Ja ku birimwo

Amakuru yo kuri JW

Nusome kuri internet amakuru yerekeye Ivyabona vya Yehova. Hariko kandi ibiganiro vyateguriwe abahinga mu vy’amategeko no mu vyo kumenyesha amakuru.

Nta mvo yotuma dutinya uruhamo

Mw’ikoraniro rya buri mwaka ryo mu 2019, umuvukanyi Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi yaratanze insiguro ivuga iti: “Ni igiki dukwiye gutinya?” Iyo nsiguro yarimwo akavidewo k’ivyabonywe vy’abavukanyi na bashiki bacu bariko barashikirwa n’uruhamo mu Burusiya.

Nta mvo yotuma dutinya uruhamo

Mw’ikoraniro rya buri mwaka ryo mu 2019, umuvukanyi Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi yaratanze insiguro ivuga iti: “Ni igiki dukwiye gutinya?” Iyo nsiguro yarimwo akavidewo k’ivyabonywe vy’abavukanyi na bashiki bacu bariko barashikirwa n’uruhamo mu Burusiya.

Amakuru agenewe abamenyeshamakuru

Amakuru be n’amavidewo y’ivyabaye vyerekeye Ivyabona vya Yehova bo hirya no hino kw’isi.

Ibijanye n’imanza

Ibibazo bijanye n’imanza be n’agateka ka zina muntu vyerekeye Ivyabona vya Yehova kw’isi yose.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 3 avuye ku Nama Nyobozi (2021)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi aradushikiza amakuru agezweho be n’ivyabonywe vyerekana neza ko Yehova ariko arahezagira igikorwa co kwamamaza turangura muri iki kiringo c’ikiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 2 avuye ku Nama Nyobozi (2021)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi arigana amakuru agezweho be n’ivyabonywe biremesha vyerekana ko Yehova ariko arahezagira Beteli muri iki kiringo c’ikiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 1 avuye ku Nama Nyobozi (2021)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi arigana ivyabonywe biremesha vyerekana ukuntu turiko turaroranirwa mu gikorwa co kwamamaza muri iki kiringo c’ikiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 9 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Umwe mu bagize Inama Nyobozi arasigura igituma dukeneye kuguma twiyubara be n’ukuntu twokwikingira ico kiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 8 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi arasigura ukuntu ubuhanuzi bwo muri Bibiliya budufasha kwihangana muri iki kiringo c’ikiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 7 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi aravuga ibintu vyofasha abakiri bato guhangana n’ingorane ziterwa n’iki kiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 6 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi arasigura ukuntu tubandanya kuronka ibifungurwa vyo mu buryo bw’impwemu naho duhanganye n’ikiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 5 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi arigana ukuntu Yehova yagaragaje ko yitwararikana urukundo abasavyi biwe muri iki kiringo c’ikiza.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 4 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Uwo mu bagize Inama Nyobozi aravuga ivyo bazokwisunga mu gufata ingingo zo gusubira gukora ibikorwa bijanye no gusenga nk’uko vyahora.

AMAKURU YO KW’ISI YOSE

Amakuru agezweho ya 3 avuye ku Nama Nyobozi (2020)

Niwirabire ukuntu Yehova yahezagiye intunganyo zijanye n’insiguro idasanzwe hamwe n’Icibutso c’urupfu rw’Umukama wacu.

KOREYA Y’EPFO

Abakirisu bo muri Koreya y’epfo ntibagize aho bahengamiye: Inkuru y’ukwizera n’umutima rugabo

Kuva mu 1953, Ivyabona vya Yehova b’abasore bagiye barapfungwa kubera banse kuja mu gisoda babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima. Muri Ruhuhuma 2019, vyarahindutse. Nurabe ivyatumye haba iryo hinduka ry’imbonekarimwe.

UBURUSIYA

Ikiganiro twagiranye n’umuvukanyi Dmitriy Mikhaylov

Ku wa 29 Rusama 2018, umuvukanyi Mikhaylov yarafashwe aca amara amezi atari make apfunzwe. Mu kiganiro twagiranye, aratwiganira ingene Yehova yamufashije kwihangana, hambavu yo gufatwa mu mugongo n’umukenyezi wiwe w’umwizigirwa. Arasigura n’ingene kubwira abandi banyororo ukuri kwo muri Bibiliya vyamufashije kugumana amahoro n’umunezero.