Igitabo cya mbere cya Samweli 2:1-36

  • Isengesho rya Hana (1-11)

  • Ibyaha by’abahungu babiri ba Eli (12-26)

  • Yehova avuga ibizaba ku muryango wa Eli (27-36)

2  Nuko Hana arasenga ati: “Umutima wanjye wishimiye Yehova,Imbaraga* zanjye zongerwa na Yehova. Mbumbuye akanwa kanjye ngo nsubize abanzi banjye,Kuko nishimira ibikorwa byawe byo gukiza.   Nta wera nka Yehova,Ntawuhwanye nawe,Nta gitare kiruta Imana yacu.   Ntimukomeze kuvugana ubwibone,Ntimugire ikintu muvuga mwirata,Kuko Yehova ari Imana izi byose,Kandi ni we ushobora kuvuga niba ibyo abantu bakora bikwiriye cyangwa bidakwiriye.   Imiheto y’abanyambaraga yaravunitse,Ariko abasitara bo bahabwa imbaraga.   Abaryaga neza, ubu bakorera ibyokurya,Ariko abari bashonje bo ntibakigira inzara. Umugore utarabyaraga yabyaye barindwi,Uwari ufite abahungu benshi we, asigara wenyine.*   Yehova ashobora kwica no gutuma umuntu akomeza kubaho,*Ashobora gushyira abantu mu mva* kandi ashobora no kubazura.   Yehova ashobora gutuma umuntu akena no gutuma umuntu akira,Ashobora gucisha abantu bugufi no gushyira abantu hejuru.   Akura uworoheje mu mukungugu,Ashyira umukene hejuru amukuye mu ivu,*Akabicaranya n’abatware,Akabaha intebe y’icyubahiro. Fondasiyo z’isi* ziri mu maboko ya Yehova,Kandi ni zo yashyizeho isi.   Arinda intambwe z’indahemuka ze,Ariko umubi azacecekesherezwa mu mwijima,Kuko imbaraga z’umuntu atari zo zituma atsinda. 10  Yehova azarimbura abamurwanya,*Azahinda nk’inkuba, abasukeho umujinya we ari mu ijuru. Yehova azacira imanza isi yose,Azaha imbaraga* umwami we,Kandi yongerere imbaraga uwo yasutseho amavuta.” 11  Nuko Elukana asubira iwe i Rama, naho uwo mwana w’umuhungu atangira gukorera Yehova ayobowe n’umutambyi Eli. 12  Abahungu ba Eli bari babi cyane; ntibubahaga Yehova. 13  Aho kunyurwa n’umugabane wagenewe abatambyi wavaga ku byo abantu babaga batanze, dore ibyo bakoraga: iyo umuntu yabaga atamba igitambo, umugaragu w’umutambyi yazaga inyama zitangiye kubira, akazana igikanya cy’amenyo atatu, 14  akakijomba mu ikarayi cyangwa mu nkono y’imikondo ibiri, cyangwa mu isafuriya cyangwa mu nkono y’umukondo umwe. Icyo gikanya icyo cyazamuraga cyose ni cyo umutambyi yatwaraga kikaba icye. Ibyo ni byo bakoreraga Abisirayeli bose bazaga i Shilo. 15  Na mbere y’uko umuntu utamba igitambo atwika ibinure, umugaragu w’umutambyi yarazaga akamubwira ati: “Ha umutambyi inyama zo kotsa; ntumuhe izitetse arashaka imbisi gusa.” 16  Iyo umuntu utamba igitambo yamusubizaga ati: “Reka babanze batwike ibinure maze ufate izo ushaka,”* yaravugaga ati: “Oya, zimpe nonaha, niwanga ndazitwara ku ngufu!” 17  Ibyo byatumye icyaha cy’abo bagaragu gihinduka icyaha gikomeye cyane imbere ya Yehova, kuko basuzuguraga igitambo cya Yehova. 18  Icyo gihe Samweli, yakoreraga Yehova yambaye* efodi iboshye mu budodo bwiza cyane, nubwo yari akiri muto. 19  Nanone kandi, buri mwaka mama we yamudoderaga ikanzu nto itagira amaboko, akayimuzanira igihe yabaga azanye n’umugabo we gutamba igitambo cya buri mwaka. 20  Eli asabira Elukana n’umugore we umugisha agira ati: “Yehova azatume ubyarana n’uyu mugore undi mwana uzasimbura uwo wahaye Yehova.” Nuko basubira iwabo. 21  Yehova agirira impuhwe Hana, yongera kubyara. Yabyaye abandi bahungu batatu n’abakobwa babiri. Uwo mwana Samweli akomeza gukura ari na ko akorera Yehova. 22  Eli yari ashaje cyane ariko yajyaga yumva ibintu byose abahungu be bakoreraga Abisirayeli bose, n’ukuntu basambanaga n’abagore bakoreraga ku muryango w’ihema ryo guhuriramo n’Imana. 