye amahoro, ahubwo naje gutuma abantu bicamo ibice (49-53)

 • Mujye musuzuma ibihe turimo (54-56)

 • Mujye mukemura ibibazo mufitanye (57-59)

12  Hagati aho, abantu bari bateraniye hamwe ari ibihumbi byinshi cyane ku buryo bakandagiranaga. Nuko Yesu abwira mbere na mbere abigishwa be ati: “Murabe maso mwirinde umusemburo w’Abafarisayo, ari wo buryarya bwabo.  Icyakora nta kintu cyahishwe mu buryo bwitondewe kitazahishurwa, kandi nta banga ritazamenyekana.  Ni yo mpamvu ibintu byose muvuga mwiherereye bizumvikanira mu ruhame, kandi ibyo muvuga mwongorerana muri mu byumba byanyu, bizatangarizwa hejuru y’inzu.  Nshuti zanjye, nanone ndababwira nti: “Ntimugatinye abantu bashobora kubica, ariko bakaba badashobora kugira ikindi babatwara.’  Ahubwo dore uwo mukwiriye gutinya: Mujye mutinya ushobora kwica umuntu, akaba afite n’ububasha bwo kumujugunya muri Gehinomu.* Ni ukuri, uwo ni we mukwiriye gutinya.  Ese ibishwi bitanu ntibigura ibiceri bibiri by’agaciro gake?* Nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa.*  Mwebwe ariko ibyanyu birarenze! Ndetse n’imisatsi yo ku mitwe yanyu yose irabazwe. Ubwo rero, ntimutinye kuko murusha ibishwi byinshi agaciro.  “Ndababwira ko umuntu wese wemerera imbere y’abantu ko ari umwigishwa wanjye, nanjye nzemerera imbere y’abamarayika b’Imana ko ari umwigishwa wanjye.  Ariko unyihakanira imbere y’abantu, nanjye nzamwihakanira imbere y’abamarayika b’Imana. 10  Umuntu wese uvuga nabi Umwana w’umuntu azabibabarirwa, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntazabibabarirwa. 11  Igihe bazaba babajyanye imbere y’abantu n’abategetsi n’abayobozi, ntimuzahangayike mwibaza uko muziregura cyangwa icyo muzavuga, 12  kuko muri uwo mwanya umwuka wera uzababwira ibyo muzaba mugomba kuvuga.” 13  Nuko umwe mu bari aho aramubwira ati: “Mwigisha, bwira umuvandimwe wanjye tugabane umurage.” 14  Yesu aramubwira ati: “Wa muntu we, ni nde wanshinze kuba umucamanza wanyu cyangwa kubagabanya ibyanyu?” 15  Hanyuma arababwira ati: “Mukomeze kuba maso, kandi mwirinde umururumba,* kuko niyo umuntu yatunga ibintu byinshi ate, si byo bimuhesha ubuzima.” 16  Amaze kubabwira ibyo, abacira umugani ati: “Hari umugabo w’umukire wari ufite isambu, maze yeramo imyaka myinshi cyane. 17  Nuko atangira gutekereza ati: ‘Nzabigenza nte noneho ko ntafite aho kubika imyaka yanjye?’ 18  Aravuga ati: ‘Dore uko ngiye kubigenza: Ngiye gusenya ibigega nabikagamo imyaka, maze nubake ibindi binini kurushaho. Aho ni ho nzabika ibinyampeke byanjye n’ibindi bintu byanjye byose byiza. 19  Hanyuma nzibwira nti: Mbitse ibintu byinshi byiza bizamara imyaka myinshi. Reka mererwe neza, ndye, nywe, kandi nezerwe.”’ 20  Ariko Imana iramubwira iti: ‘Wa muntu we udashyira mu gaciro, iri joro uri bupfe. None se ibyo wabitse bizaba ibya nde?’ 21  Uko ni ko bigendekera umuntu w’umukire muri iyi si, ariko akaba atari umukire ku byerekeye Imana.” 22  Hanyuma abwira abigishwa be ati: “Kubera iyo mpamvu rero, ndababwira nti: Ntimukomeze guhangayika mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzambara, 23  kuko ubuzima buruta ibyokurya, n’umubiri ukaruta imyambaro.’ 24  Nimwitegereze neza ibikona. Ntibitera imbuto cyangwa ngo bisarure, nta n’ubwo bigira aho bibika imyaka. Nyamara Imana irabigaburira. None se ntimurusha inyoni agaciro? 25  Ni nde se muri mwe ushobora kongera n’umunsi umwe* ku gihe azamara, abiheshejwe no guhangayika? 26  Niba se n’ibyo mutabishobora, kuki mwahangayikira n’ibindi bisigaye? 27  Mwitegereze neza ukuntu indabyo zo mu gasozi zikura. Ntiziruha zikora akazi cyangwa ngo zibohe imyenda. Ariko ndababwira ko na Salomo ubwe, nubwo yari afite ibintu byinshi byiza, atigeze arimba nka rumwe muri izo ndabyo. 28  Niba se Imana yambika ityo ibyatsi byo mu gasozi biba biriho uyu munsi ejo bigatwikwa, ntizarushaho kubambika, mwa bafite ukwizera guke mwe? 29  Nuko rero, ntimukomeze kwibaza cyane icyo muzarya n’icyo muzanywa, kandi ntimukomeze guhangayika mwibaza byinshi, 30  kuko ibyo byose ari byo abantu b’isi bashakisha bashyizeho umwete, kandi Papa wanyu wo mu ijuru azi ko mubikeneye. 31  Ahubwo, mukomeze gushaka Ubwami bwe, hanyuma ibyo bintu muzabihabwa. 32  “Mwa mukumbi muto mwe, ntimutinye kuko Papa wanyu wo mu ijuru yemeye kubaha Ubwami. 