Onlad karga

Onlad saray karga

Anggapo Komon so Mangamper ed Sikayon Naalay Premyo Yo

Anggapo Komon so Mangamper ed Sikayon Naalay Premyo Yo

“Anggapo komon so toon mangamper ed sikayon naalay premyo yo.”​—COL. 2:18.

KANSIONEN: 32, 134

1, 2. (a) Anton premyo so tatalaranan na saray lingkor na Dios? (b) Antoy makatulong pian mansiansia tayon akapokus ed premyo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

SINGA si apostol Pablo, saray alanaan ya Kristiano natan et walaan na mabmablin ilalo ya naawat so “premyo a panatawag na Dios ed tawen.” (Fil. 3:14) Tatalaranan dan nakaiba si Jesu-Kristo ya manuley ed Panarian to ed tawen tan tulongan iray totoo ya magmaliw a perpekto. (Apo. 20:6) Talagan balibali itan ya ilalo na saratan ya tinawag na Dios! Duma balet so ilalo na saray arum a karnero. Tatalaranan dan naawat so premyon bilay ya andi-anggaan diad dalin—tan talagan makapaliket itan ya ilalo!​—2 Ped. 3:13.

2 Pian natulongan nen Pablo iray kapara ton alanaan a Kristiano ya mansiansian matoor tan naala day premyo, oniay impaseseg tod sikara: “Iyapasakey yoy nonot yo ed saray bengatlan walad tawen.” (Col. 3:2) Kaukolan ya lanang dan nonoten so mabmablin ilalo ra  ya manbilay ed tawen. (Col. 1:4, 5) No nodnonoten na amin a lingkor nen Jehova iray bendisyon ya ipaparaan tod sikara, natulongan iran mansiansian akapokus ed premyo, balanglan say ilalo ra et diad tawen odino diad dalin.​—1 Cor. 9:24.

3. Anto ran peligro so impasakbay nen Pablo ed saray kapara ton Kristiano?

3 Pinasakbayan met nen Pablo iray kapara ton Kristiano ed saray peligro a nayarin mangamper ed sikaran naalay premyo da. Singa bilang, insulat tod kongregasyon ed Colosas ya wala ray palson Kristiano a labay dan naawat so pabor na Dios panamegley na saray gawa a kakaukolanen na Ganggan imbes ya diad panamegley na pananisia ed Kristo. (Col. 2:16-18) Binitla met nen Pablo iray peligro ya wala ni anggad natan tan nayarin mangamper ed sikatayon naala so premyo tayo. Singa bilang, impaliwawa to no panon ya labanan iray imoral a pilalek tan no antoy gawaen tayo no walay problema tayo ed saray agagi odino diad pamilya tayo. Say bilin to et makanakana ed sikatayo natan. Kanian, aralen tayo so pigaran maaron pasakbay nen Pablo ya nabasa ed sulat to ed saray taga Colosas.

PATEY YO IRAY IMORAL YA PILALEK

4. Akin a say imoral iran pilalek et nayarin mangamper ed sikatayon naalay premyo tayo?

4 Kayarin impanonot nen Pablo ed saray agagi to so balibalin ilalo ra, oniay insulat to: “Kanian, patey yo ray kabiangan na laman yo nipaakar ed seksual ya imoralidad, karutakan, agnakontrol a pantintindek ed sekso, makapasakit a pilalek, tan inkaagum.” (Col. 3:5) Saray imoral a pilalek et nayarin mabisbiskeg tan mangamper ed sikatayon naawat iray espiritual a kayamanan. Oniay imbaga na sakey a brother ya adaeg na imoral iran pilalek to balet natan et akapawil lad kongregasyon, “Ingguyor ak na mabisbiskeg a puersa, ya pinaulyanan ko anggad naatrasado la.”