23  Yarababwiraga ati: “Kuki mukomeza gukora ibintu nk’ibyo? Numva abantu bose babavugaho ibintu bibi. 24  Oya bana banjye, kuko ibyo numva abagaragu ba Yehova babavugaho atari byiza. 25  Umuntu akoshereje mugenzi we, undi muntu yasenga Yehova amusabira.* Ariko se umuntu akoshereje Yehova, ni nde wamusabira?” Icyakora banze kumvira papa wabo kuko Yehova yari yariyemeje kubica. 26  Hagati aho wa mwana Samweli yagendaga akura, ari na ko arushaho gukundwa na Yehova n’abantu. 27  Nuko umuntu woherejwe n’Imana asanga Eli, aramubwira ati: “Yehova aravuze ati: ‘Siniyeretse sokuruza n’umuryango we igihe bari abacakara muri Egiputa kwa Farawo? 28  Namutoranyije mu miryango yose ya Isirayeli kugira ngo ambere umutambyi, ajye azamuka ku gicaniro cyanjye atambe ibitambo, atwike umubavu,* kandi yambare efodi ari imbere yanjye. Nanone nahaye sokuruza n’umuryango we ibitambo byose bitwikwa n’umuriro by’Abisirayeli.* 29  None kuki musuzugura* ibitambo byanjye n’amaturo yanjye nategetse ko bitangirwa mu nzu yanjye? Kuki ukomeza kubaha abahungu bawe kuruta uko unyubaha? Mukabyibuhishwa no kurya ibyiza kuruta ibindi biva ku bitambo Abisirayeli bantura? 30  “‘Ni yo mpamvu Yehova Imana ya Isirayeli avuga ati: “Nari naravuze ko abo mu muryango wawe n’abo mu muryango wa sokuruza bazahora bankorera.”* Ariko ubu Yehova aravuze ati: “Ibyo ntibishoboka, kuko abanyubaha ari bo nzubaha kandi abansuzugura, bagasuzugurwa.” 31  Mu gihe kizaza nzatuma wowe n’abo mu muryango wa sokuruza mudakomeza kugira imbaraga* ku buryo mu muryango wawe nta muntu uzabaho igihe kirekire kugeza ashaje. 32  Igihe Abisirayeli bazaba bamerewe neza, uzabona umwanzi mu nzu yanjye, kandi nta musaza uzongera kuboneka mu muryango wawe. 33  Hari umuntu wo mu muryango wawe uzakomeza gukorera ku gicaniro cyanjye. Azatuma amaso yawe atongera kureba kandi atume ugira agahinda, ariko abantu benshi bo mu muryango wawe bazicwa n’inkota. 34  Dore ikizagera ku bahungu bawe bombi, Hofuni na Finehasi, kikakubera ikimenyetso: Bombi bazapfira umunsi umwe. 35  Nzashyiraho umutambyi w’indahemuka, uzakora ibyo nifuza. Nzamwubakira inzu nyikomeze kandi azakomeza kubera umutambyi uwo nasutseho amavuta. 36  Umuntu wese uzasigara mu muryango wawe, azaza amwunamire kugira ngo abone amafaranga n’umugati, avuge ati: “Ndakwinginze reka nkore umwe mu mirimo y’abatambyi, mbone icyo ndya.”’”

Ibisobanuro ahagana hasi

Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo, bisobanura: “Ashyira hejuru ihembe ryanjye.” Reba Ibisobanuro by’amagambo.
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “yarumagaye.”
Cyangwa “akabeshaho umuntu.”
Cyangwa “Shewoli,” ni ukuvuga aho abantu bose bapfa bajya. Reba Ibisobanuro by’amagambo.
Bishobora kuba ari “ibishingwe.”
Cyangwa “ubutaka.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “Azashyira hejuru ihembe.” Reba Ibisobanuro by’amagambo.
Bishobora kuba ari “abarwanya Yehova bazakuka umutima.”
Cyangwa “izo umutima wawe wifuza.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “akenyeye.”
Bishobora kuba ari “Imana yabunga.”
Cyangwa “yose umubavu.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “abana ba Isirayeli.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “mutera imigeri.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “bagendera imbere yanjye.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “ukuboko.”