Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 17:1-37

  • Ibintu bituma abantu bakora icyaha. Kubabarira no kwizera (1-6)

  • Ibyo twakoze ni byo twagombaga gukora (7-10)

  • Abantu 10 bari barwaye ibibembe bakira (11-19)

  • Uko Ubwami bw’Imana bwari kuza (20-37)

    • Ubwami bw’Imana buri “hagati muri mwe.” (21)

    • “Mwibuke umugore wa Loti” (32)

17  Nuko Yesu abwira abigishwa be ati: “Ibituma abantu bakora ibyaha bizabaho byanze bikunze. Ariko umuntu utuma abandi bakora ibyaha azahura n’ibibazo bikomeye.  Icyamubera cyiza, ni uko yahambirwa ibuye rinini* mu ijosi maze akajugunywa mu nyanja, aho kugira ngo asitaze umwe muri aba bagereranywa n’abana bato.  Mwirinde! Niba umuvandimwe wawe akoze icyaha umucyahe, kandi niyihana umubabarire.  Niyo yagukorera icyaha inshuro zirindwi ku munsi kandi akagusanga inshuro zirindwi akubwira ati: ‘Ndihannye,’ uzamubabarire.”  Icyo gihe intumwa zibwira Umwami ziti: “Noneho dufashe tugire ukwizera gukomeye.”  Hanyuma Umwami aravuga ati: “Muramutse mufite ukwizera kungana n’akabuto ka sinapi, mwabwira iki giti muti: ‘Randuka uterwe mu nyanja,’ kandi cyabumvira.  “Ni nde muri mwe waba afite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira amatungo, maze yaza avuye mu murima agahita amubwira ati: ‘Ngwino dusangire?’  Si uko yabigenza ahubwo yamubwira ati: ‘Genda uhindure imyambaro yawe untegurire ibyokurya bya nimugoroba, hanyuma ubinzanire mbanze ndye kandi nywe, nyuma yaho ni bwo nawe uri burye kandi unywe.’  Ntazumva ko akwiriye gushimira uwo mugaragu kubera ko uwo mugaragu azaba yakoze ibyo ashinzwe. 10  Nuko rero, namwe nimumara gukora ibintu byose mushinzwe, mujye muvuga muti: ‘Si ngombwa ko mudushimira. Turi abagaragu gusa. Ibyo twakoze ni byo twagombaga gukora.’” 11  Hari igihe Yesu yari agiye i Yerusalemu, anyura muri Samariya na Galilaya. 12  Nuko yinjiye mu mudugudu umwe, abantu 10 bari barwaye ibibembe baza kumureba, ariko bahagarara kure ye. 13  Barangurura amajwi yabo baravuga bati: “Yesu, Mwigisha, tugirire impuhwe!” 14  Nuko ababonye arababwira ati: “Nimugende mwiyereke abatambyi.” Bakiva aho bahita bakira. 15  Ariko umwe muri bo abonye ko yakize, agaruka asingiza Imana mu ijwi riranguruye. 16  Nuko apfukama imbere ya Yesu, aramushimira, kandi uwo mugabo yari Umusamariya. 17  Yesu na we arabaza ati: “Ese abantu bakize ntibari icumi? None se abandi icyenda bari he? 18  Ese hari n’umwe muri bo wagarutse gusingiza Imana, uretse uyu mugabo w’umunyamahanga?” 19  Nuko aramubwira ati: “Haguruka wigendere, ukwizera kwawe kwagukijije.” 20  Ariko Abafarisayo bamubajije igihe Ubwami bw’Imana buzazira, arabasubiza ati: “Ubwami bw’Imana ntibuzaza mu buryo bugaragarira bose. 21  Nta n’ubwo abantu bazavuga bati: ‘Dore ngubu!’ Cyangwa bati: ‘Nguburiya!’ Kuko Ubwami bw’Imana buri hagati muri mwe.” 22  Nuko abwira abigishwa be ati: “Igihe kizagera ubwo muzifuza ko Umwana w’umuntu agumana namwe, ariko ibyo ntibizashoboka. 23  Icyo gihe abantu bazababwira bati: ‘Dore ari hariya’ cyangwa bati: ‘Ari hano!’ Ntimuzageyo cyangwa ngo mubakurikire. 24  Nk’uko iyo umurabyo urabije ubonekera mu ruhande rumwe rw’ikirere ukagera no ku rundi ruhande, ni ko bizamera n’igihe umwana w’umuntu azaba ahari. 25  Icyakora agomba kubanza kugerwaho n’imibabaro myinshi, kandi ab’iki gihe bakamwanga. 26  Nanone, uko byagenze mu minsi ya Nowa, ni na ko bizagenda igihe Umwana w’umuntu azaba ahari. 27  Abantu bararyaga, baranywaga, abagabo bagashaka abagore n’abakobwa bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge maze umwuzure ukaza ukabarimbura bose. 28  Ni na ko byagenze mu gihe cya Loti. Abantu bararyaga, baranywaga, baraguraga bakagurisha, bagahinga kandi bakubaka. 29  Ariko umunsi Loti yaviriye i Sodomu, haguye umuriro n’amazuku* biturutse mu ijuru, birabarimbura bose. 30  Uko ni na ko bizagenda ku munsi Umwana w’umuntu azahishurwa. 31  “Kuri uwo munsi, umuntu uzaba ari hejuru y’inzu ariko ibintu bye biri mu nzu, ntazamanuke ngo abifate, kandi umuntu uzaba yagiye mu murima na we ntazagaruke kureba ibyo yasize inyuma. 32  Mwibuke umugore wa Loti. 33  Umuntu wese ushaka kurinda ubuzima bwe azabubura, ariko umuntu wese wemera gupfa azongera abeho. 34  Ndababwira ukuri ko muri iryo joro abantu babiri bazaba baryamye mu buriri bumwe. Umwe azajyanwa ariko undi asigare. 35  Icyo gihe abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, maze umwe ajyanwe, ariko undi asigare.” 36 * —— 37  Bamaze kubyumva baramubaza bati: “Mwami ibyo bizabera he?” Arabasubiza ati: “Aho intumbi iri, ni na ho kagoma* ziteranira.”

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “urusyo.”
Ni ibintu bisa n’umuhondo binuka kandi byaka cyane.
Uyu murongo uboneka muri Bibiliya zimwe na zimwe, ariko ntuboneka mu nyandiko za kera z’ingenzi z’Ikigiriki zandikishijwe intoki. Reba Umugereka wa A3.
Ni ubwoko bw’igisiga.