33  Mugurishe ibyo mufite muhe abakene. Mwidodere udufuka tw’amafaranga tudasaza, kandi mwibikire ubutunzi butangirika mu ijuru, aho umujura atabwegera n’udukoko ntituburye, 34  kuko aho ubutunzi bwanyu buri, ari ho n’imitima yanyu izaba. 35  ”Mwambare, mwitegure, n’amatara yanyu yake, 36  kandi mumere nk’abantu bategereje igihe shebuja ari bugarukire avuye mu bukwe, kugira ngo naza agakomanga bahite bamukingurira. 37  Abo bagaragu bazishima shebuja naza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri ko azitegura maze akabajyana ku meza, hanyuma akabaha ibyokurya. 38  Kandi bazishima naramuka aje nijoro mu gicuku* cyangwa bwenda gucya,* agasanga bari maso. 39  Ariko mumenye iki: Nyiri urugo aramutse amenye isaha umujura azaziraho, yakomeza kuba maso ntamwemerere gupfumura inzu ye ngo yinjiremo. 40  Namwe rero muhore mwiteguye, kuko Umwana w’umuntu azaza mu gihe mudatekereza.” 41  Hanyuma Petero aramubwira ati: “Mwami, ni twe uciriye uwo mugani cyangwa uwuciriye n’abandi bose?” 42  Nuko Umwami aravuga ati: “Mu by’ukuri se, ni nde mugaragu wizerwa kandi uzi ubwenge, shebuja azaha inshingano yo kwita ku bagaragu* be kugira ngo ajye akomeza kubaha ibyokurya mu gihe gikwiriye? 43  Uwo mugaragu azabona imigisha, shebuja naza agasanga abigenza atyo. 44  Ndababwira ukuri ko azamushinga ibyo atunze byose. 45  Ariko uwo mugaragu niyibwira ati: ‘Databuja atinze kuza,’ hanyuma agatangira gukubita abandi bagaragu n’abaja, kandi akarya, akanywa, agasinda, 46  shebuja w’uwo mugaragu azaza ku munsi atari amwitezeho no ku isaha atazi, maze amuhane bikomeye, kandi azamushyira hamwe n’abahemu. 47  Nuko uwo mugaragu wasobanukiwe icyo shebuja ashaka, ariko ntiyitegure cyangwa ngo akore ibyo shebuja yamusabye, azakubitwa inkoni nyinshi. 48  Ariko umuntu utarasobanukiwe maze agakora ibintu bikwiriye kumukubitisha inkoni, azakubitwa nke. Ni ukuri, umuntu wese wahawe byinshi azabazwa byinshi, kandi uwo abantu bashinze byinshi bazamusaba ibirenze ibyo basaba abandi. 49  “Ni nk’aho naje gukongeza umuriro mu isi. None se ni iki kindi nshaka, niba umuriro waramaze kwaka? 50  Mu by’ukuri, hari ikigeragezo ngomba kuzahangana na cyo,* kandi rwose mpora mpangayitse kugeza igihe kizarangirira. 51  None se mutekereza ko naje kuzana amahoro mu isi? Oya rwose, ahubwo ndababwira ko naje gutuma abantu batandukana. 52  Uhereye ubu, mu rugo rumwe hazajya habamo abantu batanu batumvikana, batatu barwanye babiri, na babiri barwanye batatu. 53  Bazaba batumvikana, umugabo arwanye umuhungu we, umuhungu arwanye papa we, umugore arwanye umukobwa we, umukobwa arwanye mama we, umugore arwanye umukazana we, n’umukazana* arwanye nyirabukwe.”* 54  Nanone abwira abantu ati: “Iyo mubonye igicu giturutse iburengerazuba, muhita muvuga muti: ‘Hagiye kugwa imvura nyinshi,’ kandi koko biraba. 55  Iyo mubonye umuyaga uhushye uturuka mu majyepfo, na bwo muravuga muti: ‘Haraba ubushyuhe,’ kandi koko biraba. 56  Mwa ndyarya mwe, ko muzi gusuzuma uko isi n’ikirere bimeze, kuki mutazi no gusuzuma ibi bihe turimo? 57  None se ni iki gituma mutagenzura ngo mumenye uko mwakora ibihuje no gukiranuka? 58  Urugero, niba uri kumwe n’ukurega mugiye kuburana imbere y’umuyobozi, ujye ugira icyo ukora mukiri mu nzira ukemure ikibazo mufitanye, kugira ngo atagushyira umucamanza, umucamanza na we akagushyira umukozi w’urukiko, umukozi w’urukiko na we akagushyira muri gereza. 59  Ndakubwira ko utazavamo utabanje kwishyura ideni ryose, hadasigaye n’igiceri cy’agaciro gake cyane.”*

Ibisobanuro ahagana hasi

Reba Ibisobanuro by’amagambo.
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “asariyoni ebyiri.” Reba Umugereka wa B14.
Cyangwa “yirengagiza.”
Cyangwa “kurarikira.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “umukono umwe.” Reba Umugereka wa B14.
Ni ukuva saa tatu za nijoro kugeza saa sita z’ijoro.
Ni ukuva saa sita z’ijoro kugeza saa cyenda z’ijoro.
Cyangwa “igisonga.” Ni umuntu ushinzwe kwita ku byo mu rugo n’abo mu rugo.
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “umubatizo ngomba kuzabatizwa.”
Aba ari umugore w’umuhungu wawe.
Aba ari mama w’umugabo wawe cyangwa w’umugore wawe.
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “Leputoni.” Reba Umugereka wa B14.