Onlad karga

Onlad saray karga

“Say Mabunlok a Too et Nabendisyonan”

“Say Mabunlok a Too et Nabendisyonan”

SAY panagbagat et abayag lan importantin kabiangan na dugan panagdayew. Saray Israelita et mangiyaapay na saray bagat ya ayayep, tan saray Kristiano et dati lan kabkabat ya mangiiter na saray “bagat a panangidayew.” Balet wala ni ray arum ya bagat ya makapaliket ed Dios. (Heb. 13:15, 16) Sarayan bagat et manresulta ed liket tan bendisyon, a singa nanengneng ed sarayan alimbawa.

Si Hana, ya matoor a lingkor nensaman, et labalabay toy nawalaan na anak a laki balet ta agmakaanak. Diad pikakasi to, insipan tod si Jehova ya no nawalaan na anak a laki, ‘sikatoy iter tod si Jehova diad amin ya agew na bilay to.’ (1 Sam. 1:10, 11) Asabi panaon, nanlukon si Hana, tan angiyanak na sakey a laki ya nginaranan toy Samuel. Nen apakso lay Samuel, inawit nen Hana diad tabernakulo unong ya insipan to. Benendisyonan nen Jehova si Hana lapud impansakripisyo to. Sikatoy awalaan ni na limaran ananak, tan si Samuel et nagmaliw ya propeta tan managsulat na Biblia.​—1 Sam. 2:21.

Singa si Hana tan Samuel, saray Kristiano natan et walaan na pribilehyon idedika tan usaren so bilay da diad panlingkor ed Amalsa. Insipan nen Jesus ya antokaman so isakripisyo tayo parad panagdayew ed si Jehova et nasalatan na dakel a bendisyon.​—Mar. 10:28-30.

Nen inmunan siglo, walay Kristianon bii ya manngaran na Dorcas a kabkabat lapud saray “agawaan ton kaabigan tan inter ton regalo lapud panangasi”​—saray sakripisyo to pian tulongan so arum. Balet ta “nansakit si Dorcas tan inatey,” kanian maer-ermen so kongregasyon. Nen naamtaan na saray disipulo ya wadman ed syudad da si Pedro, akikasi ra ed sikato ya onlan tampol ed sikara. Isip mo pay liket da nen sinmabi si Pedro tan pinaoli toy Dorcas​—say sankaunaan a nirekord ya impamaoli na sakey ya apostol! (Gawa 9:36-41) Ag-alingwanan na Dios iray sakripisyo nen Dorcas. (Heb. 6:10) Say inkamabunlok to et nisulat ed Salitay Dios bilang maong ya alimbawan aligen tayo.

Si apostol Pablo et maabig met ya alimbawa lapud mabunlok ton inter so panaon tan atension tod arum. Nen sinulatan to ray kapara ton Kristiano ed Corinto, oniay inkuan to: “Malikeliket ak a mangusar ed amin a walad siak tan sigpot ak a pausar parad sikayo.” (2 Cor. 12:15) Naaralan nen Pablo ed saray eksperiensya to ya say pangisakripisyoy sarili parad arum et aglabat makapaliket noagta​—mas importante—​manresulta ed pakaawat na bendisyon tan pabor nen Jehova.​—Gawa 20:24, 35.

Kanian, naliliketan si Jehova no uusaren tayoy panaon tan biskeg tayo pian suportaan iray kimey ed Panarian tan tulongan iray kapananisiaan. Balet wala ta ni arum ya paraan pian nasuportaan tayoy kimey a panagpulong na Panarian? On! Likud ed saray kimey ya gagawaen tayo lapud aro, napagalangan tayoy Dios panamegley na boluntaryon kontribusyon tayo. Uusaren iratan pian nasuportaan so kimey a panagpulong diad interon mundo, kaiba lay pansuporta ed saray misionero tan arum nin walad special full-time. Uusaren met iratan diad pangitatarya tan pangipapatalos na saray literatura tan video, diad pangiiter na tulong no wala ray kalamidad, tan diad pangipapaalagey na saray balon Kingdom Hall. Makaseguro tayo ya “say mabunlok a too et nabendisyonan.” Sakey ni, napagalangan tayoy Jehova no iiter tayo ed sikato iray mabmablin kaykayarian tayo.—Pro. 3:9; 22:9.