5. Panon tayon naprotektaan so sarili tayo ed mapeligro iran situasyon?

5 Kaukolan tayo met so manalwar a maong no wala tayod situasyon a nayarin natukso tayon ikompromiso iray estandarte nen Jehova ed moral. Singa bilang, maabig no diad gapo ni labat, say saninaro et mangi-set la na malinew iran limitasyon nipaakar ed pambembenan, iyangob, odino paniba ya sikaran dua labat. (Pro. 22:3) Nayarin niwala met so mapeligron situasyon no say sakey a Kristiano et manbiahe ed arawi lapud trabaho odino kaukolan toy mantrabaho ya say kaiba to et agto kaparay sekso. (Pro. 2:10-12, 16) No wala kad ontan ya situasyon, ibagam ya sakey kan Tasi nen Jehova, kiwas ka ed marespeton paraan, tan aglilingwanan ya say pan-flirt o pikarinyoan et makaderal iray resulta to. Mapeligro met no nadi-depress tan makapkapuy so liknaan tayo. Diad ontan iran situasyon, nayarin labay tayon walay mangipalikna ed sikatayo ya importante itayo. Nayari ni ingen ya mananap tayoy makatalos ed nalilikna tayo kanian awaten tayo lay atension na anggan siopa. No bilang ta nagawa itan ed sika, patulongan ka ed si Jehova tan ed saray agagi pian anggapoy mangamper ed sika ya naalay premyo.​—Basaen so Salmo 34:18; Proverbio 13:20.

6. Antoy nepeg tayon tandaan no manpipili tayo na panagligliwaan?

6 Pian napatey iray imoral a pilalek, kaukolan tayon ipulisay iray imoral a panagligliwaan. Maslak ed saray panagligliwaan natan et mipara ed saray kagagawa ed Sodoma tan Gomorra nensaman. (Jud. 7) Saray managgawa na ontan iran panagligliwaan et ipapaseseg day ideya ra nipaakar ed moral, ya normal labat so seksual ya imoralidad tan anggapoy mauges ya epekto to. Kaukolan tayoy manalwar tan agtayo basta aawaten so anggan  anton panagligliwaan. Kaukolan ya saray pilien tayon panagligliwaan et agmangamper ed sikatayon manpokus ed premyon bilay.​—Pro. 4:23.

“ISULONG YO” SO ARO TAN KAABIGAN

7. Anto ran problema so nayarin onlesa ed loob na kongregasyon?

7 Malikeliket tayo ta kabiangan itayo na Kristianon kongregasyon. Say panaaral tayo na Salita na Dios diad saray pantitipon tayo tan say kaabigan tan maaron suporta tayo ed sakey tan sakey et ontutulong ed sikatayon manpokus ed premyo. Balet no maminsan, lapud agpantatalosan et nayarin niwalay tensyon ed saray membro na kongregasyon. No agtayo naayos iratan ya problema, mainomay iratan a mansumpal ed sakit na linawa.​—Basaen so 1 Pedro 3:8, 9.

8, 9. (a) Anto ran kualidad so ontulong ed sikatayon naalay premyo tayo? (b) Antoy makatulong pian napansiansia tayoy kareenan no asakitan itayo na sakey ya agi?

8 Antoy gawaen tayo pian say sakit na linawa et agmangamper ed sikatayon naalay premyo tayo? Pinaseseg nen Pablo iray agagi ed Colosas: “Bilang pinili na Dios, masanto tan inad-aro, isulong yo so maaron panangabagey, kaabigan, inkamapaabeba, inkaulimek, tan anos. Itultuloy yon itepel so sakey tan sakey tan mabulos a perdonaen so sakey tan sakey anggano walay rason na sakey ya ireklamo imay sakey. No panon a si Jehova et mabulos to kayon pinerdona, ontan met so gawaen yo. Balet likud ni ed sarayan amin a bengatla, isulong yo so aro, ta saya so perpekton bedber na pankakasakey.”​—Col. 3:12-14.

9 Say aro tan kaabigan so ontulong ed sikatayon perdonaen so sakey tan sakey. Singa bilang, no asakitan so liknaan tayo lapud imbaga odino ginawa na sakey ya agi, sarag tayon nonoten iray panaon ya aliwliway imbaga odino ginawa tayo. Agta aapresyaen tayoy aro tan kaabigan na agagi tayo lapud pinalampas da ray lingo tayo? (Basaen so Eclesiastes 7:21, 22.) Nagkalalo lan pisalamatan tayo so kaabigan nen Kristo lapud pankakasakeyen to ray tuan managdayew. (Col. 3:15) Amin tayo et saksakey a Dios so aaroen tayo, parehon mensahe so ipupulong tayo, tan parepareho so maslak ed saray subok ya dadalanen tayo. No ipatnag tayoy kaabigan tan maaro tayon perdonaen so balang sakey, makatulong tayo ed pankakasakey na kongregasyon tan makapampokus tayo ed premyon bilay.

