SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Nobyembre 2017

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Disyembre 25, 2017 anggad Enero 28, 2018.

Mangansion a Malikeliket!

No nababaingan kan mangansion kaibay kongregasyon, antoy makatulong ed sika tan panon mon nausar so boses mo pian nirayew si Jehova?

Kasin Manpapasalimbeng Ka ed si Jehova?

Diad uksoyan na saray syudad a salimbengan et makaaral tayo nipaakar ed panamerdona na Dios.

Aligen so Inkahustisya tan Panangasi nen Jehova

Panon ya ipapanengneng na saray syudad a salimbengan so panangasi nen Jehova? Antoy naaralan tayo ed saratan nipaakar ed pangipapasen to ed bilay? Panon ya ipapatnag na saratan so perpekton hustisya to?

“Say Mabunlok a Too et Nabendisyonan”

Sarag tayon usaren so panaon, biskeg, tan arum nin kaykayarian tayo pian suportaan so kimey a panagpulong na Panarian.

Ipulisay so Panagnonot na Mundo

Amin tayo et walay kaukolan tayon gawaen pian say nonot tayo et agnaimpluensyaan na ideya na karaklan. Amtaen tayoy limaran alimbawa na panagnonot na mundo.

Anggapo Komon so Mangamper ed Sikayon Naalay Premyo Yo

Kayarin impanonot nen apostol Pablo ed saray kapara ton Kristiano so balibalin ilalo ra, sikatoy angiter na maaro iran pasakbay.

Panon Kan Makapan-adjust ed Balon Kongregasyon Mo?

No kaukolan moy onalis ed sananey a kongregasyon, nayarin napapagaan ka. Antoy makatulong pian makapan-adjust ka?