10, 11. (a) Akin ya mapeligro so imon? (b) Antoy gawaen tayo pian say imon et agmangamper ed sikatayon naalay premyo tayo?

10 Wala ray alimbawa ed Biblia ya mamapasakbay ed sikatayo ya say imon et nayarin mangamper ed sikatayon naalay premyo. Singa bilang, si Cain et nanimon ed agi ton si Abel tan pinatey to. Si Kora, Datan, tan Abiram et nanimon ed si Moises tan nanrebelde rad sikato. Ontan met, si Arin Saul et nanimon ed si David tan sinali ton pateyen. Agpankelawan ya imbaga na Salita na Dios: “Say imon tan inkamakolkol et mamapawalay gulo tan amin a mauges a bengatla.”​—Sant. 3:16.

11 No bayuboan tayo ed puso tayo so aro tan kaabigan, agtayo main-inomay ya manimon. Ibabaga na Salita na Dios: “Say aro et maanos tan maomaong. Say aro et aliwan maimon.” (1 Cor. 13:4) Pian ag-ontubo ed puso tayo so imon, panseetan tayon nengnengen iray bengatla a singa ed pakanengneng na Dios, ya ipasen tayon saray agagi tayo et kabiangan na sakey a laman, say kongregasyon. Ontulong iya pian nipanengneng tayoy pililikna, ya singa ibabaga na Biblia: “No nigloria so sakey a kabiangan, miliket ed satan iray arum a kabiangan.” (1 Cor. 12:16-18, 26) Kanian imbes ya manimon, manliket tayo no makaawat na bendisyon so arum. Isipen pay alimbawa nen Jonatan ya anak nen Arin Saul. Agnan-imon nen tinuro si David ya manawir ed trono. Imbes, pinaseseg toy David.  (1 Sam. 23:16-18) Kasin sarag tayon ipatnag so kaabigan tan aro ya singa si Jonatan?

ALAEN SO PREMYO BILANG PAMILYA

12. Anton Makasulatan ya simbawa so ontulong ed sikatayon naalay premyo bilang pamilya?

12 No iyaplika na pamilya iray prinsipyo na Biblia, magmaliw a mareen tan maliket so pamilya da tan natulongan iran naalay premyo. Anton Makasulatan ya simbawa ed pamilya so inter nen Pablo ed saray Kristiano ed Colosas? Imbaga to: “Asawan bibii, magmaliw kayon mapasakop ed kaasawaan yo, ta manepeg itan ed saray papatumbok na Katawan. Asawan lalaki, itultuloy yon aroen so kaasawaan yo tan agkayo magmamaliw a mapaspasnok ed sikara. Ananak, magmaliw kayon maunor ed atateng yo diad amin a bengatla, ta makapaliket iya ed Katawan. Kaamaan, agyo papasyodoten iray ananak yo, pian ag-ira nadismaya.” (Col. 3:18-21) Seguradon nagunggonaan nin siansia iray asawan lalaki, asawan bibii, tan ananak no iyaplika da itan ya impuyan a simbawa nen Pablo.

13. Panon ya nayarin natangguyor na sakey a sister so agmananisian asawa to?

13 Panon to no sakey kan asawan bii tan pakaliknam et aliwliway panagtrato ed sika na agmananisian asawam? Kasin makatulong no onsyodot ka tan kolkolen mo lapud ugali to? Anggano bilang ta manalo ka ed argumento tan gawaen toy labay mo, kasin natangguyor mo ed katuaan? Ompan andi. Balet no respetoen moy inkaulo to, makatulong itan pian  niwalay kareenan ed pamilya yo, nirayew moy Jehova, tan ompan natangguyor mo ni ingen so asawam ed dugan panagdayew; kanian nayarin naala yon dua so premyo.​—Basaen so 1 Pedro 3:1, 2.

14. Antoy nepeg a gawaen na Kristianon asawan laki no sikatoy agrerespetoen na agmananisian asawa to?

14 Panon to no sakey kan asawan laki tan pakaliknam et agka rerespetoen na agmananisian asawam? Kasin napakiwas mon respetoen to ka no ingalan mo pian ipanengneng no siopay dapat ya naunor? Andin balot! Iilaloan na Dios ya magmaliw kan maaro bilang ulo na pamilya, singa impanengneng nen Jesus. (Efe. 5:23) Bilang ulo na kongregasyon, si Jesus et maaro tan maanos. (Luc. 9:46-48) No aligen na asawan laki si Jesus, nayarin natangguyor toy asawa to ed dugan panagdayew.

15. Panon ya nipanengneng na Kristianon asawan laki so panangaro tod asawa to?

15 Binilin iray asawan lalaki: “Itultuloy yon aroen so kaasawaan yo tan agkayo magmamaliw a mapaspasnok ed sikara.” (Col. 3:19) Papagalangan na maaron asawan laki so asawa to no dedengelen to ray opinyon to tan ipapaseguro to ya importantid sikato so ibabaga na asawa to. (1 Ped. 3:7) Anggano aglanang ya nagawaan na asawan laki so kekerewen na asawa to, naynay ya mas balanse iray desisyon to no konsultaen toy asawa to. (Pro. 15:22) Say maaron asawan laki et agto ipilit ya sikatoy respetoen na asawa to noagta pankimeyan ton naala itan. Say asawan laki ya aaroen toy asawa tan ananak to et mas posiblin nawalaan na pamilyan maliket ya manlilingkor ed si Jehova tan naala day premyon bilay.

Antoy gawaen tayo pian saray problema ed pamilya et agmangamper ed sikatayon naalay premyo? (Nengnengen so parapo 13-15)

KABATAAN​—ANGGAPO KOMON SO MANGAMPER ED SIKAYON NAALAY PREMYO!

16, 17. No sakey kan kabataan, antoy gawaen mo pian agka sobran nadismaya ed atateng mo?

16 Panon to no sakey kan tinedyer tan pakaliknam et agka natatalosan na Kristianon atateng mo tan is-istrikto ira? Lapud pakakadismayam, nayarin panduaruwaan mo ni ingen no kasin say panlingkor ed si Jehova so sankaabigan ya paraan na kabibilay. Balet no lapud satan et ontunda ka lan manlingkor ed si Jehova, naamtaan mo lanlamang ya anggapo lay arum ya talagan manmamalasakit ed sika noagta saray Kristianon atateng mo tan saray agagi ed kongregasyon yo.

17 No agkan balot ipepetek na atateng mo, agta panduaruwaan mo no talagan manmamalasakit irad sika? (Heb. 12:8) Balet ompan say pakakasyodotan mo et say paraan na panagdisiplina da. Imbes ya manpokus ed satan, salim ya talosan a nayarin walay rason no akin ya ontan so paraan da. Kanian mansiansia kan kalmado tan iwasan moy sobran man-react. Ibabaga na Salita na Dios: “Say makabat a too et popokpokan toy pansalita to, tan say toon makatebek et mansiansian kalmado.” (Pro. 17:27) Gawam so anggaay nayarian mon magmaliw a mature ya kalmadon mangaawat na bilin tan makakaaral ed satan, ya agmo la masyadon iimanoen no panon itan ya inter. (Pro. 1:8) Sakey a bendisyon so nawalaan na Kristianon atateng ya talagan mangaaro ed si Jehova. Seguradon labay da kan tulongan ya naalay premyon bilay.

18. Akin et determinado kan mansiansian akapokus ed premyo?

18 Say premyo ya walad arapan tayo​—balanglan imortal ya bilay ed tawen odino bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin​—et talagan alay abig ya nodnonoten. Segurado itan ya ilalo lapud insipan itan ya mismo na Amalsa. Oniay imbaga na Dios nipaakar ed Paraison dalin: “Say dalin et napano na kakabatan ed si Jehova.” (Isa. 11:9) Diad satan, amin ya manaayam ed dalin et magmaliw a totoon imbangat na Dios. Talagan nabawbawi tayoy pansagpot tayon naala itan ya premyo. Kanian lanang mon nonoten so insipan nen Jehova, tan anggapo komon so mangamper ed sikan naalay premyom!